A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja
 
english
Akadálymentesített változat
Advertisement

Főmenü

Címlap
Küldetés és jövőkép
TakarNet tájékoztató
Földhivatal Online
Advertisement
Fogalomtár PDF Nyomtatás E-mail
2012. január 10.

Az alábbi táblázat a földügyi szakág feladataihoz kapcsolódó, gyakran előforduló fogalmak rövid magyarázó leírását tartalmazza ABC sorrendben, a teljesség igénye nélkül.

Ugrás:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
adat

Tények, fogalmak, utasítások ábrázolása formalizált módon emberek, ill. automatikus eszközök révén. Az alkalmazói adatot a földrajzi információ számos osztálya (vektor, raszter, grid stb.) képviseli.

adatállományAz adatbázis vagy az adathalmaz valamilyen szempontok szerint kiválasztott része.

alappont rendûség

A földmérési alappontok különbözõ pontossági kritériumoknak felelnek meg, és ennek alapján elsõ, második, stb. rendûségi kategóriába esnek.

állami átvételAz adat államilag hiteles volta, illetve maga az átvé­teli eljárás. Az 1/1998 FVM utasítás alapján összehívott Bizottság által történik az elkészült térkép földhivatali vizsgálata és az errõl kiállított zárójegyzõkönyv igazolja az átvételt.

állami földmérési alaptérkép

Az állami földmérési alaptérkép (a továbbiakban: alaptérkép) az egységes országos térképrendszerben (EOTR) készült olyan nagyméretarányú térkép, amely állami alapadatként tartalmazza a közigazgatási határokat, a földrészleteket, azok határvonalait, helyrajzi számait és egyéb azonosítóit, mûvelési ágait, a mûvelés alól kivett területeket, a földrészleteken lévõ épületeket és a névrajzot. Tartalmazza továbbá a szakmai szabályzatokban foglalt módon a különféle építményeket és létesítményeket. Az alaptérképhez a földrészletek területi adatait tartalmazó területjegyzék tartozik.

alosztályEgy alrészleten belül azonos termõföld minõségi osztálynak megelelõ részterület.
alrészletEgy földrészleten belül azonos mûvelési ágú, és az ingatlan-nyilvántartási jogszabályokban leírt területi mértéket meghaladó részterületek.
alszámAz ügy egyes ügyiratait a fõszám/gyûjtõszám alá bontott alszámokkal azonosítjuk. Az alszám ötjegyû lehet.
aranykorona

A mai napig használatos földminõsítési értékszám, egységnyi területû föld, (pl. 1 katasztrális hold) tiszta jövedelmének, vagyis termõképességének, fekvésének, mûvelhetõségének mutatója. Magyarországon 1 hektár átlagos aranykoronaértéke 19.

beadvány=ügyirat

Az ügyfél által a földhivatalhoz benyújtott, és a hivatal hatás- és jogkörébe tartozó tevékenységet elindító beadvány, bejelentés, kérelem, megkeresés, adat­igénylés, levél. 

becslõjárás

A fölminõsítési rendszer olyan területi egysége, amelyben a termelési feltételek megközelítõen hasonlóak. Az egyes becslõjárásokhoz mûvelési áganként és minõségi osztályonként különböző kataszteri tiszta jövedelmi értékek tartoznak.

betekintésA betekintés az ügyfél kérelmére az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatalban történik. A betekintés magában foglalja a feljegyzés készítésének lehetőségét is.
BEVET

A BEVET a belterületi és zártkerti ingatlan-nyilvántartási térképek digitális átalakításából származó vektoros térképi adatállomány, amely az állami alapadatokra nézve a hatályos ingatlannyilvántartási térképek digitális másolata, és melyekbe a meglévõ digitális és numerikus állományok bedolgozásra kerültek.

csatolásHa a beérkezett ügyiratnak van elõzmény ügye, mely nem a tárgyévben keletkezett, vagy van olyan elõzmény ügye, mely jogerõs határozattal lezárt, az elõzmény ügyet csatolni kell az újonnan érkezett ügyirathoz.

