A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja
 
english
Akadálymentesített változat
Advertisement

Főmenü

Címlap
Küldetés és jövőkép
TakarNet tájékoztató
Földhivatal Online
Advertisement
Megyei földhivatalok számítógé... PDF Nyomtatás E-mail
2000. június 30.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) a 2000. évre tervezi egy térinformatikai projekt elindítását a Phare program és a magyar kormány közös finanszírozásában. E projekt általános célja a földhivatali hálózat megerõsítése, hogy képes legyen megbirkózni a föld- és ingatlanpiac feltételeinek megteremtésével kapcsolatos kihívásokkal a piacgazdaságra való áttérés, illetve a vonatkozó EU-szabványok átvétele érdekében. A javasolt META” projekt az ún. TAKAROS mûszaki koncepció utolsó fázisa, és az FVM földügyi szakág elfogadott stratégiájának lényeges része.

Megyei földhivatalok számítógépesítése Magyarországon 

Zalaba Piroska1, Podolcsák Ádám2
1Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
2Compet-Terra Bt.

 6. EC-GIS Mûhely: “A térinformációs társadalom – a jövõ formálása”
Lyon, Franciaország, 2000. június 30.

Az átfogó TAKAROS koncepciót (Térképi Alapú KAtaszteri Rendszer Országos Számítógépesítése) lépésrõl lépésre fejlesztette ki az FVM Földügyi és Térképészeti Fõosztálya (FVM FTF). A META (MEgyei TAkaros) az átfogó TAKAROS fejlesztés utolsó lépése. A projekt az információtechnológiai fejlesztésre koncentrál. A META célja egy jól mûködõ GIS-megoldás kifejlesztése a megyei földhivatalok számára, és a feltételek megteremtése a földhivatalok LIS (földinformációs rendszer) adatainak értékesítéséhez, valamint a TAKAROS körzeti földhivatali rendszer támogatása. Ezen kívül a META bevezeti a szakág vezetõi információs rendszerét (MIS) és széleskörû GIS adatfeldolgozási lehetõségekrõl gondoskodik, elõsegítve az EU közös agrárpolitikájának (CAP) átvételét. Továbbá támogatja a földhivatali hálózat részbeni önfinanszírozóvá válását. E célok eléréséhez erõs IT-rendszert kell beszerezni a megyei földhivatalok számára. A rendszert a következõ fõbb követelmények mentén dolgozzuk ki:

 • Sokcélú elektronikus archiváló alrendszer
 • Háttér-adatfeldolgozás a külsõ adatfeldolgozás elõsegítése megyei földhivataloknál a körzeti földhivatalok támogatására
 • Adatmodelltõl független adatfeldolgozási lehetõség
 • Térképekkel és ingatlanokkal kapcsolatos adatok kezelése a TAKARNET-en keresztül
 • Vezetõi információ biztosítása a földhivatalok vezetõi számára
 • Az EU által támogatott téradat-szabványok alkalmazásának szorgalmazása Magyarországon

A cikk bemutatja a META rendszer legfontosabb mûszaki jellemzõit. Az elõadás a META meglévõ mûszaki koncepcióján és specifikációján alapul.

1. A META projekt helye a FVM Földügyi és Térképészeti Fõosztálya (FTF) stratégiájában

A META a TAKAROS fejlesztés utolsó lépése, és egyúttal az FVM földügyi szakág stratégiájának lényeges része. Az átfogó TAKAROS koncepció valójában az egész földhivatali rendszer számítógépesítését jelenti. (Részletesebb leírás található angolul az 5. EC-EGIS Mûhely, 1999. c. kötetben P. Zalaba - Á. Podolcsák: Managing GIS projects under Phare rules címen.).

