Advertisement
Advertisement
Ingatlan adatok PDF Nyomtatás E-mail
2013. augusztus 22.

Ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatása

A földhivatal az általa vezetett közhiteles nyilvántartásból az ügyfél írásbeli kérelmére különböző jogszabályban meghatározott adatszolgáltatásokat teljesít. Az adatszolgáltatáshoz (beleértve a tulajdoni lap tartalmába történő betekintést is) szükséges kérelem nyomtatványok itt tölthetők le. A földhivatal a kérelemben szereplő adatokat a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes okmány (személyi igazolvány, vagy jogosítvány) és lakcímkártya alapján ellenőrzi.

A földhivatalhoz benyújtott kérelemben, belejelentésben, valamint az ingatlanokkal kapcsolatos más hatósági ügyekben az ingatlan-nyilvántartás aktuális tartalmát (adatok, jogok, tények) kötelesek használni! Ehhez a földhivatal biztosítja a bíróságok, ügyészségek, a helyi önkormányzatok és más közigazgatási hatóságok részére az ingatlan-nyilvántartás tartalmának – jogszabályok által meghatározott feltételekkel történő – megismerését.

Papír alapú tulajdoni lap másolatot
csak a járási földhivatalok és a kihelyezett földhivatali ügyfélszolgálatok  állítanak ki!

Tulajdoni lap másolat
Térképmásolat 
Teljeskörû adatszolgáltatás
Iratmásolat
Földkönyv

Egyéb adatszolgáltatás

Az ingatlan nyilvántartás az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben meghatározottak szerint nyilvános, a tulajdoni lapok tartalma korlátozás nélkül megismerhető: azt bárki megtekintheti, arról feljegyzést készíthet, vagy hiteles másolatot kérhet. Az adatszolgáltatás során az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból történő lekérdezés kizárólag az ingatlan adatai alapján történhet, azaz a település neve és az ingatlan helyrajzi száma vagy az ingatlan közigazgatási címe szerint.

Tulajdoni lapok természetes személy-azonosító adatok (pl. tulajdonos neve) felhasználásával történő lekérdezésére csak törvényben meghatározott esetekben (pl. bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság megkeresésére, jogszabályban meghatározott feladatai ellátására, vagy a közjegyző előtti hagyatéki eljáráshoz) van lehetőség, egyéb esetben tilos (kivéve, ha azt maga az ingatlan tulajdonosa kéri).

Az adatszolgáltatásért jogszabályban meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Törvény megállapíthat személyes vagy tárgyi díjmentességet.

Tulajdoni lap másolat

Tulajdoni lap másolat a fent leírtakat is figyelembe véve – a díj megfizetését követően bárki részére szolgáltatható. A hatósági és egyéb (pl. pénzintézeti, hagyatéki) ügyek intézéséhez jellemzően elegendő a szemle másolat (ez kizárólag a fennálló bejegyzéseket; míg a teljes másolat valamennyi, vagyis korábban törölt bejegyzéseket is tartalmazza). A tulajdoni lapba történő betekintés (vagyis a tulajdoni lap tartalmának az ügyfélszolgálaton kizárólag képernyőn keresztüli megtekintése) díjmentes, ugyanakkor a szolgáltatás csak az adott ingatlan fekvése szerinti illetékes járási földhivatalban vehető igénybe, továbbá az adatok kinyomtatására nincs lehetőség.

Térképmásolat

Térképmásolat jellemzően hatósági eljárásokhoz szükséges (pl.: építési engedélyhez, telekalakítási engedélyhez stb.). A térképmásolat minden esetben díjköteles!

Teljeskörű adatszolgáltatás

A teljeskörű adatszolgáltatás földmérési tevékenységet folytató és ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező magánszemélyek, vagy vállalkozások részére teljesíthető, melynek keretében a térkép, geodéziai alappont és tulajdoni lap adatok szolgáltatására kerül sor díj ellenében.

Iratmásolat

A közigazgatási eljárásokban érvényyeslülő általános iratbetekintési rendelkezésektől eltérő szabály, hogy a földhivatal okirattárában lévő ingatlan-nyilvántartási okiratba csak a bejegyzéssel (feljegyzéssel) érintett jogosult/kötelezett teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt írásbeli engedélyével lehet betekinteni, illetve arról másolatot kiadni. Az iratok megismerhetők akkor is, ha a kérelmező írásban igazolja, hogy az irat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.
A hiteles vagy hitelesítés nélküli iratmásolatért, vagy kivonatért oldalanként 100,- Ft díjat kell fizetni.

Földkönyv

  • A földkönyv a település egészére vagy annak egy részére (fekvésére), míg a földkönyvi kivonat legalább tíz ingatlanra vonatkozóan tartalmazza az ingatlanoknak a tulajdoni lap I. részén szereplő leíró adatait.
    A szolgáltatás díja: 150.- Ft/ingatlan.
  • A földkönyv tulajdonosi adatokkal kiegészítve is szolgáltatható, vagyis a tulajdoni lap I. részén kívül a tulajdonos adatait is tartalmazza, díja: 200.- Ft/ingatlan.

Egyéb adatszolgáltatás

  • Területi összesítő: a település területén lévő ingatlanokról meghatározott szempontok szerint készített összesített adatokat tartalmazó kimutatás, díja: 2.000.- Ft/település.
  • Törzskönyv: a település földterületéről készített kimutatás, mely a földek településen belüli fekvése szerinti csoportosításban tartalmazza a földrészletek mûvelési ágak szerint, azon belül minőségi osztályonként összesített területét és Ak értékét.
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK

© 2007-2019 AM FTF