digitális belépési
igazolvány

Az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz történő csatlakozás - azaz a hozzáférési jogosultság biztosítása - digitális belépséi igazolvány birtokában lehetséges.

egyéb önálló
ingatlan

A földrészleten kívül önálló ingatlannak kell tekinteni: épület, pince, föld alatti garázs, ha az nem a földrészlet tulajdonosának tulajdona; valamint társasházban, szövetkezeti házban lévõ lakás, közterületről nyíló pince stb. Egyéb önálló in­gatlan az, ha az építmény (önálló tulajdonú épület, közterületről nyíló pince, társasházi örök­lakások, garázsok, üzletek, szövetkezeti lakások stb.) más tulajdonában van, mint a földrészlet, amelyen  áll.
egyszerûsített határozatA kérelemnek helyt adó határozat a tulajdoni lap másolatával is közölhetõ. Ez az egyszerûsített határozat, ami tulajdonilap másolatként nem használható. Tartalma: az érintett tulajdoni lap kiegészítve egy megha­tá­ro­zott szövegû záradékkal, valamint a kiadói uta­sításban felsorolt címzettekkel, vagy indoklást nem tartalmazó, alakszerû határozat formátum.
együtt érkezésEgy beküldõtõl egyszerre beérkező több beadvány iktatása alkalmával jelölni kell az együtt érkezés tényét.

elintézési határidõ

Az idõintervallum, amely az ügyintézõ rendelke­zé­sére áll az ügy elintézésére. Kezdete a beadvány érkezésének kelte, határideje a tárgykör alapján biztosított időszak.
elõzetes nyilvántartásAzok a földmérési munkarészek, melyek a föld­mé­rési vizsgálat során földmérési szempont­ból meg­felelõnek, és az ingatlan-nyilvántartással egye­­­zõ­­nek bizonyultak, záradékolás után előzetes nyilvántartásba kerülnek.
érdekeltekAz ügyben azon természetes és jogi személyek köre, akiknek jogos érdekét vagy jogi helyzetét a földhivatal eljárása érinti, és ezért őket adott ügy­ben jogok illetik, vagy kötelezettségek terhelik.
érdeklõdõOlyan, a földhivatallal kapcsolatba került ügyfél, aki számára a földhivatal korlátozott információ szolgáltatására jogosult.
érkeztetésA földhivatalhoz postai úton, telefaxon vagy kézben benyújtva érkezõ iratok manuális átvétele, és errõl a kézben behozott beadványok esetén elismervény átadása, az iratokon az érkeztetés és átvétel dátumának rögzítése (bélyegzõvel), és a beadványok vonalkóddal történõ ellátása.
ÉRTOSZTA kárpótlási folyamat támogatására létrehozott szoft­verrendszer, mely lehetõvé teszi a földrész­letek értékarányos felosztását.
fedvényDigitális réteg, rendszerint a kapcsolt  infor­má­ci­ók egy szempontjára, témájára vonatkozó adatok­kal, amit az adatbázis kiegészítésére hasz­ná­lunk, és közös koordináta-rendszerben rög­zítünk.
fekete nyomatA földmérési alaptérkép szelvényeinek a megyei földhivatal által ellenõrzött és felújított változata.
fekvésA település közigazgatási egységein belül a bel­te­rü­let és külterület (korábban zártkert is) megkülönböztetésére szolgáló fogalom.
felhasználóAzon természetes személy, aki a számítógépes rendszerrel munkáját végzi, vagy annak szolgáltatásait igénybe veszi (belső vagy külsõ felhasználó). A felhasználónak a számítógépes rendszer használatához megfelelõ felhasználói jogosultsággal kell rendelkeznie.
fellebbezésAz ügyintézõ által hozott határozat megváltoz­ta­tására irányuló kérelem, melyet az ügyfél nyújt be a határozat jogerõre emelkedésének idején belül.
felmérés