A TAKAROS IT koncepció a földhivatalok számítógépesítésének két eltérõ szintjét határozta meg, miután a körzeti (KFH) és megyei (MFH) földhivatalok szerepe és mûködése eltér egymástól. A körzeti földhivatalok képezik a közigazgatás operatív szintjét, ahol a teljes munkafolyamatot jogszabályok határozzák meg. A TAKAROS-KFH egy munkafolyamat-vezérelt ingatlan-adminisztrációs rendszer, melybe beletartoznak LIS-elemek is, mint pl. térképvázlatok vagy tulajdonjog bejegyzésére irányuló kérelmek ellenõrzése, valamint térképi és jogi adatok naprakészen tartása. A megyei földhivatalok viszont a földügyi szektor vezetési és üzleti szintjét képviselik. A TAKAROS MFH rendszer, az ún. META gondoskodik majd a szükséges IT-forrásokról a körzeti földhivatalok adatbázisainak karbantartásához, támogatja az értéknövelt termékek és szolgáltatások elõállítását, és bevezeti a vezetõi információs rendszert (MIS) a földügyi szakág irányításába. A META lesz a kapu, amely átvezet a projekt lezárása után megalapítandó sokcélú, Országos Földinformációs Szolgálathoz.

A META képessé teszi a megyei földhivatalokat, hogy mûszaki segítséget nyújtsanak a körzeti földhivataloknak help desk” formájában, valamint háttér-adatfeldolgozással, és pótolják az átfogó TAKAROS rendszer hiányzó interfészeit. A földhivatalok bevételének növelése érdekében a META általános GIS-mûködést biztosít prototípusok és téradat-termékek elõállításához. E projekt általános célja a földhivatali hálózat megerõsítése, hogy képes legyen megbirkózni a föld- és ingatlanpiac feltételeinek megteremtésével kapcsolatos kihívásokkal a piacgazdaságra való áttérés, illetve a vonatkozó EU-szabványok átvétele érdekében.

Az elérendõ legfontosabb stratégiai célok:
 • A körzeti földhivatalok megbízhatóságának és biztonságának növelése mûszaki segítségnyújtással, archiválással, és katasztrófa esetén a körzeti földhivatal helyettesítésével.
 • A földjelzálog intézményrendszer kifejlesztésének támogatása.
 • A lehetséges bevétel növelése új GIS-termékek és földhivatali szolgáltatások bevezetésével.
 • A helyi önkormányzatok támogatása a földhivatali GIS adatelérés biztosításával.
 • Az országos IT-szint emelése tudatosítás és alkalmazás útján, ösztönözve a szektor új szolgáltatásaira épülõ mûszaki fejlesztéseket.
 • Az országos térképészeti tevékenység támogatása digitális kataszteri térképekkel. Adatok minõségellenõrzése és átvétele TAKAROS KFH-adatállományok generálásához, behelyettesítendõ térképadatokkal.
 • Az EU-tagság támogatása földhasználati, földminõsítési monitorozási jellemzõkkel.
 • A földpiac élénkítése tematikus térképek biztosításával, valamint a földminõsítés és földértékelés támogatásával.
 • A földadózás támogatása tematikus GIS-adatállományok elõállításával és Interneten való elérhetõségével.

2. A kifejlesztendõ rendszer profilja

Az IT stratégia, valamint az országos és intézményi szintû általános követelmények határozzák meg a META rendszert. A rendszer mûszaki profiljának leírása a projekt- specifikációban szerepel. A funkcionális követelmények, a mûszaki célok és a mûszaki eszközök struktúrája az alábbiakban következik.

2.1 A funkciók felépítése
A legfontosabb funkciócsoportok a következõk:

1. funkciócsoport: Sokcélú elektronikus archiváló alrendszer megyei földhivatali szinten

Számos adatállományt és programkódot kell tárolni, pl. az összes történeti KFH-adatot, a MFH által generált értéknövelt termékeket, kódtáblákat, jelentésfájlokat, korábbi és jelenlegi szoftver-verziókat stb. Az archiváló alrendszer a META integrált része.

