A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja
 
english
Akadálymentesített változat
Advertisement

Főmenü

Címlap
Küldetés és jövőkép
FM Földügyi és Térinf. Főo.
TakarNet tájékoztató
Földhivatal Online
Advertisement
Földhasználati nyilvántartás PDF Nyomtatás E-mail
2013. február 18.

Tudnivalók a földhivataloknál a földhasználati nyilvántartással
kapcsolatos ügyek intézésérõl:

A földhasználati nyilvántartás
A földhasználat bejelentése, törlése
A földhasználati bírság

A földhasználati nyilvántartásból történõ adatszolgáltatás

A földhasználati nyilvántartás

A földhasználati nyilvántartás  az ingatlan-nyilvántartás adataira épülõ, de attól elkülönülõ, önálló közhiteles nyilvántartás. A földhasználati nyilvántartás a földhasználókról vezetett nyilvántartás. A földhasználati nyilvántartás vezetésének szabályait a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény (Tft.) és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza.

A földhasználati nyilvántartás földhasználati lapból és okirattárból áll. Az okirattár a földhasználati bejelentési adatlapokat, a földhasználati szerzõdéseket, továbbá a nyilvántartásba vétellel, változás-bejelentéssel, törléssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos más okiratokat tartalmazza.

A földhasználati lapon kell nyilvántartani a földhasználó használatában álló, a körzeti földhivatal illetékességi területén lévõ valamennyi termõföldet, illetõleg mezõ- és erdõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi földet – ide nem értve az erdõ mûvelési ágban nyilvántartott földrészleteket – településenként, a helyrajzi számok emelkedõ sorrendjében, belterület, külterület csoportosításban. A nyilvántartás mûködési elvére (perszonálfólium) tekintettel a földhasználat nyilvántartásba vétele során minden földhasználó számára külön földhasználati lap kerül megnyitásra, amelyen a földhivatal nevét is fel kell tüntetni. A földhasználati lap két részbõl áll. A földhasználati lap I. része a földhasználó adatait, míg a földhasználati lap II. része a használt termõföldre vonatkozó adatokat tartalmazza.
A földhasználati lap I. része a földhasználó következõ adatait tartalmazza:

 • a) magánszemély földhasználó
  aa) természetes személyazonosító adatai,
  ab) személyi azonosítója,
  ac) állampolgársága,
  ad) lakcíme,
  ae) annak megjelölése, hogy a földhasználó családi gazdálkodónak minõsül, továbbá ez esetben a családi gazdaság nyilvántartási száma;
 • b) gazdálkodó szervezet földhasználó
  ba) megnevezése,
  bb) székhelye (telephelye),
  bc) statisztikai azonosítója (törzsszám),
  bd) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény hatálya alá tartozó cég esetében a cégjegyzékszám.

A földhasználati lap II. része – földrészletenként bontva – a használt földterületre vonatkozó következõ adatokat tartalmazza:

 • a település neve,
 • a földrészlet fekvésének (belterület, külterület, különleges terület) megjelölése,
 • a földrészlet helyrajzi száma,
 • a használat jogcíme,
 • a használat kezdetének és befejezésének idõpontja, valamint idõtartama,
 • a használt terület mértéke (hektárban, tízezred pontossággal),
 • a használt terület értéke aranykoronában (két tizedes pontossággal),
 • a használt mûvelési ág,
 • ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott, a használt alrészletek jelei, mûvelési ágai, minõségi osztályai, valamint a használattal érintett terület nagysága (ha, m2) és aranykorona-értéke (AK),
 • annak megjelölése, hogy a földterület családi gazdasághoz tartozik, feltéve, hogy a földhasználati lap I. része a családi gazdálkodói minõséget tartalmazza, és a termõföld a családi gazdaság része.

Földhasználati lap minta megtekintése

Vissza

A földhasználat bejelentése, törlése

A földhasználati nyilvántartás vezetése szempontjából földhasználónak az a magánszemély, illetõleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet (ez utóbbiak a továbbiakban együtt: gazdálkodó szervezet) minõsül, aki/amely érvényes földhasználati jogcím, illetve tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelõi jog alapján termõföldet használ, és a Tft. alapján földhasználati bejelentésre kötlezetett.

Aki termõföldet, illetõleg mezõ- és erdõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi földet (a továbbiakban együtt: termõföldet) használ, az - fõszabályként - köteles a használatot annak megkezdésétõl számított 30 napon belül a használt ingatlan alapján területileg illetékes járási földhivatalhoz (a továbbiakban: földhivatal) nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.
A bejelentési kötelezettség nem terjed ki az olyan földhasználatra, amely erdõ mûvelési ágban nyilvántartott földrészleten áll fenn tekintettel arra, hogy annak nyilvántartása az erdészeti hatóság hatásköre.

