A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja
 
english
Akadálymentesített változat
Advertisement

Főmenü

Címlap
Küldetés és jövőkép
TakarNet tájékoztató
Földhivatal Online
Advertisement
Földműves nyilvántartás PDF Nyomtatás E-mail
2018. január 10.

A földműves nyilvántartásba vételhez szükséges igazolások

Földműves

A természetes személynek földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez az alábbi igazolásokat, okiratokat kell csatolnia:

  • Szakirányú képzettség igazolására

–    a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséget igazoló okirat (eredeti példánya vagy annak a közjegyző, illetve a kiállító intézmény által hitelesített másolata)
–    a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány eredeti példánya, amely tanúsítja, hogy a külföldön megszerzett szakképesítés a Kr.-ben meghatározott valamely szakképesítésnek megfelelő szakképesítés

A szakirányú képzettség igazolására vonatkozó okiratként nem fogadható el a végzettség megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány hiányában kiállított igazolás.

Ha a kérelmező a kérelemhez olyan mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséget igazoló okiratot csatol, amelyen a szakképesítés megnevezése vagy azonosító száma pontosan nem azonosítható a Kr.-ben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségek valamelyikével, a járási hivatal a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. szakértői véleménye alapján dönt.

A nyilvántartásba vételi eljárás keretében hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezés esetén, a másodfokon eljáró hatóság a földügyért felelős minisztert rendeli ki szakértőként annak kérdésében, a benyújtott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséget igazoló okirat szerinti szakképesítés a Kr.-ben meghatározott valamely szakképesítésnek megfelelő szakképesítés-e.

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a honlapján tájékoztatást tesz közzé azokról a szakképesítésekről, amelyeket a szakértői véleményében megfelelőnek minősített.

  • Szakirányú képzettséget igazoló okirat hiányában
1.) az őstermelőnek nem minősülő kérelmező esetében

a számviteli törvény előírásainak megfelelő bizonylat másolata, amely szerint a kérelmezőnek a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben árbevétele származott

2.) az őstermelő kérelmező - ide értve az őstermelőként adózó kérelmezőt is – esetében

a)    a mezőgazdasági tevékenység folytatásához kiadott dokumentum
b)    annak igazolására, hogy a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben árbevétele származott
ba) a lezárt értékesítési betétlap másolata
bb) lezárt értékesítési betétlap hiányában a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 5. számú mellékletében szereplő, a kérelmező által vezetett alapnyilvántartás, vagy a bevételt igazoló számviteli bizonylat vonatkozó másolata

3)    az 1) és 2) pontban meghatározottak hiányában a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Kamara) által kiadott igazolás arról, hogy a kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző 5 évből legalább 3 évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatot.

Ha a fentiek szerinti kamarai igazolás három évnél rövidebb időtartamra vonatkozik, az igazolással nem érintett időtartamra vonatkozóan a kérelemhez csatolni kell az 1) és 2) pontban meghatározott okiratokat is. Ez esetben az 1) és 2) pontban meghatározott okiratokat csak a hiányzó évek vonatkozásában kell kiállítani.

Ha a kérelmező természetes személy nem felel meg a fenti feltételeknek, de a nyilvántartásba már bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, amelyben a kérelmező legalább 3 éve legalább 25%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, és a mezőgazdasági termelőszervezetben személyes közreműködésként végzi a mezőgazdasági tevékenységet, úgy a földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez csatolnia kell a mezőgazdasági termelőszervezet vezető tisztségviselője által cégszerűen kiállított olyan tartalmú írásbeli nyilatkozatot, amely szerint a kérelmező a nyilvántartásba már bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezetben legalább 3 éve legalább 25%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, és a kérelmező a mezőgazdasági termelőszervezetben személyes közreműködésként végzi a mezőgazdasági tevékenységet.

A földművesként való nyilvántartásba vételi kérelem adattartalmát az 1. melléklet határozza meg. A kérelemben az alábbi nyilatkozatok megtétele szükséges:

–    szakirányú képzettség hiányában a kérelmező nyilatkozata arról, hogy megfelel a mező-, és erdőgazdasági hasznosítású földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) 5. § 7. pont a) vagy b) alpontjában foglalt feltételeknek
–    nyilatkozat arról, hogy kérelemben a kérelmező által feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek

Mezőgazdasági termelőszervezet

A szervezetnek mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez az alábbi igazolásokat, okiratokat kell csatolnia:

  1. a létesítését tanúsító, illetőleg konstituáló bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példánya vagy a nyilvántartó hatóság által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról kiállított hiteles másolat vagy a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározottak szerint, a közhitelességű nyilvántartás tartalmáról kiállított közjegyzői tanúsítvány
  2. eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány

Az 1. és 2. pontban meghatározott okiratokat nem kell csatolni, ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, ebben az esetben a járási hivatal az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

      3.
a) az adóhatóság által kiállított olyan igazolás, amely szerint a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőző 5 évből legalább 3 évben értékesítésből nettó árbevétele származott és a szervezet vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének cégszerű írásbeli nyilatkozata arról, hogy az éves értékesítése nettó árbevételének több mint a fele a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából származott
b) a szervezet legalább egy vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének cégszerű írásbeli nyilatkozata arról, hogy a szervezetben a fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan folytatja a szervezet főtevékenysége szerinti mezőgazdasági tevékenységet, és
c) a szervezet legalább egy vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének a nevére kiállított, a szakirányú képzettség igazolására szolgáló okirat, vagy
d) szakirányú képzettséget igazoló okirat hiányában a Kamara igazolása arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik

