A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja
 
english
Akadálymentesített változat
Advertisement

Főmenü

Címlap
Küldetés és jövőkép
TakarNet tájékoztató
Földhivatal Online
Advertisement
A TAKARNET hálózat szerepe PDF Nyomtatás E-mail
2000. június 20.

A földhivatali adatok országos szintû elérésének és szolgáltatásának biztosítása, a hivataloknak egymással, ill. a külsõ felhasználókkal történõ összekapcsolása stratégiai fontosságú. Az információtechnológiai beruházások sorában a hálózat tölti be a kapcsolat, a kommunikáció lehetõségének szerepét a decentralizált földhivatali nyilvántartások (adatbázisok) és a felhasználók között. A hálózat kiépítésével és a földhivatali adatbázisok létrehozásával (TAKAROS, BIIR) lehetõvé válik a földhivatali szolgáltatások elektronikus úton történõ országos elérése is.

A TAKARNET hálózat szerepe a földügyi információk továbbításában

Zalaba Piroska
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Földügyi és Térképészeti Fõosztály

1. Bevezetés
A korszerû ingatlan-nyilvántartás és földmérési alaptérkép, lépéstartás a mûszaki fejlõdéssel, az informatikai szolgáltatási igények kielégítése, az ingatlan- és földpiac mûködésének megkönnyítése, valamint az ügyfelek közérzetének javítása az európai integrációs elõkészületek fontos feltétele. Az elmúlt években az Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térképészeti Fõosztálya az EU PHARE Programja segítségével, kisebb mértékben pedig a svájci és a német kormány támogatásával jelentõs beruházásokat hajtott végre az ingatlan-nyilvántartási szektor infrastruktúrájában. A komplex korszerûsítési program a mûszaki fejlesztés mellett a jogi háttér biztosításával, az intézmény rendszer átszervezésével, a mûködési feltételek újragondolásával is foglalkozik a következõ fontosabb stratégiai célok megvalósítása érdekében:

 • földhivatalok mûködésének korszerûsítése,
 • ügyintézési idõ csökkentése, hatékonyság növelése,
 • tulajdoni biztonság fokozása,
 • föld- és egyéb ingatlanokkal kapcsolatos adatok integrációja.

Általános cél a földügyek átfogó irányításának megvalósítása egy földügyi információs szolgáltató rendszer kialakításával.

 A modernizációs programot az 1990-ben aláírt EU PHARE együttmûködési megállapodás indította el. A “Földhivatalok számítógépesítése” névre keresztelt program célja az információtechnológiai infrastrukturális háttér megteremtése a földügyi ágazat korszerûsítési folyamatában, valamint a technológiai korszerûsítés kapcsán felmerülõ jogi és egyéb problémák feltárása, megoldási javaslat kidolgozása. A program megvalósítása több fázisban történik, a fõbb mérföldkövek a következõk:

 1. Komplex decentrális ingatlan-nyilvántartási rendszer: adatbázisok létrehozása a körzeti földhivatalokban
 2. BIIR: Fõvárosi Kerületek Földhivatalának ingatlan-nyilvántartási rendszere
 3. FKFH térképi rendszere (svájci projekt)
 4. TAKAROS körzeti földhivataloknak: eljárások számítógépesítése
 5. TAKARNET - országos földhivatali hálózat: távoli adathozzáférés biztosítása
 6. META: Megyei földhivatalok TAKAROS rendszere: GIS termékek, értéknövelt adatok elõállítása, értékesítése, új szolgáltatások

E beruházások és a magyar kormánynak a költségvetésbõl nyújtott finanszírozása eredményeképpen az összes tulajdonilap-adat számítógépre került a földhivataloknál. Ez lehetõvé teszi, hogy az adatok karbantartását és az ügyiratkezelést számítógéppel végezzék. Elkészült a földhivatalokat összekötõ TAKARNET hálózat, amely lehetõvé teszi az ingatlan-adatok távoli elérést ügyvédek, önkormányzatok, bankok stb. számára. A hálózat külsõ felhasználók felé történõ éles üzembe helyezése ebben az évben, a hálózat használatát és a hálózati díjakat rögzítõ miniszteri rendelet hatályba lépése után várható.