Az adatgyûjtés megtervezésének, feltételei bizto­sításának és végrehajtásának, az adatok rendezé­sének és feldolgozásának, az eredmények ellen­õrzé­sének, javításának, hitelesítésének, átvételé­nek és adatbázisba szervezésének, valamint a fenti tevékenységek dokumentálásának folyamata.

foganatosításA változások átvezetésének véglegesítése az in­gat­lan-nyilvántartásban, a térképi nyilvántartás­ban vagy egyidejûleg mindkettõn.
forgalomba adásAz elkészült és államilag átvett térképek ingatlan-nyilvántartásban való érvényesítése a földhivatalok által történik. Ennek megtörténtét követõen az ingatlan-nyilvántartás részét képezõ alaptérkép - az ingatlan-nyilvántartási térkép - a tulajdoni lap adataival teljes mértékben megegyezik.
földhivatalAz ingatlan-nyilvántartást vidéken a körzeti földhi­va­ta­lok, Budapesten a Budapesti 1.sz., Budapesti és 2.sz. Körzeti Földhivatal vezeti, illetve az ügyeket elsõ fokon intézi. Másodfokon vidéken a me­gyei földhivatalok, míg Budapesten a Fõvárosi Föld­hivatal mûködnek.
földhivatali bejegyzés

Ingatlan-nyilvántartási változás átvezetése. A jogok és tények keletkezését, módosulását, megszüntetését a földhivatal bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba, az adtváltozást átvezeti.

földkönyv

A földkönyv az ingatlanok nyilvántartási szempontból lényeges adatait (csak a tulajdoni lap I. részén szereplõ leíró adatok) tartalmazza a település egészére vagy annak egy részletére, illetõleg egyes ingatlanokra vonatkozóan.

földmérési alappont

Vízszintes vagy magassági alappont.  A vonatko­zá­­si rendszert fizikailag képviselõ, az egységes ko­ordinátarendszerbeli felmérések keretét bizto­sító és a helyszínen állandósított pontok.  

földmérési alaptérkép

A földmérési alaptérkép a Föld fizikai felszínén található, az ingatlan-nyilvántartáshoz, ingatlan-adózáshoz kapcsolódó természetes és mesterséges tereptárgyakat, valamint országok, települések, földrészletek határvonalait 1:500-1:4000 méretarányban tartalmazó térkép. Magassági adatokat általában alig tartalmaz. Lásd még: állami földmérési alaptérkép

földminõsítés

Az az eljárás, amelynek során az adott mûvelési ágú föld minõségi osztálya és kataszteri tiszta jövedelme megállapításra kerül.

