A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja
 
english
Akadálymentesített változat
Advertisement

Főmenü

Címlap
Küldetés és jövőkép
TakarNet tájékoztató
Földhivatal Online
Advertisement
Aktuális
A szakértő szemével
Tájékoztató az Inytv. változás... PDF Nyomtatás E-mail
2007. február 28.

Tájékoztató az ingatlan-nyilvántartást érintõ jogszabályi változásokról

Az ingatlan-nyilvántartást érintõ jogszabályok körében a közelmúltban két alkalommal került sor jelentõs módosításra. 2006. január 1-én hatályba lépett az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) módosításáról szóló 2005. évi CXXII. törvény, amely érintette az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvényt (a továbbiakban: Díjtörvény) is.

Az említett törvényi módosítások végrehajtásával összefüggésben került megalkotásra az Inytv. végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) módosításáról szóló 117/2005. (XII. 19.) FVM rendelet, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 118/2005. (XII. 19.) FVM rendelet.

A 2007. február 4-én hatályba lépett 2006. évi CXXII. törvénnyel pedig ismételten módosításra kerültek a Díjtörvény egyes rendelkezései. Az ügyfelek oldaláról legfontosabb változások:
  1. a kötelezõ jogi képviselethez,
  2. a kérelem formanyomtatvány rendszeresítéséhez, illetve
  3. az igazgatási szolgáltatási díjhoz kapcsolódnak.
  1. Az új szabályozás alapján csak azokban a kérelemre induló eljárásokban kötelezõ a jogi képviselet, amelyekben a jogváltozás bejegyzése alapjául közjegyzõ által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál. Ily módon a kötelezõ jogi képviselet csak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetõ jogok körére szûkül, és ott is csak azokra az esetekre, ha a bejegyzés közjegyzõi okiraton, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiraton alapul. Az Inytv. 32. § (3) bekezdése alapján ügyvédi ellenjegyzéshez, vagy közokirati formához kötött a tulajdonjog, haszonélvezeti jog, a használat joga, telki szolgalmi jog, vételi jog, jelzálogjog (önálló zálogjog) keletkezésére, módosulására, illetve megszûnésére vonatkozó bejegyzés. Jelzálogjog esetében speciális szabály, hogy a jelzálogjog (önálló zálogjog) alapítására, módosulására és megszûnésére vonatkozó bejegyzés olyan magánokirat alapján is teljesíthetõ, amelyet a nyilatkozattevõ hitelintézet - nevének feltüntetésével - szabályszerûen és nyilvánvalóan azonosítható módon írt alá.  

  2. A fentiekhez, vagyis a kérelemre lefolytatott eljárásokhoz kapcsolódik azon új rendelkezés is, miszerint az ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve megszûnését jogszabályban meghatározott nyomtatványon benyújtott kérelemre kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. (Az Inyvhr. mellékletét képezõ kérelem nyomtatvány letölthetõ a Nyomtatványok menüpontban.) Tekintettel arra, hogy a kérelem nyomtatvány alkalmazása kötelezõ, a sorban állások elkerülése, illetve az iratbeadás gyorsítása érdekében javasoljuk az ügyfeleknek, hogy a nyomtatványt már kitöltve vigyék magukkal a földhivatalba. A kérelem nyomtatványok a kitöltésre rendelkezésre álló hely növelése érdekében - a tartalom és a szerkezet megváltoztatása nélkül - átszerkeszthetõk.

  3. A nyomtatványon feltüntetendõ adatkör kialakítása az eljárási illetéknek 2006. január 1-ét követõen igazgatási szolgáltatási díjjá alakításával összefüggõ új jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel történt.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendõ díjakat az alábbi táblázat a 2007. február 4-tõl hatályos rendelkezéseknek megfelelõen tartalmazza:
a) elsõfokú eljárás (kivéve a b) és c) pontokat)
6 000 forint/érintett ingatlan
b) jelzálogjog bejegyzése, illetve módosítása
12 000 forint/érintett ingatlan
c) vagyoni értékû jog törlése
2000 forint / érintett ingatlan
d) soron kívüli eljárás
10 000 forint/ érintett ingatlan
e) körzeti földhivatali határozat elleni fellebbezés
10 000 forint
Miképp az a táblázatból is kitûnik, a módosított Díjtörvény értelmében az elsõfokú ingatlan-nyilvántartási eljárásért - fõ szabály szerint - változással érintett ingatlanonként 6.000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

