Advertisement
Advertisement
EULIS földügyi adatszolgáltatás... PDF Nyomtatás E-mail
2007. május 15.

Az EULIS célja annak biztosítása, hogy az európai földügyi-és ingatlan információk egyszerûen és az egész világon elérhetõk legyenek, ezzel erõsítve az egységes európai ingatlanpiacot. Bár az új szolgáltatatás elõnyeit alapvetõen az európai polgárok érzik majd, a megcélzott felhasználói azok a szakmai terjesztõk, akiknek segítségével a polgárok az ingatlanokkal kapcsolatos ügyeiket intézik, úgymint jogászok, ingatlan-átruházásra szakosodott ügyvédek-és közjegyzõk, valamint szolgáltatók, úgymint hitelezõk és ingatlanügynökök.

EULIS, az Európai Földügyi Információs Szolgáltatás

Stefan Gustafsson és Agnieszka Drewniak, Svédország
FIG Munkahét, Hong Kong, Kína, 2007 május 13-17.

Megkönnyítendõ, hogy a szakemberek más jogszabályi környezetben is végezhessék a feladataikat, az EULIS célja, hogy az EU gazdaságát az alábbiakkal segítse:

 • a határokon átnyúló hitelezés korlátainak megszüntetése;
 • nagyobb versenylehetõség a biztonságos hitel-és ingatlanpiacon, több választási lehetõséget biztosítva a hitelt felvevõknek;
 • kapcsolatok a nem EU tagországokkal; és
 • a legjobb gyakorlat elterjesztésének támogatása.

Az EULIS jövõképe, hogy egy napon Európa összes föld-és ingatlan-nyilvántartási hatóságának online szolgáltatását összekötik egyetlen közös portálon, amely lehetõvé teszi bármely kapcsolódó szolgáltatás felhasználójának, hogy az egyes európai ingatlanokról információkhoz jusson. A felhasználók rendelkezésére állnak majd a föld-és ingatlan-nyilvántartási szolgáltatások és az egyes országok jogi környezetének megismeréséhez szükséges “Háttérinformációk” is. Ez kulcsfontosságú tényezõ, mert hasztalan a hozzáférés a nyilvántartott tulajdoni információkhoz, ha nem érthetõ.

Az EULIS egy bemutató projekttel indult, melyet részben az Európai Bizottság finanszírozott. A projektet nyolc európai ország ingatlan-nyilvántartási hatóságaiból álló konzorcium sikeresen zárta le 2004 júniusában. Az elképzelés megvalósíthatóságát bizonyítandó a konzorcium nekilátott a munkaprogramnak, hogy kifejlesszék és elindítsák az EULIS-t mint mûködõ szolgáltatást. Az EULIS 2006 júniusában kezdett el mûködni, és ma már az angol, wales-i, litván, holland, norvég és svéd felhasználók hozzájuthatnak ezen országok földügyi információihoz.

BEVEZETÉS

A gazdaság egyéb területein meglévõ integráció ellenére a kockázatmentes, biztonságos hitelezés Európában még mindig elsõsorban a nemzeti határokon belül zajlik. Ennek számos okát állapították meg, köztük a következõket:

 • nyelvi korlátok;
 • a határokon átnyúló tulajdoni részesedés védelmének gyakorlatában és az eljárásban való ismeret hiánya;
 • ingatlan-nyilvántartási információkhoz való hozzáférés hiánya;
 • jogi korlátok, beleértve az egyes országok fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek (pl. a korai visszafizetési szabályainak) eltéréseit.

Széles körben úgy tartják, hogy a határokon átnyúló hitelezés mennyiségének növekedése az európai gazdaság számára elõnyös lenne. A tõke olyan területekre áramolna, ahol a legnagyobb szükség van rá, és a hitelezõk fokozódó versenye segítené a hitelfelvétel költségeinek csökkenését. Az EULIS nyolc európai nemzeti ingatlan-nyilvántartási hatóság kezdeményezése e korlátok felszámolására.