A META mûszaki specifikáció az archiváló alrendszert a rendszer leglényegesebb moduljaként kezeli. A META összes be- és kimenõ adatát az archiváló alrendszer kezeli, fogadja és tárolja. Az Archívum kezeli az összes objektum-osztályt, objektumokat és elõfordulásaikat. Az archiválási szabvány az ISO és a CEN által definiált fogalmi séma nyelve lesz. E modulban van a META Intranet- és Internet interfésze is. Az archiváló modul kezeli a téradat-továbbítást is az elfogadott nemzetközi szabványokkal összhangban

2. funkciócsoport: Háttér-adatfeldolgozás MFH-szinten a KFH-k támogatására

Jellegénél fogva a TAKAROS-KFH nem kezelhet adatot a beadvány-szint alatt. Azonban bizonyos esetekben elkerülhetetlen a programozott alkalmazásokon kívüli adatkezelés, pl. rejtett topológiai hibák javításakor, kódtáblák módosításakor, egy település adatainak egyik KFH-ból a másikba való költöztetésekor, a tárolt terület módosításakor egy település újramérése alkalmával stb. Ezek az úgynevezett földhivatali „mûszaki beavatkozások”.

A mûszaki specifikációval összhangban alsóbb szintû adatkezelést végez a META az egyes KFH-adatok másolatainak felhasználásával. A META magas szintû (beadvány-szintû) frissítõ fájlokat hoz létre a TAKAROS-KFH-k részére. A fájlokat importálják, amikor a bejegyzett beadványokat importálják a TAKAROS-KFH alrendszer beadvány-iktató alrendszerébe.

3. funkciócsoport: Téradat-termékek elõállítása

Ez egy MFH-szintû, adatmodell-független adatfeldolgozási lehetõség. A tervek szerint a MFH-hálózat képezi az országos föld- és földrajzi adathoz kötõdõ adatszolgáltató struktúra gerincét.  A földhivatali adatok, mint a meglévõ és a származtatott tematikus adatok a térinformatikai adatfelhasználók rendelkezésére állnak ezen a hálózaton. A földhivatali hálózat képes lesz külsõ téradatok, pl. statisztikák importálására, értéknövelt adatkapcsolatok létrehozására és azok továbbítására a végfelhasználókhoz. Az összes feldolgozandó adatfájl modellje nem ismerhetõ elõzetesen, de az biztos, hogy önleíró fájlok lesznek.

A mûszaki specifikáció egy olyan rendszer követelményeinek leírását tartalmazza, mely térbeli objektumokat és azok osztályait tudja kezelni fogalmi sémáik leírásának megfelelõen. A fogalmi séma leírása olyan nyelven készül, melyet támogat a CEN/TC 287 (illetve az ISO/TC 211).

4. funkciócsoport: Az adattermékek széleskörû terjesztése

A földhivatali rendszer a magyar földinformációs szektor domináns szereplõje lesz, mert felelõs különféle helyhez kapcsolódó (geo-related) adatállományok karbantartásáért és terjesztéséért. Az FVM FTF együttmûködik különbözõ országos szervezetekkel (pl. Katonai Térképészet, Geofizikai Intézet) közös adatkapcsolatok és adatterjesztés terén. Annak érdekében, hogy a META interoperábilis legyen számos külsõ téradat-rendszerrel, nyíltrendszer-szabványokra épül.

A rendszer magában foglalja az ingyenes alkalmazást (bármely általánosan használt operációs rendszer esetében), amely lehetõvé teszi, hogy térképi objektumok, objektum-osztályok és attribútumok közlekedhessenek két eltérõ adatmodell között, az adatok pedig eltérõ téradat-rendszerek között. Ilyen módon a földhivatali adattermékek egyre szélesebb körben és egyszerûbben hasznosíthatók.

5. funkciócsoport: Szolgáltatások és adattermékek az Interneten

A TAKARNET (a földhivatalok intranetes nagyterületû hálózata) koncepcióját a potenciális külsõ felhasználók köre jól fogadta. A meglévõ web-alapú alkalmazások a körzeti földhivatali alkalmazásokra koncentrálnak, mint pl. tulajdoni lapok vagy kataszteri térképek másolatainak kérése stb. A felhasználók kapcsolódnak a hálózat központi elérési pontjára, ezután kéréseiket a rendszer az illetékes TAKAROS KFH-ba továbbítja, amely képes bizonyos, jogilag meghatározott adatszolgáltatásokra. A TAKARNET regisztrált felhasználók számára Interneten keresztül is elérhetõ lesz. Emellett igény merült fel megyei földhivatali szinten a kataszteri térképekkel vagy másolataikkal kapcsolatos interakcióra, pl. a folyamatban lévõ kataszteri térképfrissítés bemutatására. Ezen felül a térképszerver hasznos eszköz lesz a földhivatali hálózat értéknövelt adattermékeinek támogatásában is.