Az állam vagy önkormányzat 100%-os tulajdonában álló - törvény alapján kizárólagos állami feladat vagy az önkormányzat kötelező feladatának ellátására létrehozott - szervezet esetében – azon nyilatkozat helyett, melyben a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője nyilatkozik arról, hogy a szervezetben a fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan folytatja a szervezet főtevékenysége szerinti mezőgazdasági tevékenységet – a tulajdonosi joggyakorló arra vonatkozó nyilatkozatát kell csatolni, hogy az adott szervezet az állam, illetve az önkormányzat 100%-os tulajdonában áll, ezért a Földforgalmi törvény 5. § 19. pont a) pont ac) alpontja szerinti feltételt nem kell vizsgálni.
A szakirányú képzettséget igazoló okirattal vagy a Kamarának a 3 éves üzemi gyakorlat fennállásáról kiállított igazolásával a szervezet valamely vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének kell rendelkeznie.
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:39. §-a szerinti átalakulással létrejött szervezet esetében a jelen 3) pont a) alpontjában foglaltak meglétét a jogelőd és jogutód szervezet vonatkozásában is vizsgálni kell.

A 3) pont c) és d) alpontjában foglalt feltételek fennállását jogi személy vezető tisztségviselő esetében a nevében eljárásra kijelölt személy vonatkozásában kell igazolni.

A mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vételi kérelem adattartalmát a 2. melléklet határozza meg. A kérelemben az alábbi nyilatkozatok megtétele szükséges:

Nyilatkozat arról, hogy a szervezet
–    főtevékenysége olyan mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység, amelyet a kérelem benyújtását megelőzően legalább 3 éve folyamatosan folytat,
–    éves értékesítése nettó árbevételének több mint a fele igazoltan a mező-, erdőgazdasági tevékenységből, illetve a kiegészítő tevékenységből származik
–    vezető tisztségviselője vagy cégvezetője – szakirányú képzettség hiányában – a kérelem benyújtását megelőzően igazoltan legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik

Nyilatkozat továbbá arról, hogy
–    a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,
–    a cégnek minősülő szervezet esetében az aláírási címpéldányt, illetve az aláírási mintát a cégnyilvántartás tartalmazza-e

Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet

A szervezetnek újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez az alábbi igazolásokat, okiratokat kell csatolnia:
Megegyezik a mezőgazdasági termelőszervezet esetében felsoroltakkal, KIVÉVE az árbevétel igazolására vonatkozó igazolás, nyilatkozat.
Az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vételi kérelem adattartalmát a 3. melléklet határozza meg. A kérelemben az alábbi nyilatkozatok megtétele szükséges:

Nyilatkozat arról, hogy a szervezet
–    főtevékenysége mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység,
–    nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld felett használati joggal,
–    nem különválással, kiválással, szervezeti formaváltással, egyéb jogutódlás folytán keletkezett
–    vezető tisztségviselője vagy cégvezetője – szakirányú képzettség hiányában – a kérelem benyújtását megelőzően igazoltan legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik

A mezőgazdasági üzemközpont hiányában nyilatkozat arról, hogy földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül mezőgazdasági üzemközpontot létesít, és annak adatait bejelenti.

Nyilatkozat továbbá arról, hogy
–    a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,
–    a cégnek minősülő szervezet esetében az aláírási címpéldányt, illetve az aláírási mintát a cégnyilvántartás tartalmazza-e

Mezőgazdasági üzemközpont feletti jogosultság igazolása, ellenőrzése

Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelölt mezőgazdasági üzemközpont felett a kérelmező használati joggal rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a használati jog megszerzéséről szóló szerződés eredeti példányát, vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát, IDE NEM ÉRTVE AZ ALÁBBI ESETEKET:

–    Ha a nyilvántartásba vételi kérelemben a természetes személy, illetve a szervezet azt jelöli meg, hogy a mezőgazdasági üzemközpontja azonos a lakóhelyével, illetve a székhelyével, vagy telephelyével, akkor ezen ingatlanok adatait kell mezőgazdasági üzemközpontként nyilvántartásba venni. (E rendelkezést nem lehet alkalmazni, ha a szervezet az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele iránti kérelmében a mezőgazdasági üzemközpont hiányát tünteti fel.)
–    Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelölt mezőgazdasági üzemközpont a Földforgalmi tv.-ben meghatározott tanyának minősülő földrészlet, és a használati jogosultság nem kizárólag a tanya lakó-, és gazdasági épület használatának - a földtől elválasztott - önálló átengedésére, hanem a tanya egészére terjed ki, a földhasználati jogosultság fennállását a járási hivatal a földhasználati nyilvántartásból ellenőrzi.
Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelölt mezőgazdasági üzemközpont felett a kérelmező tulajdonjoggal, haszonélvezeti joggal, vagy vagyonkezelői joggal rendelkezik, e jogosultságok fennállását a járási hivatal az ingatlan-nyilvántartásból ellenőrzi.

 
Advertisement
Advertisement

Társoldalak

Kormányportál
Miniszterelnökség
Agrárminisztérium
Nemzeti Földügyi Központ
Lechner Tudásközpont
MePAR
GNSSNET
Nemzeti INSPIRE Geoportál
HM hatósági térképészet

Advertisement


   
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK
   
© 2007-2019 AM FTF