földminõségi osztályFöldminõsítési kategória.
földosztályozási alrendszerA földminõsítés (osztályba sorolás, minõségi osztály, aranykorona érték) rendszere.
földrészletA föld felszínének természetben összefüggõ, igazgatási határokkal meg nem szakított területe, melynek minden részén azonosak a tulajdoni vagy kezelõi viszonyok. Földrészlet a beépítetlen és a beépített terület, ha egyezik a föld és a rajta álló épület tulajdonosa.
földrészlet státuszA földrészletek jogi állapotát tükrözi, ami lehet elõ­zetes (záradékolt), végleges és visszavont.
FÖNYIRFöldhasználati nyilvántartási rendszer. Alapja az ingatlan-nyilvántartás, azonban attól elkülönülõ, önálló közhiteles, a földhasználókról vezetett nyilvántartás, amelyet a földhivatalok vezetnek. A földhasználati nyilvántartás vezetésének szabályait a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza.
fõszámA földhivatalban az ügy tárgyéven belüli azono­sítására szolgál. Az egyes ügyek ügyiratait a fõ­szám alá bontott alszámokkal azonosítják.
függõben tartásFüggõben kell tartani a beadvány elintézést a rangsorban elõrébb álló beadvány elintézéséig. A függõben tartásról a földhivatal nyolc napon belül tájékoztatja a kérelmezõt. 
generalizálásA térképtartalom kiválogatása, egyszerûsítése, össze­fogása és fogalmi átalakítása az újonnan létrehozandó térkép méretarányának vagy céljá­nak megfelelõen.
geokódGeodéziai azonosító. Az objektumok térbeli hely­zetét koordinátákkal megjelölõ, azok geo­met­riai jel­legét és területi összefüggéseit is ún. jelleg­kód­dal kifejezõ olyan komplex adat, mely a kü­lön­­bözõ adatállományok összekapcsolása és együt­tes hasznosítása érdekében egységes azono­sítóként szolgál. A térinformatikában a poligonon belüli tetszõ­le­ges pont, melyhez a terület attribú­tu­mos informá­cióit kapcsoljuk: Alternatív kifeje­zés: centroid.
geometriai adatLeíró adat, az elhelyezés, elhelyezkedés meghatározott információját repre­zentáló alkalmazói adat.
határozatA beadvánnyal kapcsolatosan meghozott döntés határozat formájában kerül megfogalmazásra. A határozat lehet jóváhagyó vagy elutasító, de lehet vegyes is abban az értelemben, hogy tartalmaz mind jóváhagyó, mind elutasító részt. A hatá­rozatnak mind formailag, mind tartalmilag jog­sza­bályokban előírt szabályoknak kell eleget tenni.
határpontKözigazgatási területi egységek és a földrészletek határát kijelölõ, méréssel meghatározott részlet­pontok.
határvonalVonal vagy vonalak halmaza, melyek egy speci­fi­kus jellemzõjû területet, annak kiterjedését defini­álják.
helyrajzi számA földrészletek, önálló ingatlanok azonosítására szolgáló szám. Te­le­pülésen belül egyedi.
helyszínelésAz az esemény, melynek során a földmérõ a tere­pen megvizsgálja az alappontot, ellenõrzi meg­lé­tét,  ill. karbantartja.
helyszínrajzAz alappont környezetét mutató, az alappont te­re­pi beazonosítását szolgáló lap.
hektár

A hektár (jele: ha) földterület méréséhez használt mértékegység, nem része az SI mértékegység-rendszernek.
1 ha = 10 000 m²  = 0,01 km²

hiánypótlásHa a kérelemnek, mellékletének vagy az okiratnak pótolható hiányossága van a földhivatal - a határidõ megjelölésével - hiánypótlásra szólítja el az ügyfelet.
ideiglenes helyrajzi számA nem záradékolt vázrajzon szereplő ideiglenes hely­rajzi szám, amelyet a földmérő határoz meg azonosítás céljából. Az ideiglenes helyrajzi szám az eredeti helyrajzi számból és egy sorszámból áll.
iktatás

A földhivatalhoz beérkezett vagy hivatalból ke­let­kezett ügyiratok adatainak nyilvántartása és nyo­mon követése az elintézésig. 

ingatlan-nyilvántartás

Az ingatlan-nyilvántartás közhitelesen településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának adatait (település neve, ingatlan fekvése, hrsz., mûvelési ág, tulajdonos stb.) , az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és tényeket. Az ingatlan-nyilvántartás részei a tulajdoni lap, az ingatlan-nyilvántartási térkép, az okirattár.

ingatlan-nyilvántartás alapelvei

1.   A közhitelesség elve: Az ingatlan-nyilvántar­tás­ba bejegyzett adatok, tények, jogok hitelesnek tekintendõk.
2.   A nyilvánosság elve: az ingatlan-nyilvántartás adatait bárki megtekintheti.
3.   A bejegyzés elve: egyes jogok az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdoni lapra történõ bejegyzéssel keletkeznek. Pl. a tulaj­don­jog a be­jegy­zéssel keletkezik.
4. Kérelemhez kötöttség elve: a jogok és jogilag jelentõs tények bejegyzésére irányuló eljárás az ügyfél kérelmére vagy hatósági megkeresésre indul.