A mûszaki specifikáció magában foglalja a térképszerver beszerzését, amely meg tudja jeleníteni a grafikus és hozzákapcsolt adatokat Interneten vagy Intraneten. A térképszerver ugyanazon biztonsági fokon integrált része a TAKARNET-nek.

6. funkciócsoport: A földhivatali vezetõk támogatása

A körzeti földhivatalok operatív, igazgatási és mûszaki szempontból is a megyei földhivataloknak vannak alárendelve. A megyei földhivatalok támogatást nyújtanak a körzeteknek különleges igazgatási vagy mûszaki kérdésekben és országos projektek bonyolításában. A vezetõk többnyire térinformációval foglalkoznak. A kihelyezett források helye is rendkívül fontos. A tevékenységek mennyiségét rendszerint táblákban, föld/ingatlan-egységekben és területben fejezik ki.

A mûszaki specifikáció ugyanolyan kezelést ír elõ a vezetõi információra vonatkozólag, mint amit egyéb (pl. térbeli) adatokkal kapcsolatban. A META a CEN/TC 287 (illetve ISO/TC 211) adatátviteli szabványoknak megfelelõen importál adatokat. A szükséges Vezetõi Információs Rendszer (MIS) egyszerû lesz, és a teljes GIS integrált részét képezi

2.2 A rendszercélok felépítése
A következõ célokat kell elérni a lehetõ legmagasabb színvonalon, hogy emeljük a projekt eredményeinek minõségét:

1. cél: Az EU által támogatott térinformatikai szabványok alkalmazása a METÁ-ban

A szabványok átvételénél országosan a földhivatali rendszer példáját kell követni, és a 87/95EEC sz. EU Tanácsi (EC) Döntés alapján a rendszert a de jure szabványokra kell alapozni, mint az ISO és a CEN.

Léteznek CEN-elõszabványok, és majdnem kész ISO szabványok. A vezetõ térinformatikai projektek támogatásával az EC azonosította a preferált de facto szabványokat, nyitva hagyván a specifikációt a hiányzó de jure szabványok helyettesítésére vonatkozólag.

2. cél: Az EU-támogatott térinformatikai szabványok szorgalmazása Magyarországon

Elkerülhetetlenül fontos a földhivatali hálózat számára, hogy lehetõvé tegye partnereinek és ügyfeleinek a szabványosított adatelérést. Az ingatlan-nyilvántartási szektor támogatta a CEN/TC 287 adatátviteli szabvány magyar verziójának kidolgozását. Az ISO és CEN megközelítés átvétele lehetõvé teszi egy fogalmi séma-nyelv alkalmazását a forrás- és cél- adatmodellek leírására. Az adatokat bevisszük a cél-adatbázisba a két eltérõ adatmodellben közös térképi objektumok felhasználásával. Ilyen módon a földhivatali hálózat által létrehozott adatok simán áthelyezhetõk, és frissíthetik az adatokat a külsõ rendszerekben.

Ezáltal támogatjuk az új szabványokat, és a rendszer használata egyszerûbbé válik.

3. cél: IT Integráció

Az igazgatási, vezetési, mûszaki és kulturális háttér miatt nyilvánvalóan a megyei földhivatalokat kell a földügyi szakág térinformatikai központjaivá tenni. Ehhez el kell végezni különféle feladatokat, pl. háttér-adatfeldolgozás a KFH-k részére, értéknövelt adatok létrehozása, adatimportálás külsõ forrásokból stb. Némely tevékenység elõre meghatározott és munkafolyamat-vezérelt, mások alkalmi jellegûek, és ezen kívül lesz még prototípus-készítés munkafolyamatokra és értéknövelt adatokra vonatkozólag. Ésszerûnek látszik egyetlen IT-platform és egyetlen mûszaki megközelítés kidolgozása, hogy az integrált adatok feldolgozása egyetlen integrált rendszerben történjék.

