Figyelünk és értesítünk
2007. május 10.

A biztonság szerzõdése ingatlan tulajdonosoknak 

A földhivatalok által nyújtott változásfigyelõ szolgáltatás lehetõvé teszi az állampolgárok számára, hogy az ingatlanok tulajdoni lapjának módosításairól, változásairól gyorsan értesülhessenek e-mailben és/vagy SMS-ben. Ezáltal fokozható az ingatlanokhoz fûzõdõ tevékenységekkel kapcsolatos biztonság, illetve a megrendelõ által is követhetõvé válnak az ügyintézés tulajdoni lap változással járó lépései. A változásfigyelõ szolgáltatás igénybevételéhez ismerni kell az ingatlan helyrajzi számát vagy címét.

Ingatlan-változás figyelés jelentõsége

Az Országgyûlés lakásmaffia elleni albizottsága felhívásával összhangban az FVM megvalósította a változásfigyelõ-értesítésküldõ szolgáltatás bevezetését a tulajdoni lapokkal kapcsolatos tranzakciókról. 2005. szeptember 15-ével megindult a változásfigyelési szolgáltatás, elsõ lépcsõben a TakarNet országos földhivatali számítógépes rendszer felhasználói számára, akik az értesítéseket e-mail üzenetben kapják. Ez ma már közel 6000 felhasználót jelent, bankokat, közjegyzõket, közigazgatási intézményeket, önkormányzatokat, ingatlan irodákat, tervezõ cégeket stb., akik mindannyian igénybe vehetik a szolgáltatást. A szolgáltatás közvetett hatását a lakosság is érzékelheti, mivel gyorsabbá, biztonságosabbá válik például a banki vagy a hagyatéki ügyintézés.

A nagy érdeklõdésre tekintettel elkészült és 2006. április 3-án elindult a szolgáltatás magánszemélyek számára is. A magánszemélyek részére történõ szolgáltatás az értesítés e-mailen, és/vagy SMS-ben történõ megküldésével valósul meg. A lakásmaffia jellegû bûncselekmények túlnyomó részében az ingatlan tulajdonosának tudta nélkül történik meg az ingatlan eladása. Az értesítés küldésével az ilyen típusú cselekmények megakadályozhatók, a jogbiztonság jelentõsen fokozható.

Feltételek

A szolgáltatás igénybevétele nincs engedélyhez vagy más jogviszony igazolásához kötve, magánszemélyek a földhivatalok ügyfélszolgálatán történõ szerzõdéskötést követõen vehetik igénybe. A szerzõdés bármelyik földhivatali ügyfélszolgálaton megköthetõ, nem kell a területileg illetékes földhivatalhoz utazni.

Cégek, intézmények a TakarNet hálózathoz csatlakozva automatikusan vehetik igénybe a szolgáltatást, mivel esetükben nagytömegû ingatlan figyelésére van igény. Aki már rendelkezik csatlakozási engedéllyel és használja a hálózat egyéb szolgáltatásait, a rendszerbe belépve az "Ingatlan változásfigyelés" menüpontra kattintva, az Általános Szerzõdési Feltételek elfogadásával veheti igénybe a szolgáltatást. A TakarNet csatlakozással még nem rendelkezõ cégeknek, intézményeknek, ügyvédeknek stb. elõször csatlakozniuk kell a TakarNet rendszerhez. A csatlakozás folyamatáról részletes információ a TakarNet tájékoztató menüpont alatt található.

A szolgáltatás a tulajdoni lap figyelését és a módosításokról szóló értesítéseknek a kért formában történõ megküldését tartalmazza, elõre megfizetett díj ellenében. A szolgáltatás a figyelés megindításától számított egy naptári év leteltével szûnik meg, amennyiben a lejárat elõtt nem történik meg a szerzõdés meghosszabbítása.

Szerzõdéskötés 

Az ügyfél bármelyik földhivatali ügyfélszolgálaton szerzõdhet ingatlant érintõ változások figyelésére a helyszínen kitöltendõ formaszerzõdés aláírásával, valamint a szolgáltatás díjának a földhivatalban elõre történõ befizetésével. A szolgáltatást megrendelése miatt nem kell a területileg illetékes földhivatalhoz utazni.