E szabály alól a jelzálogjog bejegyzése, módosítása valamint a vagyoni értékû jog törlése iránt elõterjesztett ingatlan-nyilvántartási kérelmek képeznek kivételt. Jelzálogjog bejegyzése, valamint a bejegyzés módosítása iránti eljárás díja változással érintett ingatlanonként 12 000 forint.

Vagyoni értékû jog törlése esetén az eljárás díja változatlan, vagyis 2 000 forint, amelyet változással érintett ingatlanonként kell megfizetni. E jogok körét a 2007. február 4-i hatállyal módosított Díjtörvény pontosan meghatározza, így a hatályos rendelkezések értelmében vagyoni értékû jognak tekintendõ a földhasználati jog, a haszonélvezeti jog, a használat joga, a lakásszövetkezeti tagot megilletõ állandó használati jog és a vagyonkezelõi jog.

Az ügyfél kérelmére engedélyezett soron kívüli eljárás díja ingatlanonként 10 000 forint.
Társasházak alapítása esetén a fizetendõ eljárási díj mértéke társasházi tulajdoni különlaponként 6 000 forint, legfeljebb azonban 100 000 forint. Társasházi alapító okirat módosítása esetében a módosítás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséért tulajdoni különlaponként 6000 forint, de legfeljebb összesen 100 000 forint igazgatási szolgáltatási díj fizetendõ. Ily módon a díj mértéke - függetlenül az alapító okirat módosításával érintett tulajdoni különlapok számától - maximum 100 000 forint.

Az elsõfokú ingatlan-nyilvántartási határozatok ellen benyújtott fellebbezés díja egységesen 10 000 forintban került meghatározásra.
Ha egyazon ingatlanra vonatkozóan a kérelmezõ többféle jog vagy tény bejegyzését, feljegyzését, módosítását vagy törlését egy eljárásban kéri, a díjfizetés alapjául azt az értéket kell venni, amely után a legmagasabb díj jár.
A díjfizetés kizárólag az illetékes földhivatalnál - a kérelem elõterjesztésével egyidejûleg - a pénztárba történõ készpénzbefizetéssel vagy a megyei földhivatal elõirányzat felhasználási keret számlája javára történõ készpénz-átutalási megbízással (sárga csekk), illetve átutalási megbízással teljesíthetõ. Készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással történõ fizetés esetén a kérelemhez mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát. Az utólagos azonosíthatóság érdekében a készpénz átutalás megbízás illetve az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetnie a változással érintett ingatlan(ok) fekvése szerinti település elnevezését, az érintett ingatlan(ok) helyrajzi számát (és a kérelmezõ nevét) is.

Hangsúlyozandó a díjfizetési kötelezettség teljesítésének jelentõsége, amennyiben ugyanis a kérelmezõ a díjat nem fizeti meg, vagy a kérelem benyújtásával egyidejûleg a díjfizetés megtörténtét nem igazolja, az eljáró körzeti földhivatal a kérelem beérkezésétõl számított 15 napon belül hiánypótlási felhívást bocsát ki, amelynek kézhezvételétõl számított 15 napon belül a kérelmezõ köteles a díjat megfizetni, illetve a befizetés megtörténtét igazolni.
 
< Előző   Következő >

Advertisement
Advertisement

Változásfigyelés

Társoldalak

Kormányportál
Miniszterelnökség
Agrárminisztérium
Nemzeti Földügyi Központ
Lechner Tudásközpont
MePAR
GNSSNET
Nemzeti INSPIRE Geoportál
HM hatósági térképészet

Ki van itt?

Jelenleg 21 vendég online

Advertisement


   
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK
   
© 2007-2019 AM FTF