A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja
 
english
Akadálymentesített változat
Advertisement

Főmenü

Címlap
Küldetés és jövőkép
FM Földügyi Főosztály
TakarNet tájékoztató
Földhivatal Online
Advertisement
Földhasználati nyilvántartás PDF Nyomtatás E-mail
2013. február 18.

Tudnivalók a földhivataloknál a földhasználati nyilvántartással
kapcsolatos ügyek intézésérõl:

A földhasználati nyilvántartás
A földhasználat bejelentése, törlése
A földhasználati bírság

A földhasználati nyilvántartásból történõ adatszolgáltatás

A földhasználati nyilvántartás

A földhasználati nyilvántartás  az ingatlan-nyilvántartás adataira épülõ, de attól elkülönülõ, önálló közhiteles nyilvántartás. A földhasználati nyilvántartás a földhasználókról vezetett nyilvántartás. A földhasználati nyilvántartás vezetésének szabályait a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény (Tft.) és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza.

A földhasználati nyilvántartás földhasználati lapból és okirattárból áll. Az okirattár a földhasználati bejelentési adatlapokat, a földhasználati szerzõdéseket, továbbá a nyilvántartásba vétellel, változás-bejelentéssel, törléssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos más okiratokat tartalmazza.

A földhasználati lapon kell nyilvántartani a földhasználó használatában álló, a körzeti földhivatal illetékességi területén lévõ valamennyi termõföldet, illetõleg mezõ- és erdõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi földet – ide nem értve az erdõ mûvelési ágban nyilvántartott földrészleteket – településenként, a helyrajzi számok emelkedõ sorrendjében, belterület, külterület csoportosításban. A nyilvántartás mûködési elvére (perszonálfólium) tekintettel a földhasználat nyilvántartásba vétele során minden földhasználó számára külön földhasználati lap kerül megnyitásra, amelyen a földhivatal nevét is fel kell tüntetni. A földhasználati lap két részbõl áll. A földhasználati lap I. része a földhasználó adatait, míg a földhasználati lap II. része a használt termõföldre vonatkozó adatokat tartalmazza.
A földhasználati lap I. része a földhasználó következõ adatait tartalmazza:

 • a) magánszemély földhasználó
  aa) természetes személyazonosító adatai,
  ab) személyi azonosítója,
  ac) állampolgársága,
  ad) lakcíme,
  ae) annak megjelölése, hogy a földhasználó családi gazdálkodónak minõsül, továbbá ez esetben a családi gazdaság nyilvántartási száma;
 • b) gazdálkodó szervezet földhasználó
  ba) megnevezése,
  bb) székhelye (telephelye),
  bc) statisztikai azonosítója (törzsszám),
  bd) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény hatálya alá tartozó cég esetében a cégjegyzékszám.

A földhasználati lap II. része – földrészletenként bontva – a használt földterületre vonatkozó következõ adatokat tartalmazza:

 • a település neve,
 • a földrészlet fekvésének (belterület, külterület, különleges terület) megjelölése,
 • a földrészlet helyrajzi száma,
 • a használat jogcíme,
 • a használat kezdetének és befejezésének idõpontja, valamint idõtartama,
 • a használt terület mértéke (hektárban, tízezred pontossággal),
 • a használt terület értéke aranykoronában (két tizedes pontossággal),
 • a használt mûvelési ág,
 • ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott, a használt alrészletek jelei, mûvelési ágai, minõségi osztályai, valamint a használattal érintett terület nagysága (ha, m2) és aranykorona-értéke (AK),
 • annak megjelölése, hogy a földterület családi gazdasághoz tartozik, feltéve, hogy a földhasználati lap I. része a családi gazdálkodói minõséget tartalmazza, és a termõföld a családi gazdaság része.

Földhasználati lap minta megtekintése

Vissza

A földhasználat bejelentése, törlése

A földhasználati nyilvántartás vezetése szempontjából földhasználónak az a magánszemély, illetõleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet (ez utóbbiak a továbbiakban együtt: gazdálkodó szervezet) minõsül, aki/amely érvényes földhasználati jogcím, illetve tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelõi jog alapján termõföldet használ, és a Tft. alapján földhasználati bejelentésre kötlezetett.

Aki termõföldet, illetõleg mezõ- és erdõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi földet (a továbbiakban együtt: termõföldet) használ, az - fõszabályként - köteles a használatot annak megkezdésétõl számított 30 napon belül a használt ingatlan alapján területileg illetékes járási földhivatalhoz (a továbbiakban: földhivatal) nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.
A bejelentési kötelezettség nem terjed ki az olyan földhasználatra, amely erdõ mûvelési ágban nyilvántartott földrészleten áll fenn tekintettel arra, hogy annak nyilvántartása az erdészeti hatóság hatásköre.