A bejelentést formanyomtatványon, úgynevezett bejelentési adatlapon kell teljesíteni. A BEJELENTÉSI ADATLAP adattartalmát a Korm. rendelet határozza meg, az adatlapot a vidékfejlesztési miniszter rendszeresíti. Az adatlap pdf formátumban letölthetõ itt vagy a Nyomtatványok menüpontban megtalálható, ahol online módon is kitölthetõ. Benyújtása személyesen, vagy postai úton történhet, mivel a földhasználati nyilvántartási eljárásban az elektronikus ügyintézés kizárt. Ha a földhasználó több földhivatal illetékességi területén fekvõ termõföldet használ, a bejelentést választása szerint kizárólag a termõföldek fekvése szerint illetékes egyik földhivatal felé kell megtennie.

Ha a használó nem a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén nem a haszonélvezõ, a bejelentési adatlapot a földhasználó mellett a tulajdonosnak, illetve a haszonélvezõnek is alá kell írnia.
Ha a földhasználat olyan szerzõdés alapján keletkezett, amelynek érvényességéhez jogszabály alapján kötelezõ írásba foglalás szükséges, a bejelentési adatlapot a használatba adónak nem kell aláírnia, de a bejelentési adatlaphoz a szerzõdés – osztatlan közös tulajdonban álló földrészlet használata esetén az egységes okiratba foglalt használati megállapodás vagy szerzõdés – eredeti példányát vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolatát mellékelni kell.

Ha a bejelentõ gazdálkodó szervezet az adatlaphoz, illetve a szerzõdéshez csatolnia kell:

 • a keletkezést tanúsító, illetõleg konstituáló bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített példányát vagy a regisztráló hatóság (cégbíróság, törvényszék) által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról kiállított hiteles másolatot vagy a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 136. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak szerint kiállított, 30 napnál nem régebbi közjegyzõi tanúsítványt és
 • az eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányt.
Ha a gazdálkodó szervezet ezen iratok valamelyikét a földhivatalhoz már korábbi ügyben benyújtotta, vagy azokat a földhivatal korábban már beszerezte, az újabb bejelentés során elegendõ – az iktatószámra való hivatkozással – a korábbi benyújtásra/beszerzésre és arra utalnia, hogy a földhivatalnál lévõ okiratokban szereplõ adatok a bejelentés idõpontjáig nem változtak meg.
A fentiektõl eltérõen, ha a bejelentõ gazdálkodó szervezet a cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselõjének a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a földhivatal az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

Ha a használat nem a teljes földrészletre vagy nem a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartási térképen azonosítható alrészletére vonatkozik, az adatlap mellékleteként a bejelentéskor a használattal érintett terület nagyságát és a földrészleten belüli elhelyezkedését feltüntetõ vázlatot is csatolni kell a használt terület egyértelmû beazonosíthatósága érdekében. Ennek földhivatalhoz történõ benyújtásáról a földhasználónak kell gondoskodni. A vázlatot a földhasználónak és a használatba adónak is alá kell írni.
A vázlatot az ingatlan-nyilvántartási térkép – 30 napnál nem régebbi – hiteles másolatán kell elkészíteni. A vázlaton egyértelmû jelzéssel kell megjelölni a használt területet.

Osztatlan közös tulajdonú földrészlet esetében, ha a használat nem a teljes földrészletre, vagy nem a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartási térképen azonosítható alrészletére vonatkozik, a vázlat helyett a tulajdonostársaknak a használati megosztásról szóló megállapodásához külön jogszabályban foglaltak szerint elkészített használati megosztási vázrajz szükséges.

A földhasználó a bejelentéssel egyidejûleg köteles nyilatkozni arról, hogy termõföld használata a törvényben foglalt korlátozásokat nem sérti.

A földhasználó a használatban bekövetkezett változásokat 30 napon belül köteles a földhivatalnak bejelenteni a VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP benyújtásával.

A termõföld használata nyilvántartásának törlése elsõsorban a földhasználó, illetve a használatba adó kérelme alapján a TÖRLÉS-BEJELENTÉSI ADATLAP benyújtásával történhet. A földhivatal hivatalból kizárólag akkor törli a termõföld használatának nyilvántartását, ha a használat megszûnése kétségtelenül megállapítható, mely eseteket a jogszabály konkrétan tartalmazza.
Ha a használat tulajdonjog, vagy törvényen alapuló vagyonkezelõi jog, illetve haszonélvezeti jog alapján került bejegyzésre, a használat törlésére a földhasználó tulajdonos, haszonélvezõ, illetve vagyonkezelõ kérelme alapján kerülhet sor, feltéve, ha nem áll fenn a hivatalbóli törlés esete.
Ha a használat felmondással vagy a felek közös megegyezésével szûnik meg, a földhasználó vagy a használatba adó által benyújtott törlés-bejelentési adatlaphoz az írásbeli felmondást és annak elfogadásáról szóló nyilatkozatot vagy a közös megegyezést tartalmazó okiratot is mellékelni kell. A felmondást elfogadó nyilatkozat hiányában a törlés-bejelentési adatlaphoz mellékelni kell azt a  jogerõs bírói ítéletet, amely bizonyítja, hogy a szerzõdés jogviszony jogszerûen került felmondásra, illetve a felmondás a szerzõdéses jogviszonyt megszüntette.