A szerzõdés megkötésekor az ügyintézõ ellenõrzi a szerzõdni kívánó ügyfél személyigazolványát, a hiteles tulajdoni lap másolat kéréshez hasonlóan. Csak természetes személyek szerzõdhetnek ezen a módon, ugyanis a cégek, intézmények nagy tömegû igényeinek kezelésére rendelkezésre áll a TakarNet hálózat erre kialakított szolgáltatása. Az ügyfél által megadott adatok ellenõrzését követõen (például létezik-e a megadott helyrajzi szám) a változásfigyelés regisztrálása még a hivatalban megtörténik, és a regisztráció tényérõl, vagyis a változásfigyelés megkezdésének pontos idõpontjáról az ügyfél azonnal üzenetet kap. Ezt követõen a regisztráció érvényességi ideje alatt az ügyfél biztos lehet abban, hogy 24 órán belül értesítést kap az általa igényelt módon (e-mail és/vagy SMS), ha az ingatlanára vonatkozóan valamilyen kérelmet nyújtottak be a földhivatalba.

Mirõl értesít?

A rendszer értesítést küld minden olyan kérelem beérkezésérõl, amely széljegyzésre kerül az adott ingatlan tulajdoni lapján, illetve amely a tulajdoni lap adatainak változását eredményezi. Egy ilyen kérelem szólhat például tulajdonjog változásról, valamilyen szolgalom bejegyzése vagy törlése iránti kérelemrõl stb. Az értesítés az ingatlan fekvése és helyrajziszáma mellett tartalmazza a változás jellegét is (például széljegyzés, tulajdonjog változás, teher és tény változás). Ezt követõen az ügyfél feladata eldönteni, hogy az adott kérelem a tudtával vagy a tudta nélkül történt-e, illetve utóbbi esetben a szükséges lépéseket megtenni.

Az ügyfél  ún. rendszerüzeneteket is kap, például tájékoztatást a figyelés megkezdésének pontos idõpontjáról. A földhivatali ingatlan-nyilvántartás számítógépes rendszerben üzemel, így a változásfigyelés a szükséges adatok regisztrációját követõen teljesen automatikus. Változás esetén értelemszerûen a rendszer automatikusan küldi az értesítést a felhasználó által megadott címre vagy telefonszámra a kérelem beérkezését követõ 24 órán belül. Az ingatlan tulajdonosa a tudta nélkül történõ kérelem esetén még idejében ellenlépéseket tehet. Az iratbetekintést illetõen az ingatlan-nyilvántartási eljárásról szóló 1997. évi CXLI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Egy szerzõdésen belül több ingatlan figyelése is kérhetõ, de ezekhez csak egy e-mail cím és/vagy telefonszám adható meg. Párhuzamosan kérhetõk az értesítések e-mailben és SMS-ben is. Természetesen a változásfigyelés regisztrálásához ismerni kell az ingatlan helyrajzi számát vagy postai címét.

Díjak

A változásfigyelési-értesítésküldési szolgáltatás díjköteles. Korábban az értesítések típusától és darabszámától függõen négy díjcsomag létezett, de 2007. április 1-étõl sor került a díjcsomagok egyszerûsítésére. A díjcsomagok az értesítések típusától függõen kerültek kialakításra és megszûnt az értesítések darabszámára vonatkozó korlátozás. Eszerint magánszemélyeknek a változásfigyelõ szolgáltatás díjai a következõk: 

 E-mailSMSE-mail + SMS
Díjak2600.- + Áfa2852.- + Áfa4252.- + Áfa

A díjcsomag kiválasztása és a díj befizetése a szerzõdéskötéskor a földhivatalban történik. A fenti díjak egy ingatlan egy naptári évre vonatkozó figyelését tartalmazzák, valamint korlátlan darabszámú értesítés küldését a választott módon. A szolgáltatás a figyelés megindításától számított egy naptári év leteltével szûnik meg. Természetesen igény szerint a szolgáltatás egy újabb díjcsomag befizetésével tovább is igénybe vehetõ.


Az értesítésküldés kihasználva a technikai lehetõségeket – jelentõs elõrelépés. Újdonság, mivel a földhivatali intézményhálózat ezzel nem a jogszabályokban elõírt kötelezettségének tesz eleget, hanem a jogbiztonság elõsegítése és védelme érdekében nyújtja ezt a többletszolgáltatást a TakarNet hálózaton keresztül.