EULIS_1

Az európai ingatlan-nyilvántartási rendszereket egy közös portálon összekapcsolva az EULIS lehetõvé teszi a saját nemzeti, földügyi és a földdel kapcsolatos információk szakmai felhasználóiknak, hogy az interneten keresztül más országok hasonló információihoz is hozzáférjenek. Az EULIS tartalmaz nyelvi és szemantikai támogatást a nyelvi akadályok legyõzéséhez, illetve a megbízható határokon átnyúló tevékenységhez szükséges információkat a gyakorlati eljárási és jogi különbségekrõl.

A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

Az EULIS-hálózat
Az EULIS-hálózatot különbözõ országok ingatlan-nyilvántartási rendszerei alkotják, melyek az interneten, illetve az EULIS portálon keresztül kapcsolódnak össze egymással. A hálózat együttes célja, egyszerû, határokon átnyúló hozzáférés biztosítása a hivatalos földügyi információkhoz a különbözõ európai országokban a felhasználók számára. A földügyi információs rendszerek kétféle szerepet töltenek be:
- földügyi információt küldenek az EULIS-portálra; és
- földügyi információt terjesztenek az EULIS-portálról.

EULIS_2

Az EULIS-portál
Az EULIS-portál az EULIS-hálózat szíve. Összekapcsolja a különbözõ hivatalos európai földügyi információs rendszereket, és a felhasználók, szállítók és terjesztõk számára biztosítja a hatékony mûködéshez szükséges fontos, kapcsolódó funkciókat. Ezek az értéknövelt funkciók a következõket tartalmazzák:

 • a háttér-információk tárolása;
 • egy szerkesztõ eszköz biztosítása, ami lehetõvé teszi az információk szállítóinak a háttér-információik online karbantartását;
 • a szállítók és terjesztõk által végehajtott lekérdezések és visszakeresések számlázási adatainak tárolása.

Földügyi információs rendszerek
A földügyi információs rendszereket (elsõsorban) a nemzeti ingatlan-nyilvántartási hatóságok üzemeltetik Európában, amelyek az egyes ingatlanok nyilvántartási adataihoz való hozzáférést biztosítják a szakmai felhasználók (pl. nemzeti terjesztõk és szállítók) részére.
Az õ feladatuk, hogy a hivatalos nyilvántartásból elérhetõ legnaprakészebb és leghitelesebb információkat biztosítsák az egyes ingatlanokról, illetve a felhasználóktól a megfelelõ díjat beszedjék. Az EULIS-hálózatban az a szerepük, hogy ezeket a funkciókat a határokon átnyúlva, az EULIS-portálon keresztül lássák el.

AZ EULIS HASZNÁLATA

Földügyi információ
A földügyi információ olyan információ, amelyet a felhasználók a szolgáltatók földügyi információs rendszerébõl szerezhetnek meg – vagyis a hivatalos, nyilvántartott információ az egyes tulajdonokról.

EULIS_3

Háttér-információk

EULIS_4

A háttér-információ az EULIS kulcseleme. Ez teszi lehetõvé, hogy a felhasználók megértsék és használni tudják a földügyi információkat. A háttér-információk leírások és ábrák összessége, minden országra közös szerkezetben elkészítve. A tartalma minden országnál más, de a struktúrája és a formája mindegyiknél egyforma. Ennek elõnyei a következõk:

 • egyszerûbb a felhasználóknak az eligazodás;
 • egyszerûbb az országok közti különbségek összehasonlítása;
 • egyszerûbb az új országoknak a csatlakozás a szolgáltatáshoz.

A háttér-információk négy fõcím alatt jelennek meg.

Földügyi tranzakciók és jogszabályi környezet
Ez a rész leírást ad arról, hogy az adott országban az ingatlannal kapcsolatos tranzakciókat hogyan végzik. Egy ábrát is tartalmaz, amely megmutatja, hogyan mûködik a földügyi tranzakció és a nyilvántartás, leírja, hogyan történik az ingatlan átruházása, ismerteti a nyilvántartás jogi következményeit, tartalmazza a különbözõ típusú jelzálogokat és szolgalmakat, hogy szükséges-e a nyilvántartásba vételhez bármilyen kataszteri vagy térképi felmérés, illetve az eljárással kapcsolatos jogi és regisztrációs díjakat.

