Földmérő minősítések megújí...
2018. november 26.
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) - annak függvényében, hogy a földmérési tevékenység eredményez-e változást az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban, vagy sem - megkülönböztet ingatlan-nyilvántartási célú és egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységet.
Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményező földmérési és térképészeti munka minőségét ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérőnek kell tanúsítania (Fttv. 28. § (3) bekezdés), míg az egyéb célú geodéziai munkák irányítását és minőségbiztosítását geodéziai tervezői vagy geodéziai szakértői minősítéssel rendelkező személy végezheti (Fttv. 29/B. §. (1) bekezdés).
Az Fttv. tehát három fajta szakmagyakorlási minősítést ismer, melyek közül egy az ingatlan-nyilvántartási célú-, kettő pedig az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységhez kapcsolódik.
Tekintettel arra, hogy ezen minősítések érvényessége - belátható időn belül, 2019. május 7-ével - több szakmagyakorlót érintőn le fog járni, aktuális kérdés foglalkozni ezek meghosszabbításának szabályaival.
 
Szakmagyakorlási minősítések megújítása a földmérési szakterületen

Fábián József
földmérési szakügyintéző
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály

1. Ingatlanrendező földmérő minősítés

Az Fttv. vonatkozó előírása szerint (28. § (4) bekezdés) ingatlanrendező földmérő minősítés szükséges az alábbi földmérési tevékenységek végzéséhez:

 • az állami földmérési térképi adatbázis készítésének irányítása
 • az állami átvételi vizsgálati eljárás irányítása
 • az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást eredményező földmérési munka irányítása és minőségének tanúsítása
 • új állami földmérési alaptérképi adatbázis készítése során az elhatárolási munkák végzése
 • a változási vázrajzok hatósági vizsgálata és záradékolása
 • a földrészlet-határvonalak kitűzési munkáinak végzése és
 • a földmérési szakfelügyelői feladatok ellátása.

Az ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos eljárásban egy - a térképészetért felelős miniszter által létrehozott - ún. Ingatlanrendező Minősítő Bizottság jár el. A minősítés megadásáról az Ingatlanrendező Minősítő Bizottság szakértői véleménye alapján Budapest Főváros Kormányhivatala, mint földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv dönt (Fttv. 28. § (6) bekezdés).

Az ingatlanrendező földmérő minősítés a megadást követő öt évig érvényes. Az érvényesség feltétele (Fttv. 28. § (7a) bekezdés):

 • Budapest Főváros Kormányhivatala, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált szakirányú továbbképzéseken vagy konferenciákon - öt év alatt - húsz továbbképzési pont megszerzése
 • a 19/2013. (III. 21.) VM rendelet szerinti felsőfokú szakirányú végzettség igazolása
 • igazgatási szolgáltatási díj (5.000 Ft) befizetése.

Ezen feltételek közül fontos kiemelni, azt a kérdéskört, hogy mi minősül földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségnek. Ez azért lényeges, mert a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló VM rendelet hatálybalépése óta (2013. március 29.) ebben jelentős változások történtek. Nem minősül automatikusan ilyen irányú szakképzettségnek több olyan végzettség, amelyek korábban annak minősültek. Így például az okleveles építőmérnöki, az okleveles erdőmérnöki, az okleveles bányamérnöki vagy az okleveles térképész végzettség, továbbá az építőmérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki képesítés csak abban az esetben, ha a kérelmező a jogszabály mellékletében meghatározott tárgykörökből, tantárgyakból rendelkezik legalább hetven kredittel (19/2013. (III. 21.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés). Ezért a kérelem benyújtása előtt célszerű ezt a kérdést alaposan körbejárni, melynek során javasolt kreditszámítás kérése Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályától (a továbbiakban: BFKH FTFFO).

A földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet ( a továbbiakban: VM rendelet) szerint a meghosszabbítás kérelemre indul, mely kérelmet a BFKH FTFFO honlapjáról lehet letölteni. A kérelmet az Ingatlanrendező Minősítő Bizottság titkárához kell benyújtani. Az előírt feltételek fennállása esetén Budapest Főváros Kormányhivatala a minősítést öt évvel hosszabbítja meg. Amennyiben minősítése érvényességének meghosszabbítását az ingatlanrendező földmérő nem kéri, akkor Budapest Főváros Kormányhivatala törli a szakmagyakorlót a minősítéssel rendelkező személyekről vezetett nyilvántartásból.

Több szakmagyakorlót érinthet, hogy mi a sorsa a már korábban kiadott minősítéseknek. A VM rendelet szerint a rendelet hatálybalépése előtt kiadott ingatlanrendező földmérő minősítések a rendelet hatálybalépését követő öt évig, azaz 2019. május 7-ig érvényesek.

2. Geodéziai tervezői- és geodéziai szakértői minősítés

Az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint geodéziai tervezői minősítés szükséges az építmények tervezésével, megvalósításával, működtetésével, vizsgálatával kapcsolatos következő geodéziai feladatok irányításához, minőségtanúsításához:

 • az építménytervezés célját szolgáló tervezési alaptérképek készítése
 • az építmények geodéziai kitűzése, geodéziai művezetése
 • az építési feladatok geodéziai irányítása és ellenőrzése
 • a megvalósult állapot geodéziai műszaki dokumentációjának elkészítése
 • a közművezetékek geodéziai bemérése, analóg alapanyagon lévő szakági térképek, helyszínrajzok digitális átalakítása, térképezése
 • a műszaki térinformatikai rendszerek újonnan előállítandó térképi alapjainak létrehozása, és azok változásvezetése
 • a településtervezéshez, területrendezéshez, településfejlesztéshez szükséges térképek készítése.
Természetes tereptárgyak, illetve építmények mozgás- és deformáció vizsgálati méréseit geodéziai tervezői minősítéssel rendelkező földmérő végezhet.
Geodéziai szakértői minősítéssel a szakterületen teljes körűen végezhető az építmények tervezésével, megvalósításával, működtetésével, vizsgálatával kapcsolatos geodéziai vonatkozású kérdések ok-okozati összefüggéseinek értékelése, és mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemények készítése, szakmai tanácsadás, javaslattétel (Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés).

A geodéziai tervezői, valamint a geodéziai szakértői minősítéssel kapcsolatos eljárásban egy - a térképészetért felelő miniszter által létrehozott - ún. Földmérő Minősítő Bizottság jár el. A minősítés megadásáról a Földmérő Minősítő Bizottság szakértői véleménye alapján a kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki kamara titkára dönt (Fttv. 29/B. § (1) bekezdés). A minősítés a megadást követő öt évig érvényes. Az érvényesség meghosszabbításának feltétele:

 • Budapest Főváros Kormányhivatala, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált szakirányú továbbképzéseken vagy konferenciákon - öt év alatt- húsz továbbképzési pont megszerzése, valamint évente legalább négy pont teljesítése
 • a 19/2013. (III. 21.) VM rendelet szerinti felsőfokú szakirányú végzettség igazolása
 • igazgatási szolgáltatási díj (30.000 Ft) befizetése.

A húsz továbbképzési pont megszerzése - a fentieken túl - a Magyar Mérnöki Kamara által szervezett szakmai képzéseken való részvétellel vagy egyéni teljesítéssel is teljesíthető (Hajdú 2017).
A meghosszabbítás kérelemre indul, mely kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki kamara titkárához kell benyújtani. Az előírt feltételek fennállása esetén a megyei mérnöki kamara a minősítést öt évvel hosszabbítja meg.
Az érvényesség meghosszabbítására irányuló kérelmet a minősítés érvényességi idején belül kell benyújtani. Amennyiben a meghosszabbítást a geodéziai tervező, illetve a geodéziai szakértő az érvényességi időn belül nem kéri, a területi mérnöki kamara a geodéziai tervezőt, illetve geodézia szakértőt nyilvántartásából törli (Korm. rendelet 17. §).

