Advertisement
Advertisement
Ingatlan-nyilvántartás tartalma PDF Nyomtatás E-mail
2018. január 29.

Az ingatlan-nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentõs tényeket, az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges személyazonosító adatait.

Az ingatlan-nyilvántartás részei:

Tulajdoni lap és részei

Számítógépen kezelt tulajdoni lapon tartják nyilván a járási hiavatalok földhivatali osztályai egy adott ingatlan adatait, az ahhoz kapcsolódó jogokat, és jogilag jelentõs tényeket. Az ingatlanok azonosítása helyrajzi számmal történik településenként, azon belül fekvésenként. Minden ingatlan adatait külön tulajdoni lapon tartják nyilván. A tulajdoni lapokat sorszámmal látják el. A tulajdoni lap három részből áll, melyet római számokkal jelölünk (I-II-III. rész).

tullap

A fenti tulajdoni lap másolat minta a tulajdoni lap másolat tartalmát ismerteti összefoglalóan. A papír alapú tulajdoni lap másolat biztonsági elemeinek megtekintéséhez kattintson ide!

A tulajdoni lap I. része az ingatlan számszerűsíthető adatait tartalmazza:

 • a település neve, az ingatlan címe
 • helyrajzi szám, fekvés megjelölése (belterület, külterület)
 • az ingatlan területe (m2-ben)
 • művelési ága (szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő, fásított terület, halastó), vagy a művelésből kivett terület megnevezése (pl.: út, árok, beépítetlen terület, az épület fő rendeltetésének megnevezése: lakóház, gazdasági épület, stb.)
 • mezõ- és erdőgazdasági művelés alatt álló földek minőségi osztálya, területe és az annak megfelelő kataszteri tiszta jövedelem (aranykorona érték)
 • az ingatlan jogi jellege (pl.: védett terület, bányatelek, mûemlék, társasház, stb.)
 • telki szolgalmi és földhasználati jog

A tulajdoni lap II. része az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjogi információt tartalmazza a következõk szerint:

 • tulajdonjog (a tulajdonos adatai, tulajdoni hányad, a tulajdonoshoz fűődő kiskorúság, gondnokoltság ténye)
 • tulajdonszerzés jogcíme (pl.: adás-vétel, öröklés)
 • állami tulajdon esetén az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet neve
 • vagyonkezelői jog

A tulajdoni lap III. része tartalmazza az ingatlanhoz fûzõdõ egyéb jogokat és azok jogosultjait:

 • földhasználati jog, haszonélvezet és a használat joga
 • földmérési jelek és villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog
 • vízvezetési és bányaszolgalmi jog, vezetékjog
 • elõ-, visszavásárlási, vételi jog
 • tartási és életjáradéki jog
 • jelzálogjog, végrehajtási jog

továbbá a bejegyzett jogokhoz és azok jogosultjához kapcsolódó alábbi tényeket, mint például:

 • a III. részen bejegyzett jogosult kiskorúsága, vagy gondnokság alá helyezésének a ténye
 • jogosulttal szemben indított felszámolás vagy végelszámolási eljárás
 • bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás
 • építési, telekalakítási tilalom, építési korlátozás
 • kisajátítási, telekalakítási eljárás megindítása
 • bejegyzés iránti kérelem elutasításának ténye
 • elidegenítési és terhelési tilalom
 • ranghely fenntartás
 • ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye
 • tartós környezetkárosodás
 • épület létesítésének vagy lebontásának ténye
 • földminősítési eljárás megindításának ténye. 

A tulajdoni lap és a tulajdoni lap másolat tartalmát részletesen az ingatlan-nyíilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet határozza meg.

Az okirattár

Az okirattár a bejegyzés alapjául szolgáló - az ügyfél vagy képviselője által benyújtott - iratokat, azok hitelesített másolatát, illetve az ügyben keletkezett valamennyi iratot tartalmazza.

Az ingatlan-nyilvántartási térkép

Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis az állami földmérési alaptérkép digitális másolati példánya. Feladata, hogy a nyilvántartással összhangban ábrázolja az ingatlanok földrajzi elhelyezkedését.

Az ingatlanokkal kapcsolatos térképi változások (pl. telekmegosztás) vezetése az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történik. Az ingatlan-nyilvántartási térkép - mely településenként - tartalma az ingatlan-nyilvántartás szempontjából a következõ:

 • település neve,
 • település, fekvés, földrészlet határvonala
 • helyrajzi szám
 • épület, építmény
 • alrészlet, mûvelési ág, minõségi osztály, mintatér
 • utca, házszám

A térképet és tulajdoni lapot egyaránt érintõ változásokat csak egymással összhangban lehet átvezetni.

 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK

© 2007-2019 AM FTF