Földügyi információs szolgáltatások
Ez a rész bemutatja azokat a különbözõ termékeket, amelyek a szolgáltató hatóságoktól az EULIS-portálon keresztül elérhetõk. Ezenkívül áttekintést ad arról is, hogyan mûködik a nyilvántartási rendszer, mit tartalmaz a nyilvántartás, milyen térképi szolgáltatások vannak, és az EULIS-portálon keresztül elérhetõ termékek árai is megtalálhatók.

Többnyelvû kezelhetõség
Mivel országonként különböznek a jogi keretek, az ingatlan-nyilvántartási rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó alkalmazások és eljárások, ezért ez a rész lehetõségek sorát kínálja a különbségek megértéséhez. Egy többnyelvû szójegyzék a kulcsfontosságú kifejezések (EULIS terms) meghatározását tartalmazza angol nyelven, ezen belül egy keresõtábla tartalmazza az azonos kifejezést az adott ország nyelvén, ezenkívül az adott ország és az EULIS szabvány kifejezése közötti lényeges különbségekrõl vagy következményekrõl egy angol nyelvû magyarázat is található. Ebben a részben egy másik oldalon az adott országból rendelkezésre álló földügyi információs termékekkel kapcsolatos kifejezéseket definiálják, a következõ oldalon pedig a jellegzetes földügyi információs termékek angol fordítása található.

Néhány nemzeti szolgáltató a szolgáltatásuk egyes részeinek többnyelvû változatát készítette el, egyéni fõcímekkel és magyarázó szövegekkel, hogy ezzel is megkönnyítse a határokon átnyúló értelmezést.

Elérhetõségek
Ez a rész leírja a földvásárlási- és nyilvántartási folyamatban érintett különbözõ hatóságok feladatait és felelõsségét, a kapcsolódó elérhetõségi adatokat és a földügyi információk szolgáltatására vonatkozó szabályokat.

Gyakori kifejezéseket fordító eszköz
Ez egy speciálisan kifejlesztett eszköz, amely az EULIS-ban résztvevõ bármely ország gyakran használt kifejezéseinek fordítására, illetve az országok közti lényeges jelentésbeli és jogi következményekbõl adódó eltérések magyarázatára szolgál.
Annak ellenére, hogy Európában sok nyelv létezik, az ingatlan-nyilvántartásban és az ingatlanjogban használt kifejezések többségének a legtöbb országban közvetlen megfelelõje van. Más szóval a fogalmak általában azonosak, még akkor is, ha a kifejezések különböznek.
Az EULIS Gyakori kifejezéseket fordító eszközét ezért úgy alakították ki, hogy az ingatlan-nyilvántartás és az ingatlanjog több mint ötven leggyakoribb kifejezését tartalmazó lista megértéséhez nyújtson segítséget. Ez a lista idõvel bõvülhet.
A fordító eszköz ezen a gyakori fogalmakat tartalmazó listán alapul, amelyben minden kifejezés definíciója angol nyelven szerepel. Ezek az “EULIS-kifejezések” (EULIS terms) egy keresõablakban találhatók, amely tartalmazza mindegyik EULIS résztvevõ jogalkotásában használt ennek megfelelõ kifejezést is, illetve a definiált EULIS kifejezésektõl eltérõ jelentésbeli különbségek leírását. Így az EULIS-kifejezések kapcsolódási pontnak tekinthetõk az adott jogalkotás felsorolt kifejezései és bármely más jogalkotásban annak a kifejezéseknek a megfelelõje között.

Fontos megjegyezni, hogy a Gyakori kifejezéseket fordító eszköz csak segédeszközként szolgál a megértéshez; nem igényel és nem is hoz létre új szabványokat.

A rendszer használata
A rendszer segítségével a határon túli információ öt lépésben érhetõ el (lásd az alábbi ábrán):

1. lépés – Elsõ belépés – a felhasználó elõször a helyi nemzeti terjesztõjéhez jelentkezik be. Ez rendszerint a saját nemzeti, online ingatlan-nyilvántartási szolgáltatás.