A bejelentést formanyomtatványon, úgynevezett bejelentési adatlapon kell teljesíteni. A BEJELENTÉSI ADATLAP adattartalmát a Korm. rendelet határozza meg, az adatlapot a vidékfejlesztési miniszter rendszeresíti. Az adatlap pdf formátumban letölthetõ itt vagy a Nyomtatványok menüpontban megtalálható, ahol online módon is kitölthetõ. Benyújtása személyesen, vagy postai úton történhet, mivel a földhasználati nyilvántartási eljárásban az elektronikus ügyintézés kizárt. Ha a földhasználó több földhivatal illetékességi területén fekvõ termõföldet használ, a bejelentést választása szerint kizárólag a termõföldek fekvése szerint illetékes egyik földhivatal felé kell megtennie.

Ha a használó nem a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén nem a haszonélvezõ, a bejelentési adatlapot a földhasználó mellett a tulajdonosnak, illetve a haszonélvezõnek is alá kell írnia.
Ha a földhasználat olyan szerzõdés alapján keletkezett, amelynek érvényességéhez jogszabály alapján kötelezõ írásba foglalás szükséges, a bejelentési adatlapot a használatba adónak nem kell aláírnia, de a bejelentési adatlaphoz a szerzõdés – osztatlan közös tulajdonban álló földrészlet használata esetén az egységes okiratba foglalt használati megállapodás vagy szerzõdés – eredeti példányát vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolatát mellékelni kell.

Ha a bejelentõ gazdálkodó szervezet az adatlaphoz, illetve a szerzõdéshez csatolnia kell:

 • a keletkezést tanúsító, illetõleg konstituáló bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített példányát vagy a regisztráló hatóság (cégbíróság, törvényszék) által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról kiállított hiteles másolatot vagy a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 136. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak szerint kiállított, 30 napnál nem régebbi közjegyzõi tanúsítványt és
 • az eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányt.
Ha a gazdálkodó szervezet ezen iratok valamelyikét a földhivatalhoz már korábbi ügyben benyújtotta, vagy azokat a földhivatal korábban már beszerezte, az újabb bejelentés során elegendõ – az iktatószámra való hivatkozással – a korábbi benyújtásra/beszerzésre és arra utalnia, hogy a földhivatalnál lévõ okiratokban szereplõ adatok a bejelentés idõpontjáig nem változtak meg.
A fentiektõl eltérõen, ha a bejelentõ gazdálkodó szervezet a cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselõjének a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a földhivatal az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

Ha a használat nem a teljes földrészletre vagy nem a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartási térképen azonosítható alrészletére vonatkozik, az adatlap mellékleteként a bejelentéskor a használattal érintett terület nagyságát és a földrészleten belüli elhelyezkedését feltüntetõ vázlatot is csatolni kell a használt terület egyértelmû beazonosíthatósága érdekében. Ennek földhivatalhoz történõ benyújtásáról a földhasználónak kell gondoskodni. A vázlatot a földhasználónak és a használatba adónak is alá kell írni.
A vázlatot az ingatlan-nyilvántartási térkép – 30 napnál nem régebbi – hiteles másolatán kell elkészíteni. A vázlaton egyértelmû jelzéssel kell megjelölni a használt területet.

Osztatlan közös tulajdonú földrészlet esetében, ha a használat nem a teljes földrészletre, vagy nem a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartási térképen azonosítható alrészletére vonatkozik, a vázlat helyett a tulajdonostársaknak a használati megosztásról szóló megállapodásához külön jogszabályban foglaltak szerint elkészített használati megosztási vázrajz szükséges.

A földhasználó a bejelentéssel egyidejûleg köteles nyilatkozni arról, hogy termõföld használata a törvényben foglalt korlátozásokat nem sérti.

A földhasználó a használatban bekövetkezett változásokat 30 napon belül köteles a földhivatalnak bejelenteni a VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP benyújtásával.

A termõföld használata nyilvántartásának törlése elsõsorban a földhasználó, illetve a használatba adó kérelme alapján a TÖRLÉS-BEJELENTÉSI ADATLAP benyújtásával történhet. A földhivatal hivatalból kizárólag akkor törli a termõföld használatának nyilvántartását, ha a használat megszûnése kétségtelenül megállapítható, mely eseteket a jogszabály konkrétan tartalmazza.
Ha a használat tulajdonjog, vagy törvényen alapuló vagyonkezelõi jog, illetve haszonélvezeti jog alapján került bejegyzésre, a használat törlésére a földhasználó tulajdonos, haszonélvezõ, illetve vagyonkezelõ kérelme alapján kerülhet sor, feltéve, ha nem áll fenn a hivatalbóli törlés esete.
Ha a használat felmondással vagy a felek közös megegyezésével szûnik meg, a földhasználó vagy a használatba adó által benyújtott törlés-bejelentési adatlaphoz az írásbeli felmondást és annak elfogadásáról szóló nyilatkozatot vagy a közös megegyezést tartalmazó okiratot is mellékelni kell. A felmondást elfogadó nyilatkozat hiányában a törlés-bejelentési adatlaphoz mellékelni kell azt a  jogerõs bírói ítéletet, amely bizonyítja, hogy a szerzõdés jogviszony jogszerûen került felmondásra, illetve a felmondás a szerzõdéses jogviszonyt megszüntette.

