Igazgatási szolgáltatási díjak
2013. augusztus 22.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (Díjtörvény) értelmében az ingatlan-nyilvántartási eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A Díjtörvény 2010. január 1-én hatályba lépett módosított rendelkezéseit a földhivatalnál a fenti időpontot követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

A díjat az illetékes földhivatalnál a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a pénztárba történő készpénzbefizetéssel, vagy amennyiben a hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, vagy a megyei földhivatal előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénz-átutalási megbízással (csekken), illetve átutalási megbízással lehet megfizetni. Utóbbi két esetben a befizetés megtörténtét a megfelelő bizonylattal igazolni kell! Fontos, hogy a bizonylaton az ügy (érintett ingatlan) beazonosításához szükséges adatok is pontosan feltüntetésre kerüljenek.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat az alábbi táblázat a 2010. január 1-től hatályos rendelkezéseknek megfelelően tartalmazza:

 Elsőfokú eljárás (kivéve jelzálogjog)
   6 600.- Ft/érintett ingatlan
 Jelzálogjog bejegyzése, illetve módosítása
 12 600.- Ft/érintett ingatlan
 Társasház alapítás, illetve társasházi alapító okirat 
 módosításának bejegyzése
   6 600.- Ft/társasházi különlap
   max. 100 000.- Ft
 Soron kívüli eljárás (ügyfél kérelmére)
 10 000.- Ft/érintett ingatlan
 Körzeti földhivatali határozat elleni fellebbezés  
 10 000.- Ft/határozat

Vagyis, az igazgatási szolgáltatási díjak mértéke ingatlanonként:

  • az első fokú eljárásért 6 600.- Ft, (általános tételû eljárási díj)
  • jelzálogjog bejegyzése, a bejegyzés módosítása – ide nem értve a jelzálogjog törlését – iránti eljárásért 12 600.- Ft,

Az ingatlan-nyilvántartási döntés ellen benyújtott fellebbezésért változatlanul – támadott határozatonként – 10 000.- Ft díjat kell fizetni.

Törvényben meghatározott soron kívüli ügyintézés kivételével a soron kívüli eljárás díja – az alapeljárás díján felül – ingatlanonként 10 000.- Ft. A díjat a soronkívüli eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg kell megfizetni.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásokban a díjat annak kell megfizetnie, aki az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést előterjeszti. Ha a kérelmet vagy a megkeresést előterjesztő és a bejegyzés, feljegyzés, vagy törlés által jogot szerző, illetve a jogosult nem azonos, a díjat annak kell megfizetni:

  • aki a bejegyzés által jogot szerez, illetve jogosulttá válik, ennek hiányában
  • aki a tény feljegyzését, vagy törlését indítványozza a megkeresés alapjául szolgáló eljárásban, ennek hiányában
  • aki a törlésre kerülő joggal, ténnyel terhelt ingatlan, illetve tulajdoni hányad tulajdonosa, ennek hiányában
  • annak, aki a kérelmet, megkeresést előterjeszti.

Több fizetésre kötelezett esetén a feleket egyetemleges díjfizetési kötelezettség terheli.

Ha egy földhivatalnál egyazon ingatlanra vonatkozóan a kérelmező többféle, egymástól különböző típusú jog vagy tény keletkezésének, módosulásának, vagy megszüntetésének a bejegyzését, feljegyzését vagy a bejegyzett ilyen jog vagy feljegyzett ilyen tény törlését egy eljárásban kéri, a díjat csak egyszer, a legmagasabb díjtételnek megfelelő összegben kell megfizetni. Ha a díjat az ügyfél – felhívás ellenére – sem fizeti meg, a földhivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. §-a alapján az ingatlan-nyilvántartási eljárást megszünteti.

Hatósági, bírósági megkeresésre induló ügyekben (pl. végrehajtási jog bejegyzése) a földhivatal díjfizetés hiányában is átvezeti a változásokat, ugyanakkor a meg nem fizetett díj és annak járulékai adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek, azok behajtását a földhivatal  az adóhatóságnál minden esetben kezdeményezi.