A mûszaki specifikáció arra hív fel, hogy a lehetõ legmagasabb szinten kell integrálni a kívánt funkcionalitást. Az adattárolás, az adatok bevitele és kiadása, az adatfeldolgozás naplózása, a térinformatikai szabványok (beleértve az objektum-orientált adatmodellezõ nyelvet adatmodell-független feldolgozásokhoz) azonos lesz minden alkalmazásnál. Az alkalmazások ugyanazon üzleti szolgáltatások sorozatára épülnek (a háromlépcsõs modellnek megfelelõen).

4. cél: A körzeti és megyei földhivatalok interoperabilitása

A körzeti szintû szoftveralkalmazásokat a munkafolyamatok vezérlik. Velük kapcsolatban bármely közös mûveletet a helyi folyamatellenõrzõ alrendszeren keresztül kell végrehajtani. Amikor a TAKAROS-KFH rendszert és a különálló, mûszakilag eltérõ FKFH (Fõvárosi Kerületek Földhivatala) rendszert tervezték, a térinformatikai szabványok még nem készültek el, így ezeknek a rendszereknek nincs szabványos interfészük.

A specifikáció olyan API-t (alkalmazás-programozási interfész) ír elõ, amely munkafolyamat-vezérelt elérést biztosít a körzeti eljárásokhoz és adatokhoz. A KFH- és MFH-objektumokat és adatfrissítéseket, pl. szükséges lehet elérhetõvé tenni az API-n keresztül olyan formában, amely összhangban van a CEN/TC 287 (illetve ISO/TC 211) szabványokkal. De az API-t sokkal általánosabb célokra kell definiálni.


5. cél: A belsõ mûszaki támogatás bevonása

A földhivataloknak megvan a saját mûszaki támogató rendszerük. A FÖMI (Földmérési és Távérzékelési Intézet) e tevékenység központja. Vannak támogató központok megyei földhivatali szinten is. A szoftverkarbantartás és -módosítás a FÖMI-ben történik. A FÖMI archiválja és frissíti a teljes szoftverfejlesztési dokumentációt.

A Phare szabványokkal összhangban a FTF igényli az összes szükséges licenszet és know-how-t a szoftverkarbantartás és az azt követõ rendszerfejlesztést. A FÖMI részt vesz a szoftverfejlesztésben, hogy átvegyen minden tudnivalót, ami szükséges az IT rendszer megbízható mûködésének biztosításához és az IT rendszer megújításához, továbbfejlesztéséhez.

6. cél: A térinformatikai adatállományok minõségbiztosítása a megyei földhivataloknál

A megyei földhivatalok az országos térinformatikai infrastruktúra csomópontjai. A megyei földhivatalok számos adatgyûjtõ projektben vesznek részt. Ezért elkerülhetetlen és szükséges, hogy a MFH-k tudják futtatni a térinformatikai adatállományok minõségbiztosító eljárásait. Olyan szoftver futtatására is képesek kell legyenek, melyek automatikusan ellenõrzik az adatfájlokat. Az ISO/TC 211 szabvány elõírja a vonatkozó eljárásokat.

A mûszaki specifikáció olyan rendszert ír elõ, amely képes az átvételi tesztek futtatására. Speciális követelmények vonatkoznak a magyar kataszteri térképezésre. Ezek mind szerepelnek a mûszaki specifikációban

2.3  A struktúra részletesebb áttekintése

A 2-1 ábra bemutatja a META funkcionális és célfelépítését. A projektspecifikáció részletesen tartalmazza az összes funkciócsoportot. A 2-2 ábra példaként részletesen bemutatja a 2. funkciócsoportot: „Háttér-adatfeldolgozás megyei földhivatali szinten a körzeti földhivatal támogatására”.