A földhasználat bejelentésérõl és törlésérõl szóló, a fentieket részletesen  magyarázó tájékoztató letölthetõ pdf formátumban 

Vissza

A földhasználati bírság

A földhasználati, illetve az azonosító adatok bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, aminek mértéke a termõföld ingatlan-nyilvántartás szerinti Ak értékének ezerszerese, azzal, hogy az nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél. Ennek az az oka, hogy a földhasználókról vezetett nyilvántartás nem töltené be a szerepét, ha a földhasználókat a jog nem kényszerítené a bejelentési kötelezettségük teljesítésére.
A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozás. A bírság kiszabásával egyidejûleg a földhivatal – határidõ megjelölésével – a bejelentés pótlására szólítja fel a mulasztó földhasználót. A bírság ismételten kiszabható. Közös használat esetén, vagy közös tulajdonban álló ingatlan esetében a bírság megfizetésére a mulasztó földhasználók, illetõleg a tulajdonosok egyetemlegesen kötelezhetõk.

Vissza

A földhasználati nyilvántartásból történõ adatszolgáltatás

A földhasználati nyilvántartásból jogszabályban meghatározott adatokat tartalmazó földhasználati lap másolatot szolgáltat a földhivatal. A földhasználati lap papír alapú másolatként és elektronikus másolatként is szolgáltatható.
Papír alapú földhasználati lap másolatot a földhivatal kérelemre, illetve megkeresésre szolgáltat. A FÖLDHASZNÁLATI LAP MÁSOLAT KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM formanyomtatvány pdf formában letölthetõ vagy a Nyomtatványok menüpontban online is kitölthetõ.

Földhasználati lapot elektronikus másolatként a földhivatal adatátviteli vonalon keresztül szolgáltat a TakarNet felhasználók részére.

Az adatszolgáltatás során az alábbi földhasználati lap másolat típusok szolgáltathatók:

 • a földhasználati lap teljes másolata, amely valamennyi nyilvántartott adatot (fennálló és törölt bejegyezéseket) tartalmazza;
 • földhasználati lap teljes szemle-másolata, amely valamennyi fennálló adatot tartalmazza;
 • a földhasználati lap részleges másolata, amely a kérelemben megjelölt földrészletre leválogatott valamennyi nyilvántartott adatot (fennálló és törölt bejegyzéseket) tartalmazza;
 • a földhasználati lap részleges szemle-másolata, amely a kérelemben megjelölt földrészletre leválogatott valamennyi fennálló adatot tartalmazza.
2013. 07. 01-tõl új adatszolgáltatási forma, a földhasználati összesítõ készíthetõ a jogszabályban megjelölt szervek, illetve a földhasználó kérésére, mely a bejelentett földhasználatot  az adott földhasználó vonatkozásában az egész országra kiterjedõen tartalmazza.

További tudnivalók és földhasználati lap minta

A teljes földhasználati lap másolat típusok kizárólag hatóság részére közigazgatási eljáráshoz, közérdekû bejelentés és panasz elbírálására irányuló eljáráshoz, valamint bíróság, ügyészség és nyomozó hatóság részére jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából, továbbá a földhasználó részére a saját földhasználati lapjairól szolgáltatható.
Az említett szerveknek az adatszolgáltatás iránti megkeresésükben meg kell jelölniük a feladatuk ellátására vonatkozó pontos jogszabályhelyet és annak az ügyiratnak a számát, amely elintézéséhez az adatszolgáltatást igénylik.

A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról a 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet rendelkezik.
A földhasználati lap másolat díja oldalanként 800 Ft.

A díjat annak kell megfizetnie, aki a földhasználati lap másolat szolgáltatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést elõterjeszti.
Díjmentesen szolgáltat adatot a földhivatal hatóság megkeresésére a hatósági feladatának ellátása céljából annak hivatalból indított eljárásához, a közérdekû bejelentés és panasz elbírálásához, továbbá bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közjegyzõ és bírósági végrehajtó részére jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához.

A földhasználati lap elektronikus másolatának igénylése esetét kivéve, a díjfizetés az adatigénylés helye szerint illetékes körzeti földhivatal pénztárába történõ készpénzbefizetéssel, illetve ha a földhivatal hivatali helyiségében erre lehetõség van, az eljárás megindításával egyidejûleg bankkártyával, vagy az illetékes megyei földhivatal elõirányzat-felhasználási keretszámlájára történõ készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással teljesíthetõ. Átutalással történõ fizetési mód esetén a földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem elõterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot, vagy annak másolatát.
A földhasználati lap elektronikus másolatának igénylése esetén a díj megfizetését a FÖMI elõirányzat-felhasználási keretszámlájára történõ átutalással kell teljesíteni.
A földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezési eljárás díja 5000 Ft.

 
Advertisement
Advertisement

Társoldalak

Kormányportál
FM
FÖMI
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Advertisement


   
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK
   
© 2007-2014 FM FF