5.   A rangsor elve: Az ingatlan-nyilvántartásban a bejegyzések sorrendjét az az idõpont határozza meg, amikor a kérelmező beadványát benyújtotta. A beadványok beérkezési sorrendjét be kell tartani.
6.   Az okirati elv: az ingatlan-nyilvántartás adatait csak érvényes és bejegyzésre alkalmas okirat alapján lehet megváltoztatni. 
7.   A teljesség elve: az ingatlan-nyilvántartás az ország területén lévõ valamennyi ingatlant nyilvántartja.
8.   A kötelezõ használat elve: az ingatlanokkal kap­csolatos eljárásokban az ingatlan-nyilván­tartás adatait kell felhasználni.

ingatlan-nyilvántartási térképAz egységes ingatlan-nyilvántartás része. Az ingatlan-nyilvántartás céljára meghatározott állami földmérési alaptérkép nyilvántartási példánya. Tartalmazza:  település neve, térképszelvény száma, település közigazgatási határvonala, belterület és külterület határvonala, földrészlet határvonala és helyrajzi száma, épület, alrészlet stb.
INSPIREAz INSPIRE-rõl szóló jogszabály, az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve 2007. május 15-én lépett hatályba. Az irányelv központi célkitûzése az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (angol rövidítése INSPIRE) kialakítása. A több és jobb térbeli adat elérhetõvé tétele a tagállamokban a közösségi politikák kidolgozásának, megvalósításának, ellenõrzésének, értékelésének és a nyilvánosság tájékoztatásának eszköze. Az irányelv kiterjed a környezet állapotának - többek között a levegõ, a talaj és a természeti táj - ellenõrzéséhez szükséges információkra is.
iránypontA geodéziai vízszintes alappontokhoz képest is­mert távolságra és irányban lévõ állandósított pont, amely a mérésekben az adott alappont he­lyett felhasználható.
irattár

Az irattárban õrzik a földhivatalok mûködése során keletkezett és a folyamatos ügyintézéshez szükséges ügyiratokat. 

járási mintatér

Becslõjárásban érvényes adott mûvelési ágat és föld­minõségi osztályt jellemzõ hivatkozási terület. 

jelkulcsA térképi objektum térképi (grafikus) megjelenési formája.
jogi jellegAz ingatlan jogi jellegeként a tulajdoni lapra feljegyezhetõ pl. társasház, szövetkezeti ház, bányatelek, mûemlék, tanya, barlang, láp, víznyelõ, Natura 2000 terület stb.
jogosultságA földhivatali számítógépes rendszerek minden felhasználója a rendszerbe való bejelentkezésekor az õ jogo­sultsá­gi szintjének megfelelõ mûveletekhez és adatok­hoz fér csak hozzá. A jogosultsági szintek bizto­sítják, hogy a rendszer felhasználói ne lép­hessék túl a jogkörüket.
kataszterA magyar egységes ingatlan-.nyilvántartás rendszere, a telekkönyv és a kataszter egyesítése révén 1972-ben jött létre. Ezt megelõzõen az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal  (kataszter) felügyelõségei végezték a térképi, a telekkönyvek a tulajdonjoggal kapcsolatos ügyintézést, adatszolgáltást. Az utóbbi különösen nem volt számottevő, elsősorban az állami tulajdon dominanciája és az ebbõl eredõ kis ingatlanforgalom miatt.
kataszteri tiszta jövedelem

Az az aranykoronában kifejezett viszonyszám, amely az azonos mûvelési ágú területek termõképessége közötti különbséget fejezi ki.

katasztrális hold

Kataszteri vagy katasztrális hold (jele kh) a hold területi mértékegység legfontosabb alegysége, hagyományosan az ekével egy nap alatt felszántható területet jelenti. Túlélte a metrikus mértékrendszer bevezetését, földnyilvántartási használatát csak 1970-ben szüntették meg, de használata ma is gyakori.
Egy kataszteri vagy katasztrális hold 1600 négyszögöl, ami 0,575 hektárral vagy 5754,642 négyzetméterrel egyenlő. Egy hektár 1,737 katasztrális holdnak felel meg.