  
2-1 ábra: A META projekt funkciói és céljai

2-2 ábra: A MFH-knál a KFH-k támogatására végzett háttér-adatfeldolgozás funkcióinak
és céljainak rendszere

2.4 HUNEX

A 2-2 ábrán új kifejezést (HUNEX) vezettünk be. Mûszaki szempontból ez a rendszer lényege. A CEN által kidolgozott adatcserére rendszerint CENEX néven hivatkozunk. Ezzel összhangban a HUNEX-et a META számára dolgoztuk ki, mint támogatott adatcsere-mechanizmust, a modell-leírás eszközét, illetve bekódoló mechanizmust, stb. Annak érdekében, hogy áthidaljuk az ISO és a CENEX megközelítések közti különbséget, a HUNEX sokkal általánosabb. A HUNEX-tõl azt várjuk, hogy azonos módon támogassa az adatcserét és a megosztott adatkarbantartást. 

2-3 ábra: HUNEX opciók

A HUNEX  CEN és ISO elemekbõl készül az alábbiak támogatására:

Az adattermékek definiálása

A megyei földhivatalok termékeiket elektronikus adatfeldolgozó rendszerek segítségével hozzák létre. Minden terméknek megvan a maga adatmodellje. Ésszerûnek látszik, hogy ezt az alkalmazási sémát HUNEX-támogatott nyelven írjuk le. Ilyen módon a META nemcsak a definíció szintaktikai ellenõrzését tudja támogatni, hanem a termékek elõállítását és felhasználását is.

Off-line adatátvitel (Input Output)

Az adatátvitelhez HUNEX adatmodellezési nyelven megírt alkalmazási sémákra van szükség. Leírandó mind a forrás-, mind a célrendszer. Elsõrendû fontosságú, hogy az összes számítógépes földhivatali rendszeri adat szállítható legyen. Így kell kidolgozni HUNEX adatmodellezõ nyelven megírt alkalmazási sémáikat. Külsõ forrásból származó adatállomány felhasználásához szükség van annak HUNEX adatmodellezõ nyelven megírt leírásához és HUNEX-ben kódolt megjelenítéséhez. A vezetõi információt külsõ, önálló rendszerekbõl importálja a META a HUNEX adatátviteli megközelítés felhasználásával.

Alkalmazás-programozói interfész (API)

A METÁ-hoz olyan megoldás kell, amely integrálja a TAKAROS-KFH-t, és összehangolja a KFH- és FTFH rendszereket. Ezt szabványos API útján lehet megoldani. Ennek következtében elkészül egy rutinsorozat, melyekkel kifejleszthetõ a szoftver-alkalmazás, ami kvázi-független a rejtett IT-rendszerektõl.

A CEN-nel és a magyar szabványokkal összhangban a teljes TAKAROS rendszer minden modelljét le kell írni HUNEX adatmodellezõ nyelven, magának a HUNEX bekódoló mechanizmusnak pedig a TAKAROS részét kell képeznie. A TAKAROS API-jának támogatnia kell az adatmodellt és az objektumait leíró HUNEX adatmodellezõ nyelvet.

A kezelt adatmodellek leírása

A megyei földhivatalok óriási mennyiségû különféle adatállományt tárolnak és katalogizálnak. Definiált adatmodellek teszik egyszerûbbé a GIS-mûveleteket, mivel az objektumok jellemzõi meghatározzák az alkalmazható operátorokat és az objektumok attribútumainak kezelési módját.

A HUNEX-megközelítés minden részletre kiterjedõ adaptálása általános GIS-t eredményez, mely az adatfeldolgozás során objektum-orientált módon és adatmodelltõl függetlenül mûködik.

A HUNEX az adatátvitel közös alapja. Ilyen módon:

 • A TAKAROS-megoldás rendszertõl és szállítótól független,
 • A TAKAROS modularitása erõsebben érvényesül,
 • Egyetlen, de átfogó és méretezhetõ interfész készül a fájlátvitelhez,
 • Áttekinthetõ a TAKAROS kapcsolódása más GIS-ekhez,
 • Ezzel szorgalmazzuk az Európai Bizottság vonatkozó szabványainak átvételét.

