A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja
 
english
Akadálymentesített változat
Advertisement

Főmenü

Címlap
Küldetés és jövőkép
FM Földügyi és Térinf. Főo.
TakarNet tájékoztató
Földhivatal Online
Advertisement
Telekalakítási eljárás PDF Nyomtatás E-mail
2017. szeptember 01.

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a Kormány telekalakítási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti telekalakítási eljárásokban - a honvédelmi és katonai célú ingatlanok és az összevont telepítési eljárás során lefolytatott telekalakítási eljárások kivételével - első fokon a járási hivatalt, másodfokon a kormányhivatalt jelöli ki.
A telekalakítási eljárás kérelemre induló eljárás, amely a közzétett formanyomtatványon nyújtható be. A kérelem formanyomtatvány pdf formátumban letölthető, vagy a Nyomtatványok menüpontban online módon is kitölthető. A kérelem tartalma szerint a telekalakítási eljárás típusai a következők:

 • telekalakítási engedélyezési eljárás,
 • egyesített telekalakítási eljárás.
A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:
 • a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa,
 • közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs,
 • aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,
 • az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező,
 • ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége,
 • az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
 • természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat,
 • gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét,
 • a telekalakítással érintett tel(k)ek helyrajzi számát, a tel(k)ek fekvése szerinti település megjelölésével,
 • a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölését,
 • a telekalakítás célját, amely lehet telekcsoport újraosztása, telekfelosztás,  telekegyesítés,vagy telek-határrendezés,
 • az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
A telekalakítási engedélyezési eljárás során a területileg illetékes járási földhivatalhoz a kérelem mellékleteként záradékolt változási vázrajzot kell benyújtani, de célszerû az ez alapján meghozott előzetes szakhatósági jóváhagyásokat is mellékelni.
Az előzetes szakhatósági jóváhagyásokat nem kötelező az eljárás megindítása előtt beszerezni, de beszerzésükkel gyorsabb a földhivatali eljárás és kizárható a telekalakítási engedélyezési kérelem elutasítása szakhatósági hozzájárulás hiánya esetén, ami anyagi veszteséggel jár, mert a földhivatal elutasító határozata esetén nem térítik vissza a telekalakítás engedélyezési eljárásra befizetett díjat, valamint a szakhatóságok eljárási díjait.
Az egyesített telekalakítási eljárás megindítására irányuló kérelemhez a fentieken túl be kell nyújtani az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges mellékleteket és okiratokat is.

Miben különbözik a telekalakítási engedélyezési eljárás és az egyesített telekalakítási eljárás?
A telekalakítási engedélyezési eljárásnál földmérővel elkészített, a földhivatal által záradékolt változási vázrajzot és a telekalakítás engedélyezési eljárásra vonatkozó kérelmet kell a járási földhivatalhoz benyújtani. A földhivatal (amennyiben ezeket az ügyfél nem szerezte be előzetesen) szakhatósági állásfoglalást kér az érintett szakhatóságoktól, amely alapján elbírálja a telekalakítási kérelmet és ezek alapján meghozza döntését. A földhivatal döntése lehet engedélyező, vagy elutasító. Mindkét esetben fellebbezésnek van helye a földhivatali határozat ellen.
Az első engedélyező szakaszt követi az ingatlan-nyilvántartási átvezetés szakasza, amikor a jogerős telekalakítási engedély birtokában kérelmezni lehet a telekalakítással elvégzett változások ingatlan-nyilvántartási átvezetését.
Az első szakasz ügyintézési határideje 21 nap. Az ügyintézési időbe számít be a szakhatósági eljárás időtartama. Az ingatlan-nyilvántartási átvezetés ügyintézési határideje szintén 21 nap.

Egyesített telekalakítási eljárás az, amikor a telekalakítási engedélyezési eljárást és az ingatlanügyi hatósági eljárást egyszerre kezdeményezik. Egyszerre kerül benyújtásra a telekalakítási dokumentáció, a telekalakítási engedélyre vonatkozó kérelemmel valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges kérelem és annak kötelező mellékletei és okiratai. Egyesített telekalakítási eljárás kezdeményezésekor körültekintően kell eljárni, mert az ingatlan-nyilvántartási átvezetésnél egyes esetekben fellépő hiányosságok vagy hibák nem orvosolhatók hiánypótlással, vagyis bizonyos hiányosságok (ilyen pl. a település vagy helyrajzi szám módosítás, a különböző kötelező aláírásoknak a hiánya, vagy az okirat keltezésének helyének vagy időpontjának hiánya) esetén a járási földhivatal az Ingatlan-nyilvántartási Törvény előírásai alapján hiánypótlási felszólítás nélkül elutasítja a bejegyzési kérelmet, ami anyagi időveszteséget jelent az ügyfél számára.
Az egyesített telekalakítási eljárás esetén a változásvezetési eljárás szakasz ügyintézési határideje a korábbi 30 napról 2013. január 1-ével 15 napra csökkent.
Telekalakítások változatai:
 • Telekmegosztás az az eljárás, amikor egy földrészletet kettő vagy. több részre akarjuk megosztani. A megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően az új telkek önálló földrészletként, saját helyrajzi-számmal fognak szerepelni.
 • Telekegyesítés a telek megosztással ellentétes mûvelet, amikor kettő vagy több egymással szomszédos földrészletet összevonunk és a továbbiakban egy helyrajzi számon szerepeltetjük az ingatlan-nyilvántartásban.
 • Telekcsoport újraosztása az az eljárás, amikor több egymás melletti földrészletet összevonunk, és újra osztjuk a területet. 
 • Telek-határrendezésről akkor beszélünk, amikor két vagy több szomszédos földrészletnek közös határszakaszát módosítjuk, valamilyen megállapodásnak megfelelően.  A földrészletek helyrajzi száma és darabszáma változatlan marad (pl. egy soktöréses földrészlet határ kiegyenesítése).

Eljárási díjak:

A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII.9.) FVM rendelet alapján  atelekalakítás engedélyezésére irányuló elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díja ingatlanonként 12 000 Ft.
Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanként:
- telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti fö1drészletek számát
- telekfelosztás, telekcsoport újraosztás esetén a kialakuló fö1drészletek számát kell figyelembe venni.
Szakhatósági díjak és illetékek (változó):
Egyesített telekalakítási eljárás esetén ingatlan-nyilvántartási bejegyzés díja további 6 600 Ft érintett ingatlanonként.
A telekalakítási engedélyezési eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 30 000 Ft.
A telekalakítási engedély a jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos.

 
Advertisement
Advertisement

Társoldalak

Kormányportál
FM
BFKH FTFF (FÖMI)
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Advertisement


   
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK
   
© 2007-2017 FM FF