kiadói utasítás
(elosztási lista)

Az intézkedésre vonatkozó teendők meghatá­ro­zása: kinek kell kapnia a dokumentumból, milyen kézbesítési módon, az irattárban hová kell he­lyez­ni, mikor kell selejtezni (irattári jel megadása) stb.
KDIR

Komplex decentrális Ingatlan-nyilvántartó Rendszer. A FÖMI által létrehozott DATAFLEX alapú PC-s rendszer, amely a tulajdoni lap adatokat tartja nyilván. 

KÉKES rendszerA TAKAROS rendszeren belül a Földmérési alap­pontok (GEO), a Felmérési (SUR) és a Térké­pé­szeti (MAP) alrendszerek együttesének fantá­zianeve.
községi mintatérA községben érvényes adott mûvelési ágat és föld­minőségi osztályt jellemzõ hivatkozási terület.
KÜVET

A KÜVET a külterületi analóg ingatlan-nyilvántartási térkép átalakításából származó vektoros térképi adatállomány, amely az állami alapadatokra nézve az eredeti analóg térkép hiteles, digitális másolata melybe valamennyi rendelkezésre álló digitális és numerikus állomány bedolgozásra került. 

lekérdezés

Az adatbázisból előre meghatározott szempontoknak, feltételeknek eleget tevõ adatok képernyőn történõ megjelenítése.

megírás

Földrajzi objektum szöveges megírása a térképen (azonos a térképnévrajzzal), vagy az adatbázis egy szöveges eleme. 

méretarány

Valamely szelvényezett térkép lineáris méretaránya.

minõségi osztály

Osztályozási vidéken belül mûvelési áganként a különbözõ minõségû földterületek megkülön­böz­tetésére szolgáló, jogszabályilag meghatáro­zott kódszám.  

mûszaki váztérképAz állandósított pontokat és kiemelt határ­vona­lakat tartalmazó, szûkített tartalmú földmé­rési térképfedvény.
mûvelési ágValamely terület hasznosítási módozatainak jelö­lése (legelő, szőlő, kert. stb.)
négyszögöl

Magyar mértékként osztrák elõzménnyel indult a 17. században. A hold kisebb egységeként a leggyakrabban használatos területmérték. A XIX. század során vált  általánossá.  A földnyilvántartási alkalmazását 1970-ben szüntették meg Magyarországon, de a köznapi gyakorlatban még ma is használják.
1 négyszögöl = 0,00035967 hektár (ha) = 3,596651 négyzetméter (m²)
1 négyzetméter = 0,278 négyszögöl

okirattárA bejegyzések alapjául szolgáló okiratokat, kérelmeket, megkereséseket és az ingatlan-nyilvántartási ügyben keletkezett más iratokat tartalmazza.
ortofotóA digitális állami alaptérkép térképezési méretarányban, annak vetületi rendszerébe (Egységes Országos Vetületi rendszer: EOV) transzformált légifénykép, amely a térképpel együtt megjeleníthetõ és így összevethetõvé válik.
önálló ingatlanAz önálló ingatlannak a nyilvántartásban önálló, sa­ját helyrajzi száma van. Két alapvetõ fajtája a földrészlet és az egyéb önálló ingatlan. Földrészlet a beépítetlen és a beépített terület, ha egyezik a föld és a rajta álló épület tulajdonosa. Egyéb önálló in­gatlan az, ha az építmény (önálló tulajdonú épület, közterületrõl nyíló pince, társasházi örök­lakások, garázsok, üzletek, szövetkezeti lakások, garázsok, üzletek) más tulajdonában van, mint a földrészlet, amelyen  áll.
PHARE

Poland and Hungary Assistance for the Reconstruction of the Economy: az Európai Unió  egyik előcsatlakozási alapja, melynek keretében az EU pénzügyi segélyekkel támogatta a Lengyelország és Magyarország felkészülését az uniós csatlakozásra

pontjel

A földmérési alappontok több megjelölt pontból állhatnak (pl. föld feletti, föld alatti stb.).