2.5 A projekt mûszaki eszközeinek felépítése

A mûszaki eszközök a funkciók és a céljellemzõk megtervezett sorozatából állnak. Ezek megfogható, illetve megfoghatatlan formában vannak, vagyis pl. számítógépek és oktatási szolgáltatások. A 2-4. ábra pl. bemutatja a 2. funkciócsoport („Háttér-adatfeldolgozás MFH-szinten a KFH-k támogatására”) számára szükséges eszközök struktúráját.

2-4 ábra: 2. funkciócsoport „Háttér-adatfeldolgozás MFH-szinten a KFH-k támogatására”
 
3. A projekt megvalósítása

A megvalósítás módja a META technikai profilja és az összes intézményi körülmény hatása alatt alakult ki. A META mûszaki szempontjai kezelhetõk, de a Phare és a magyar költségvetés kevésbé tervezhetõ, és több kockázattal jár.

3.1 A projekt  felépítése

A projekt 12 egymással összefüggõ alprojektbõl áll. A Phare finanszírozza a három fõ komponenst, a kisebbeket pedig a magyar kormány. Az alábbi táblázat mutatja a teljes META projekt összetettségét.

A Phare támogatás elõsegíti a földhivatali hálózat korszerûsítését, hogy az képes legyen megküzdeni a piacgazdaság támogatása és az EU-szabványok bevezetése -  különösen pedig a közös agrárpolitika alkalmazása -  kapcsán felmerülõ kihívásokkal. Az FVM viseli a teljes projekt költségvetésnek kb. 25%-át. Ezen kívül egyéb kapcsolódó feladatok finanszírozási lehetõségeibõl fedezik a helyi szakértõk és a projekt megvalósítás költségeit.

3.2 Ütemezés

A lassú Phare-adminisztráció következtében a projekt máris késésben van. Az alábbi táblázat mutatja az ütemezés jelenlegi és újratervezett változatát.

Alprojekt

Kezdés

Befejezés

1. Mûszaki segítségnyújtás a projekt megvalósításához (PHARE)

07/2000

12/2001

2. Szolgáltatási tender szoftverfejlesztésre (PHARE)

01/2001

09/2002

3. Szabvány IT eszközök szállítása (PHARE)

05/2001

09/2002

4. Adatbiztonság

07/2000

12/2001

5. Belsõ projektvezetési struktúra

07/2000

12/2001

6. A WAN kapacitás növelése (elérési pontokon)

07/2000

12/2001

7. A META induló adatállományának elõállítása

07/2000

12/2001

8. Oktatás

07/2000

12/2001

9. A WAN kapacitás növelése (csomópontokon)

07/2000

12/2001

10. Szoftverinstallálás, országos telepítés

07/2000

12/2001

11. Szoftver upgrade és támogatás

07/2000

12/2001

12. Konfiguráció menedzsment

07/2000

12/2001

3.3 A projektvezetés felépítése

A META integrált és komplex GIS rendszer lesz, és mint ilyet, sokkal nehezebb megtervezni és kifejleszteni, mint pl. az átlagos hivatali rendszereket. A rendszerintegrációhoz erõs és hatékony projektvezetésre van szükség. Ennek elmulasztása esetén a megvalósítás késedelmet szenvedhet.

A megyei földhivatalokat a FVM FTF koordinálja. Az általános projektigazgató az FTF vezetõje. Õ magas-szintû döntéshozó, a teljes ingatlan-nyilvántartási projektet „specifikus” projektvezetõkön keresztül ellenõrzi, akik az egyes projektekkel foglalkoznak. Õket támogatják a projektasszisztensek. A META projektnek saját csapata van, amelyben helyet kaptak a felhasználók képviselõi és a FÖMI néhány munkatársa is, akik a projekt ügyeivel kapcsolatban a META projektvezetõ alá vannak rendelve.