A földhasználat bejelentésérõl és törlésérõl szóló, a fentieket részletesen  magyarázó tájékoztató letölthetõ pdf formátumban 

Vissza

A földhasználati bírság

A földhasználati, illetve az azonosító adatok bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, aminek mértéke a termõföld ingatlan-nyilvántartás szerinti Ak értékének ezerszerese, azzal, hogy az nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél. Ennek az az oka, hogy a földhasználókról vezetett nyilvántartás nem töltené be a szerepét, ha a földhasználókat a jog nem kényszerítené a bejelentési kötelezettségük teljesítésére.
A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozás. A bírság kiszabásával egyidejûleg a földhivatal – határidõ megjelölésével – a bejelentés pótlására szólítja fel a mulasztó földhasználót. A bírság ismételten kiszabható. Közös használat esetén, vagy közös tulajdonban álló ingatlan esetében a bírság megfizetésére a mulasztó földhasználók, illetõleg a tulajdonosok egyetemlegesen kötelezhetõk.

Vissza

A földhasználati nyilvántartásból történõ adatszolgáltatás

A földhasználati nyilvántartásból jogszabályban meghatározott adatokat tartalmazó földhasználati lap másolatot szolgáltat a földhivatal. A földhasználati lap papír alapú másolatként és elektronikus másolatként is szolgáltatható.
Papír alapú földhasználati lap másolatot a földhivatal kérelemre, illetve megkeresésre szolgáltat. A FÖLDHASZNÁLATI LAP MÁSOLAT KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM formanyomtatvány pdf formában letölthetõ vagy a Nyomtatványok menüpontban online is kitölthetõ.

Földhasználati lapot elektronikus másolatként a földhivatal adatátviteli vonalon keresztül szolgáltat a TakarNet felhasználók részére.

Az adatszolgáltatás során az alábbi földhasználati lap másolat típusok szolgáltathatók:

 • a földhasználati lap teljes másolata, amely valamennyi nyilvántartott adatot (fennálló és törölt bejegyezéseket) tartalmazza;
 • földhasználati lap teljes szemle-másolata, amely valamennyi fennálló adatot tartalmazza;
 • a földhasználati lap részleges másolata, amely a kérelemben megjelölt földrészletre leválogatott valamennyi nyilvántartott adatot (fennálló és törölt bejegyzéseket) tartalmazza;
 • a földhasználati lap részleges szemle-másolata, amely a kérelemben megjelölt földrészletre leválogatott valamennyi fennálló adatot tartalmazza.
2013. 07. 01-tõl új adatszolgáltatási forma, a földhasználati összesítõ készíthetõ a jogszabályban megjelölt szervek, illetve a földhasználó kérésére, mely a bejelentett földhasználatot  az adott földhasználó vonatkozásában az egész országra kiterjedõen tartalmazza.

További tudnivalók és földhasználati lap minta

A teljes földhasználati lap másolat típusok kizárólag hatóság részére közigazgatási eljáráshoz, közérdekû bejelentés és panasz elbírálására irányuló eljáráshoz, valamint bíróság, ügyészség és nyomozó hatóság részére jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából, továbbá a földhasználó részére a saját földhasználati lapjairól szolgáltatható.
Az említett szerveknek az adatszolgáltatás iránti megkeresésükben meg kell jelölniük a feladatuk ellátására vonatkozó pontos jogszabályhelyet és annak az ügyiratnak a számát, amely elintézéséhez az adatszolgáltatást igénylik.

A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról a 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet rendelkezik.
A földhasználati lap másolat díja oldalanként 800 Ft.

A díjat annak kell megfizetnie, aki a földhasználati lap másolat szolgáltatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést elõterjeszti.
Díjmentesen szolgáltat adatot a földhivatal hatóság megkeresésére a hatósági feladatának ellátása céljából annak hivatalból indított eljárásához, a közérdekû bejelentés és panasz elbírálásához, továbbá bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közjegyzõ és bírósági végrehajtó részére jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához.

A földhasználati lap elektronikus másolatának igénylése esetét kivéve, a díjfizetés az adatigénylés helye szerint illetékes körzeti földhivatal pénztárába történõ készpénzbefizetéssel, illetve ha a földhivatal hivatali helyiségében erre lehetõség van, az eljárás megindításával egyidejûleg bankkártyával, vagy az illetékes megyei földhivatal elõirányzat-felhasználási keretszámlájára történõ készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással teljesíthetõ. Átutalással történõ fizetési mód esetén a földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem elõterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot, vagy annak másolatát.
A földhasználati lap elektronikus másolatának igénylése esetén a díj megfizetését a FÖMI elõirányzat-felhasználási keretszámlájára történõ átutalással kell teljesíteni.
A földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezési eljárás díja 5000 Ft.

 
Advertisement
Advertisement

Társoldalak

Kormányportál
FM
FÖMI
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Advertisement


   
AdatvédelemImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTakarNet ÜgyfélszolgálatTechnikai információkGYIKMobil verzió
   
© 2013 VM FTF