EULIS_5

2. lépés – A portál elérése – Miután a felhasználó bejelentkezett a nemzeti terjesztõ online szolgáltatásába, az EULIS-portál opciót választja. Így a helyi terjesztõ rendszer belép az EULIS portálra, ennek eredményeként pedig egy új ablak nyílik meg, és a felhasználó közvetlenül az EULIS-portállal tud kommunikálni. Ez a további bejelentkezés a “színfalak mögött” történik, megkímélve a felhasználót a bejelentkezés okozta nehézségektõl.

3. lépés – Kommunikáció a portállal– Amikor a felhasználó már közvetlen kapcsolatban áll az EULIS-portállal, választhat, hogy melyik ország információit szeretné látni: vagy úgy, hogy az ország nevére kattint, vagy az adott ország zászlójára. Így a választott szolgáltató ország EULIS nyitó lapját érik el, ahol a felhasználó választhat, hogy az adott ország háttér-információit szeretné megnézni, vagy a szolgáltató ország ingatlan-nyilvántartási információs szolgáltatását kívánja elérni.

4. lépés – A szolgáltató elérése – Amennyiben a felhasználó a földügyi információs szolgáltatást szeretné elérni, a “nyílt használat” opcióra kell kattintani, aminek eredményeként az EULIS-portál bejelentkezik a szolgáltató földügyi információs rendszerébe. Ez a következõ bejelentkezés ismét a “színfalak mögött” történik, megkímélve a felhasználót a további bejelentkezési nehézségektõl.

5. lépés – Kommunikáció a nemzeti szolgáltatóval– Ez a szolgáltató földügyi információs rendszerében közvetlenül megnyíló új ablakban történik. A felhasználó kiválaszthatja a szolgáltató bármelyik termékét, amelyikre szüksége van. Ez például lehet egy másolat, vagy egy kivonat a nyilvántartásból, illetve térképmásolat is, amely az adott ingatlan helyét jelöli. A terméket online juttatják el.

Számlázás és fizetés
A számlázási és fizetési folyamat öt fõ lépése:

1. A szolgáltatók számlát adnak a terjesztõnek – Mivel a terjesztõk a szolgáltatók vevõi, ezért a szolgáltatók a terjesztõknek küldik a számlát minden olyan termékrõl és szolgáltatásról, amelyet az EULIS-portálon keresztül igénybe vettek. Ez semmilyen speciális intézkedést nem igényel; a szolgáltatók a megszokott számlázási módjukon állítják ki a számlát a terjesztõknek. Az alábbi ábrán látható, hogy a Lantmäteriet (Svédország) egy szabvány számlát állít ki a Norsk Eiendomsinformasjon (Norvégia) részére az összes termékrõl és szolgáltatásról, amelyeket Svédországból a Norsk Eiendomsinformasjon továbbított a norvég felhasználók részére a Lantmäteriet adott számlázási idõszakában. A számlán szereplõ összeg pénzneme értelemszerûen svéd korona.

EULIS_6

2. Ügyletek nyilvántartása az EULIS-portálon – Mindegyik nemzeti szolgáltató nyilvántartja a terjesztõn keresztül igénybe vett termékeket és szolgáltatásokat, és ezt az adatot naponta elküldi az EULIS-portálra. Az alábbi ábrán látható például egy öt tételt tartalmazó lista, amelyet a Lantmäteriet (Svédország) szolgáltatott különbözõ terjesztõknek, köztük a Norsk
Eiendomsinformasjon (Norvégia) részére. Ezeket az ügyleteket a dátumokkal és a mennyiségekkel együtt az EULIS-portálon tárolják, és a terjesztõk az igényeiknek megfelelõen letölthetik.

EULIS_7

3. Az ügyletekkel kapcsolatos adatok letöltése – A fenti ábra azt is mutatja, hogyan tudja a terjesztõ az EULIS-portálról az ügyletekkel kapcsolatos adatokat letölteni egy választott idõpontban. Az adatokat a terjesztõ a felhasználói által az EULIS-portálon és a terjesztõn keresztül megrendelt termékek és szolgáltatások számlázásához használhatja fel, illetve ezzel ellenõrizheti a szolgáltatótól kapott számlát is.