2. TAKARNET koncepció és stratégia
A földhivatali adatok országos szintû elérésének és szolgáltatásának biztosítása, a hivataloknak egymással, ill. a külsõ felhasználókkal történõ összekapcsolása stratégiai fontosságú. Az információtechnológiai beruházások sorában a hálózat tölti be a kapcsolat, a kommunikáció lehetõségének szerepét a decentralizált földhivatali nyilvántartások (adatbázisok) és a felhasználók között. A hálózat kiépítésével és a földhivatali adatbázisok létrehozásával (TAKAROS, BIIR) lehetõvé válik a földhivatali szolgáltatások elektronikus úton történõ országos elérése, vagyis az ország bármely részérõl bármely ingatlan adatai lekérdezhetõk. Az állampolgárok ügyeiket gyorsabban és biztonságosabban intézhetik, ha pl. egy adásvételi szerzõdés megkötésekor egy olyan ügyvédhez fordulnak, aki hálózati kapcsolattal rendelkezik és a kérdéses ingatlan tulajdoni lapját azonnal meg tudja nézni. Ugyanez igaz pl. a pénzintézetek hitelügyleteinek elbírálása során is.

A hálózat egységes rendszerbe integrálja a földügyi ágazat hivatalait (kb. 140 hivatalt) és használata lehetõvé teszi a földhivatali adatok és szolgáltatások hatékony elérését, új termékek bevezetését, a földhivatali ügymenet felgyorsítását (pl. szabványosított kérelmek alkalmazása), az adatbiztonság növelését, valamint a földhivatali költségek részbeni megtérülését.

A hálózat koncepciójának kidolgozására 1996-ban került sor. Nevét a TAKARos NETwork szóösszetételbõl kapta, utalva az országos TAKAROS rendszerre. Az elnevezés ellenére a TAKARNET koncepció egységes, vagyis a Fõvárosi Kerületek Földhivatalában üzemelõ BIIR rendszert is magában foglalja.

3. A TAKARNET hálózat feladata, jellemzõi
A TAKARNET hálózat

 • biztosítja a körzeti földhivatalok adatbázisainak elérését (bármelyik belsõ végpontról bármelyik adatbázis elérhetõ, illetve külsõ felhasználók is elérhetik az ország bármely körzeti földhivatali adatbázisát jogosultságaik függvényében),
 • egyszerû és viszonylag olcsó elérést (modem kapcsolat, internet jellegû felhasználói felület) biztosít a földhivatali adatokhoz különbözõ felhasználói csoportok számára
         - bárki részére (pl. Interneten keresztül)
         - regisztrált fizetõ felhasználók részére (pl. közjegyzõk, önkormányzatok,
        ügyvédek, bankok)
         - belsõ felhasználók  részére (FÖMI, földhivatalok, minisztérium stb.)
          - rendszer üzemeltetõk, fejlesztõk részére
 • differenciált szolgáltatásokat nyújt a különféle felhasználóknak,
 • biztosítja az ügyfélforgalom ill. adatforgalom automatikus követését statisztikai és igényfelmérési célból.
 • automatikus számlázás  történik az igénybe vett szolgáltatás típusa, adat mennyisége stb. alapján,
 • biztosítja a rendszer központi felügyeletét, amelyet a Földmérési és Távérzékelési Intézet lát el.

Az alábbi ábra vázlatosan szemlélteti a hálózat elsõ kiépítési fázisának keretében megvalósult szolgáltatásokat.

folyamat

A hálózat kialakítása mûszakilag korszerû. Az adatátviteli technológia a MATÁV Frame Relay szolgáltatására épül. Ez egy szélessávú adatátviteli szolgáltatás, amely késõbb a hálózati forgalom növekedésének megfelelõen egy programozási mûvelettel bármikor bõvíthetõ.