pontleírás

A földmérési alappontokhoz tartozó szöveges adatokat, pl. létesítést, karbantartást stb. magába foglaló adatlap. 

pontosságAz adatok mért és elméleti értékének eltérést jellemzi.
pontszám

Határ- és részletpontok attribútuma, amely a ha­gyo­mányos térképészeti rendszerben a pontot azonosítja.  

rangsorAz ingatlan-nyilvántartás egyik alapvető elve. Egy-egy bejegyzés ranghelyét és ezzel a bejegyzések rangsorát a kérelem iktatási időpontja határozza meg. A beadványokat az iktatószámok sorrendjébenkell intézni.
rendezési terv

Meghatározza a település szerkezetét, terület-felhasználását, az épületek, építmények és az infrastruktúra térbeli rendszerét, figyelembe véve a helyi társadalmi, természeti, gazdasági és mûszaki adottságokat. 

részleges tulajdoni lap másolatA tulajdoni lap másolat csak a kívánt bejegyzéseket tartalmazza. 
széljegy

A földhivatali beadvány iktatószámát a benyújtás napján a tulajdoni lapon fel kell jegyezni (széljegy), és ennek megtörténtét a beadványra rá kell vezetni. A széljegy röviden utal a beadvány tartalmára, és egyúttal tanúsítja az ingatlan-nyiévántartási eljárás megindítását. A kérelem elutasítása, illetve a változás bejegyzése esetén a széljegy törlésre kerül.

szemle tulajdonilap másolatA tulajdoni lap másolat csak a fennálló bejegyzéseket tartalmazza.
találatA lekérdezés feltételeit kielégítő válasz(ok). 
tárgykör

Az ügyirat adatainak besorolása annak tartalma alapján. 

társasházi tulajdoni lap

Tulajdoni törzslapból és tulajdoni különlapból áll. A kettő együtt minõsül tulajdoni lapnak. A törzs­la­pon a közös tulajdonban lévő épületrészeket és he­lyi­ségeket tartják nyilván (a földrészlettel együtt), míg a különlapok az önálló tulajdoni egységeket képezõ lakásokat és helyiségeket, a közös tulajdon­ból hozzájuk tartozó tulajdoni hányaddal együtt. 

telekkönyvA magyar egységes ingatlan-nyilvántartás rendszere, a telekkönyv és a kataszter egyesítése révén 1972-ben jött létre. Ezt megelõzõen az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal  (kataszter) felügyelõségei végezték a térképi, a telekkönyvek a tulajdonjoggal kapcsolatos ügyintézést, adatszolgáltást. Az utóbbi különösen nem volt számottevõ, elsõsorban az állami tulajdon dominanciája és az ebbõl eredõ kis ingatlanforgalom miatt.
teljes tulajdonilap másolatA tulajdoni lap másolat valamennyi bejegyzését - fennállót és töröltet - tartalmazza.
területA felületszerû objektumokat zárt poligonok hatá­rolják. A zárt alakzatnak a koordinátákból szá­mí­tott területe jellemzi az adott objektum terü­letét.
topográfiai térkép

A leggyakrabban használt térképtípus. Méretaránya 1:10 000-től 1:200 000-ig terjed. A méretarány csökkenésével az általánosítás foka nõ. A földfelszín mesterséges és természetes objektumainak ábrázolása mellett magassági, domborzati adatokat, adminisztratív, gazdasági tematikákat is tartalmazhat. Ennek megfelelõen ábrázolásmódja gazdag, melyet színek és szimbólumok segítségével valósít meg. A nagyobb méretarányú topográfiai térképek (1:10 000, esetleg 1:25 000) közvetlen felméréssel készülnek, míg a kisebb méretarányúakat kartográfiai úton az eredeti felmérések egyszerûsítésével és általánosításával állítják össze.

