A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja
 
english
Akadálymentesített változat
Advertisement

Főmenü

Címlap
Küldetés és jövőkép
FM Földügyi és Térinf. Főo.
TakarNet tájékoztató
Földhivatal Online
Advertisement
Ingatlan-nyilvántartás tartalma PDF Nyomtatás E-mail
2007. február 07.

Az ingatlan-nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentõs tényeket, az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges személyazonosító adatait.

Az ingatlan-nyilvántartás részei:

Tulajdoni lap és részei

Számítógépen kezelt tulajdoni lapon tartja nyilván a földhivatal egy adott ingatlan adatait, az ahhoz kapcsolódó jogokat, és jogilag jelentõs tényeket. Az ingatlanok azonosítása helyrajzi számmal történik településenként, azon belül fekvésenként. Minden ingatlan adatait külön tulajdoni lapon tartják nyilván. A tulajdoni lapokat sorszámmal látják el. A tulajdoni lap három részbõl áll, melyet római számokkal jelölünk (I-II-III. rész).

tullap

A fenti tulajdoni lap másolat minta a tulajdoni lap másolat tartalmát ismerteti összefoglalóan. Az új típusú tulajdoni lap másolat biztonsági elemeinek megtekintéséhez kattintson ide!

A tulajdoni lap I. része az ingatlan számszerûsíthetõ adatait tartalmazza:

 • a település neve, az ingatlan címe
 • helyrajzi szám, fekvés megjelölése (belterület, külterület)
 • az ingatlan területe (m2-ben)
 • mûvelési ága (szántó, rét, legelõ, szõlõ, kert, gyümölcsös, nádas, erdõ, fásított terület, halastó), vagy a mûvelésbõl kivett terület megnevezése (pl.: út, árok, beépítetlen terület, az épület fõ rendeltetésének megnevezése: lakóház, gazdasági épület, stb.)
 • mezõ- és erdõgazdasági mûvelés alatt álló földek minõségi osztálya, területe és az annak megfelelõ kataszteri tiszta jövedelem (aranykorona érték)
 • az ingatlan jogi jellege (pl.: védett terület, bányatelek, mûemlék, társasház, stb.)
 • telki szolgalmi és földhasználati jog

A tulajdoni lap II. része az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjogi információt tartalmazza a következõk szerint:

 • tulajdonjog (a tulajdonos adatai, tulajdoni hányad, a tulajdonoshoz fûzõdõ kiskorúság, gondnokoltság ténye)
 • állami tulajdon esetén az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet neve
 • vagyonkezelõi jog

A tulajdoni lap III. része tartalmazza az ingatlanhoz fûzõdõ egyéb jogokat és azok jogosultjait:

 • földhasználati jog, haszonélvezet és a használat joga
 • földmérési jelek és villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog
 • vízvezetési és bányaszolgalmi jog, vezetékjog
 • elõ-, visszavásárlási, vételi jog
 • tartási és életjáradéki jog
 • jelzálogjog, végrehajtási jog

továbbá a bejegyzett jogokhoz és azok jogosultjához kapcsolódó alábbi tényeket, mint például:

 • a III. részen bejegyzett jogosult kiskorúsága, vagy gondnokság alá helyezésének a ténye
 • jogosulttal szemben indított felszámolás vagy végelszámolási eljárás
 • bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás
 • építési, telekalakítási tilalom, építési korlátozás
 • kisajátítási, telekalakítási eljárás megindítása
 • bejegyzés iránti kérelem elutasításának ténye
 • elidegenítési és terhelési tilalom
 • ranghely fenntartás
 • ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye
 • tartós környezetkárosodás
 • épület létesítésének vagy lebontásának ténye. 

Az okirattár

Az okirattár a bejegyzés alapjául szolgáló - az ügyfél vagy képviselõje által benyújtott - iratokat, azok hitelesített másolatát, illetve az ügyben keletkezett valamennyi iratot tartalmazza.

Az ingatlan-nyilvántartási térkép

Az ingatlan-nyilvántartási térkép az állami földmérési alaptérkép másolati példánya. Feladata, hogy a nyilvántartással összhangban ábrázolja az ingatlanok földrajzi elhelyezkedését. A térkép belterület esetében 1:1000 vagy 1:2000, külterület esetében 1:4000 méretarányban készül. Egyéb önálló ingatlan esetén (pl. társasházi lakás) az alaprajz legalább 1:100 méretarányú. Ha az alaptérkép számítógépes adatállományként áll rendelkezésre (digitális alaptérkép), ezt a térképet kell nyilvántartási térképnek tekinteni.

Az ingatlanokkal kapcsolatos térképi változások (pl. megosztás) vezetése az ingatlan-nyilvántartási térképen történik. Az ingatlan-nyilvántartási térkép - mely településenként, térképszelvény felosztásban készül - tartalma az ingatlan-nyilvántartás szempontjából a következõ:

 • település neve, térképszelvény száma,
 • település, fekvés, földrészlet határvonala
 • helyrajzi szám
 • épület, építmény
 • alrészlet, mûvelési ág, minõségi osztály, mintatér
 • utca, házszám

A térképet és tulajdoni lapot egyaránt érintõ változásokat csak egymással összhangban lehet átvezetni.

 
Advertisement
Advertisement

Társoldalak

Kormányportál
FM
BFKH FTFF (FÖMI)
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Advertisement


   
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK
   
© 2007-2017 FM FF