A TAKARNET zárt számítógépes hálózat, amely korlátozott és szigorúan ellenõrzött hozzáférést biztosít a külsõ felhasználók számára. A külsõ felhasználók kizárólag védett átjárókon keresztül érhetik el a hálózat számukra engedélyezett szolgáltatásait. Ezek az átjárók az ún. „Hozzáférési pontok”, ahol egy tûzfal rendszeren keresztül történik a felhasználók belépésének ellenõrzése. A tûzfal egy erre a célra kialakított számítógép megfelelõ szoftverrel, amely megakadályozza a jogosulatlan hálózati hozzáférést, lekérdezést, felügyeli és ellenõrzi mind a külsõ, mind a belsõ adatforgalmat. A biztonságos üzenetforgalmat többszintû titkosítási rendszer segíti. Lehetõség van pl. az üzenetek tartalmának titkosítására, digitális kulcsok, felhasználó azonosítók, jelszavak stb. használatára. 

A szolgáltató-felhasználó kapcsolat egyszerû web felületen keresztül valósul meg. Web lapok segítik a felhasználók adatbázis lekérdezéseit, illetve tájékoztatnak az elérhetõ szolgáltatásokról, a szolgáltatások árairól, a földhivatalokról stb. A különbözõ szolgáltatások igénybevételéhez eltérõ web lapok állnak rendelkezésre. A következõ ábra a TAKARNET rendszer bejelentkezõ képernyõjét mutatja be. Az érdeklõdõk a www.takarnet.hu Internet címet felkeresve további részletes információkat olvashatnak a hálózat felépítésérõl és használatáról.

ábra

4. A hálózat használata
A TAKARNET hálózat használata, vagyis a földhivatali adatok on-line elérése iránt felfokozott az érdeklõdés. Számos intézmény, cég jelezte már, hogy amint ez lehetõvé válik csatlakozni szeretne a hálózathoz. A csatlakozás feltételeinek kidolgozása és az üzemszerû csatlakozás elõkészítése, valamint a hálózat kínálta lehetõségek feltárása céljából újabb projektek indultak (pl. önkormányzati ügyfélszolgálati pilot projekt, együttmûködés bankokkal stb.) A jövõbeli felhasználókkal közösen megvalósuló projektek lehetõvé teszik további szolgáltatások, funkciók fejlesztését, a hálózathoz való csatlakozás mûszaki és jogi hátterének meghatározását ill. tisztázását és elõsegítik a szemléletváltást a földhivatal-ügyfél kapcsolatában.

A hálózat kiépítése már befejezõdött, a belsõ adatforgalmazás és levelezés 1998. májusa óta rendszeres. Külsõ felhasználók a jogszabályi háttér rendezése után, vagyis a csatlakozás feltételeit, a hálózat használatának szabályait és a szolgáltatásokért fizetendõ díjtételeket rögzítõ miniszteri rendelet hatályba lépése után csatlakozhatnak a hálózathoz. Erre várhatóan ez év második felében kerül sor.

Az FVM ágazati korszerûsítési stratégiájának utolsó lépése a MEgyei TAkaros (META) rendszer megvalósítása, amely kiterjeszti a TAKARNET hálózat használatát megvalósítva
     - marketing célokat,
     - értéknövelt földhivatali adatok értékesítését,
     - tematikus GIS termékek létrehozását és  internet-en keresztüli forgalmazását,
     - távolról elérhetõ földhivatali szolgáltatások bõvítését,
     - ágazati vezetõi információs rendszer kialakítását stb.

A megyei földhivatali szintû számítógépesítés regionális körû térinformatikai alapú adatkezelést, elemzést és szelektív információ szolgáltatást biztosít mind országos hatáskörû szervek és egyéb intézmények, mind a magánszféra számára a TAKARNET-re, mint hálózati infrastruktúrára támaszkodva.

 
< Előző   Következő >

Advertisement
Advertisement

Társoldalak

Kormányportál
Miniszterelnökség
Agrárminisztérium
Nemzeti Földügyi Központ
Lechner Tudásközpont
MePAR
GNSSNET
Nemzeti INSPIRE Geoportál
HM hatósági térképészet

Advertisement


   
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK
   
© 2007-2019 AM FTF