Megyei szinten a projekttel egy-egy személy foglalkozik, aki általában a rendszergazda. A rendszergazda a megyei földhivatal állományába tartozik, és teljes mértékben tájékozott a helyi vezetõi intézkedésekrõl. A rendszergazda kötelessége, hogy a META projektvezetõt tájékoztassa a projekt helyi állapotáról.

Az FVM FTF összes projektjét mátrix-formátumú szervezésben irányítják, ami azt jelenti, hogy a minisztériumi vezetési hierarchia nagyobb jelentõséggel bír, mint a projektvezetés. Az egyetlen mátrixpont, ahol a projektvezetés és a napi feladatok irányítása összeütközésbe kerülhet, az a megyei földhivatali projektvezetési szint. De minthogy a megyei földhivatali projektfelelõs a MFH állományának tagja, és a konfliktusok feloldására, illetve a prioritások megállapítására vonatkozó szabályok világosak, a napi mûködés és a projekt iránti felelõsség közötti bármely ütközést feloldanak.

3-1 ábra: Projektvezetés az FVM FTF-ben

4. Összefoglalás

A META projekt a FVM FTF intézményi stratégiáját szolgálja. E projekt általános célja a földügyi szektor megerõsítése annak érdekében, hogy megfeleljen a piacgazdaság kialakításával és a közös vívmányok átvételével kapcsolatos kihívásoknak, melyek az EU csatlakozási eljárás részét képezik. A META rendszer az FVM FTF stratégia és a TAKAROS megközelítés utolsó része. Ez belsõ mûszaki segítséget nyújt a körzeti földhivataloknak, bevezeti a vezetõi információs rendszert az ingatlanokra és a földhivatali mûködésre vonatkozólag, valamint széleskörû GIS adatfeldolgozási képességet biztosít az IIER bevezetéséhez és a földhivatali hálózat önfinanszírozóvá válásához. A projekt a költség-visszatérülés elérésére összpontosít, miközben megbízhatóbbá teszi a meglévõ adatfeldolgozást a földhivatali hálózatban, támogatva ezzel a vezetést. A projekt funkciói hat csoportra tagolhatók. A mûszaki profil egy átfogó GIS projekt, amelynek át kell vennie a legújabban kidolgozott nemzetközi GIS szabványokat. A META követi a már befejezett projekteket, így a meglévõ projektvezetési struktúrára épül. Az Európai Bizottság és a Phare helyi szintû adminisztrációja még mindig lassú, így a projekt késésben van.

Felhasznált irodalom
Niklasz L. et al: Strategy of the Hungarian Land Administration, MARD, Budapest, 1998 (A magyar földügyigazgatás stratégiája, FVM)
Niklasz L., Remetey-Fülöpp G.: Modern Land Registration and Cadastre – Infrastructural Basis for GI Applications in Agriculture, Rural and Regional Developments, Proceedings of the 5th EC-GIC Workshop, Stresa, pp. 113-123, June, 1999 (Korszerû ingatlan-nyilvántartás és kataszter –a téradatalkalmazás alapja a mezõgazdasági, vidéki és regionális fejlesztésben)
Podolcsák Á., Zalaba P.:Managing GIS Projects under Phare Rules – Experiences of the Hungarian Land Registration Sector, Proceedings of the 5th EC-GIC Workshop Stresa, pp. 532-547, June, 1999 (GIS projektvezetés Phare szabályok szerint  - a magyar ingatlan-nyilvántartási szektor tapasztalatai)
Podolcsák Á., Zalaba P. et al: Development of Land Registration at the County Level, Phare Tender Dossier, Budapest, 1999 December (Ingatlan-nyilvántartás fejlesztése megyei szinten –  Phare tenderfüzet)

 
< Előző   Következő >

Advertisement
Advertisement

Társoldalak

Kormányportál
Miniszterelnökség
Agrárminisztérium
Nemzeti Földügyi Központ
Lechner Tudásközpont
MePAR
GNSSNET
Nemzeti INSPIRE Geoportál
HM hatósági térképészet

Advertisement


   
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK
   
© 2007-2019 AM FTF