törzskönyvA földek településen belüli fekvése szerinti csoportosításban tartalmazza a földrészletek mûvelési ágak szerinti, azon belülminőségi osztályonként összesített területét és kataszteri tiszta jövedelmét tartalmazza.
tulajdoni lapAz egységes ingatlan-nyilvántartás része. Tartal­mazza az adott ingatlanra vonatkozó számszerû a­da­tokat, a tulajdonosi, kezelõi, használói jogokat, az egyéb bejegyezhetõ jogokat és tényeket. Három részből áll:
I.   Az ingatlan elhelyezkedését és számszerû ada­tait rögzíti (cím, fekvés, rendeltetés, helyrajzi szám, terület stb.)
II
.   Az ingatlanra vonatkozó alapvetõ jogot a tulaj­donos,  kezelõ, használó nevét, címét, tulajdo­nos esetében a tulajdoni hányadát, tulajdonszer­zés módját tartalmazza. 
III.   Az egyéb jogokat és jogilag jelentõs tényeket tartalmazza. Ezek az ingatlanra vonatkozó terhek, korlátozások (pl. jelzálogjog, telki szolgalom, haszonélvezet stb.) vagy a jogosult jogainak korlátozása (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, vételi jog stb.)
ügyfél

Az a természetes vagy jogi személy, akinek/ami­nek jogát vagy jogos érdekét a földhivatal eljárása érinti, és akit/amelyet az adott ügyben jogok illet­nek meg, vagy kötelezettségek terhelnek. Az ügy­fél részére biztosítani kell, hogy az eljárás során az iratokba betekinthessen, azokról másolatot készíthessen. 

ügyintézés

A kérelemben meghatározott, vagy jogszabályban elõírt cél érdekében végzett valamennyi eljárási cselekmény. 

ügyirat=beadvány

Az ügyfél által a földhivatalhoz benyújtott, és a hivatal hatás- és jogkörébe tartozó tevékenységet elindító beadvány, bejelentés, kérelem, megkeresés, adat­igénylés, levél.
ügyirat átvétel=érkeztetésA földhivatalhoz postai úton, telefaxon vagy kéz­ben benyújtva érkezõ iratok manuális átvétele, és errõl a kézben behozott beadványok esetén elis­mervény átadása, az iratokon az érkeztetés és át­vétel dátumának rögzítése (bélyegzõvel), és a be­adványok vonalkóddal történõ ellátása.
ügyirat szignálás

Az eljárás során az adott ügyben a földhivatal ve­ze­tõje (vagy más ilyen joggal felruházott személy, pl.  szakterület vezetõje) az ügy elinté­zé­sét megha­tá­rozott személyre (ügyintézõ) bízza. Szempontja kü­lönféle lehet, pl. leterheltség, szakértelem, stb. 

ügykezelés

Az a munka, melynek során a földhivatalhoz ér­ke­zett iratokat nyilvántartják, rendszerezik, továbbítják, elintézik. 

vázrajzA felmérés eredményét tartalmazó adatok.
vonatkozási pont

A geodéziai alappontok egynél több pontjelbõl (pl. föld alatti, föld feletti) is állhatnak. Több pont­jel esetén az egyik mindig kitüntetett, ez az alappont vonatkozási pontja. 

záradékszám

A záradékolás iktatószáma. F2 szabályzat szerinti záradékkal azokat a geodéziai munkarészeket látják el, amelyek geodéziai és az ingatlan-nyil­ván­­tartási adatok szempontjából helyesnek bizo­nyulnak. A záradék érvényességének idõtartama egy év, amely meghosszabbítható.

Keresés a Térinformatikai Értelmezõ Szótárban

 
Advertisement
Advertisement

Társoldalak

Kormányportál
Miniszterelnökség
Agrárminisztérium
Nemzeti Földügyi Központ
Lechner Tudásközpont
MePAR
GNSSNET
Nemzeti INSPIRE Geoportál
HM hatósági térképészet

Advertisement


   
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK
   
© 2007-2019 AM FTF