4. Számlázás a felhasználóknak – A felhasználók részére a terjesztõk állítják ki a számlát a saját, megszokott számlázási rendszerükben. A fenti példában a Norsk Eiendomsinformasjon állítja ki a felhasználóinak a számlát két ügyletrõl, amit a Lantmäteriet szolgáltatott a részükre.

5. A számla kiegyenlítése – A felhasználók a helyi pénznemben fizetnek a terjesztõknek, a terjesztõk pedig a szolgáltató pénznemében fizetnek a szolgáltatónak. A terjesztõ által kibocsátott számla és a szolgáltatótól kapott számla idõbeli eltérésébõl eredõ árfolyam-ingadozást és különbséget a terjesztõ viseli. Az alábbi ábrán a felhasználó norvég koronában fizet a Norsk Eiendomsinformasjon-nak, míg a Norsk Eiendomsinformasjon svéd koronában fizet a Lantmäteriet-nek.

EULIS_8

Ügyfélszolgálat
Az ügyfélszolgálat elsõ kapcsolati pontját a terjesztõk biztosítják. Ez a technikai kérdésekre, illetve a kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik. Ezért nagyon fontos, hogy a terjesztõk jól ismerjék a szolgáltatók által kínált termékeket és szolgáltatásokat. Ha bármilyen okból kifolyólag a terjesztõ nem tudja megoldani a felhasználó problémáját, akkor kapcsolatba kell lépnie a szolgáltató ügyféltámogató információs részlegével, hogy az ügyfél száméra megoldást találjanak.
A számos eltérõ rendszer összekapcsolása miatt már a projekt elindításakor az az elhatározás született, hogy az EULIS technikai tervezésének a lehetõ legegyszerûbbnek kell lennie. A választott terv ezt a portál-technológia használatával valósítja meg. Az EULIS-portál elosztóként szolgál, amelyen keresztül a különbözõ ingatlan-nyilvántartási rendszerek összekapcsolódnak.

AZ EULIS BÕVÍTÉSE

Az EULIS szolgáltatásnak jelenleg tíz résztvevõje van: Ausztria, Anglia és Wales, Finnország, Izland, Írország, Litvánia, Hollandia, Norvégia, Skócia és Svédország. Jelenleg Anglia és Wales, Litvánia, Hollandia, Norvégia és Svédország online szolgáltatása érhetõ el az EULIS portálon. Ezenkívül Csehország, Németország, Olaszország, Észak-Írország, Lettország, Lengyelország és Szlovákia mûködik együtt a partnerországokkal a szolgáltatáshoz történõ kapcsolódás kérdésében.

A SZERZÕK ÉLETRAJZI ADATAI

Stefan Gustafsson, az EULIS-program menedzsere, a Lantmäteriet nagy tapasztalattal rendelkezõ projektmenedzsere. Stefant a jogi felmérés, nyilvántartás, térképezés és értékbecslés területén hosszú évek alatt szerzett gyakorlati tapasztalatai miatt vonták be több mint húsz évvel ezelõtt a Lantmäteriet különbözõ szakterületeinek fejlesztésébe. 2001-ben lett az EULIS projekt-menedzsere, 2003 óta menedzserként dolgozik az EULIS-programban.

Agnieszka Drewniak, a Lantmäteriet jogi tanácsadója, jogász, szakmai tapasztalatokkal rendelkezik az európai és svéd ingatlan-nyilvántartás, a földügyi információs rendszerek és egyéb kataszteri ügyek területén.
2001-tõl az EULIS-projekt egyik menedzsereként a projekt-menedzsment területén szerzett széles körû ismereteket, illetve a projekt különbözõ jogi kérdéseivel is foglalkozott.
Jelenleg õ a projekt-menedzsere az EULIS Plus projektnek, melynek célja öt újabb ország EULIS-szolgáltatáshoz való csatlakozásának támogatása. Ezenkívül õ az átfogó EULIS-program helyettes menedzsere is.

(Fordította: Paulik Dóra, Földmérési és Távérzékelési Intézet)

 
< Előző   Következő >
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK

© 2007-2019 AM FTF