Több szakmagyakorlót érinthet, hogy mi a sorsa a már korábban kiadott geodéziai tervezői és szakértői jogosultságoknak. A Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott, névjegyzékbe vételhez kötött geodéziai tervezői jogosultság geodéziai tervezői minősítésnek, a rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott, névjegyzékbe vételhez kötött geodéziai szakértői jogosultság pedig geodéziai szakértői minősítésnek minősült. A névjegyzékben az átsorolást a Magyar Mérnöki Kamara a földmérő igazolvánnyal rendelkező személyekről szóló nyilvántartás alapján végezte el (Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés). Az így átsorolt tervezőknek és szakértőknek a minősítése 2020. november 18-ig érvényes.

3. Néhány szó a továbbképzésekről

A fentiek szerint mindhárom minősítés érvényessége meghosszabbításának feltétele olyan továbbképzéseken történő részvétel melyeket vagy Budapest Főváros Kormányhivatala vagy a Magyar Mérnöki Kamara akkreditált.

3.1. A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által akkreditált szakirányú továbbképzések Budapest Főváros Kormányhivatala a szakirányú továbbképzéseket, konferenciákat az alábbiak szerint minősíti (VM rendelet 16. § (1) bekezdés):

 • legalább két órás szakmai program esetén 0,5 továbbképzési pont jár
 • legalább négy órás szakmai program esetén 1 továbbképzési pont jár
 • legalább hat órás szakmai program esetén 2 továbbképzési pont jár
 • a rendezvényeken előadások tartásáért az előadónak előadásonként plusz 1 továbbképzési pont jár.

A továbbképzési pontokat a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv állapítja meg, és erről nyilvántartást vezet. A továbbképzés teljesítéséről a résztvevők papír alapú igazolást kapnak, melyet a rendezvény szervezői állítanak ki. Az igazolást meg kell őrizni és majd mellékelni kell a meghosszabbítási kérelem mellé.

3.2. A Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált szakirányú továbbképzések

A továbbképzés témáira a MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata tesz javaslatot, melyet a térképészetért felelős miniszter hagy jóvá. A tananyag elkészítéséről és az oktatók megbízásáról a Magyar Mérnöki Kamara gondoskodik (Korm. rendelet 18. § (4) bekezdés).
A képzéseket a területi (megyei) kamarák szervezik. Az egynapos képzés 6x45 perces tanítási órát jelent, mely egyenértékű a négy továbbképzési ponttal (Hajdú 2017).

A Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált képzések teljesítése - a kamarai tagok esetében - regisztrálásra kerül az e-mérnök rendszerben. Ennek következtében az e-mérnök rendszerben nyilvántartott rendezvények igazolásait nem szükséges benyújtani a minősítés meghosszabbításához.

3.3. A szakirányú továbbképzések kölcsönös elismerése

A Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya és a Magyar Mérnöki Kamara megállapodott abban, hogy a szakmagyakorlók az ingatlanrendező földmérő minősítés, valamint a geodéziai tervezői- és a geodéziai szakértői minősítések meghosszabbításához szükséges továbbképzési kötelezettségeiket egyaránt teljesíthetik mind a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, mind a Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált továbbképzéseken (Horváth et al. 2016).
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala által akkreditált képzéseken kapott továbbképzési pontok egyenértékben beszámíthatók a kamarai minősítések megújításánál, a négy pontos kamarai képzés pedig kettő pontot ér az ingatlanrendező földmérő minősítés meghosszabbításánál.
A felek megállapodtak abban is, hogy a továbbképzések szervezése során törekedni kell arra, hogy azok mindkét részterületet érintsék. Azaz a továbbképzések - lehetőség szerint - az ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkezőknek legalább 30%-ban egyéb célú földmérési tevékenységgel kapcsolatos ismereteket, a geodéziai tervezőknek és szakértőknek pedig legalább 30%-ban a földüggyel kapcsolatos ismereteket is tartalmazzanak.

Irodalom

 • A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény
 • A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.) VM rendelet
 • A földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet
 • Az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
 • Hajdú Gy. 2017. Tájékoztató a minősítések megújításának feltételeiről. Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat Hírlevele. 2017. 10. 26.
 • Herczeg F. 2018. Az ingatlanrendező minősítés meghosszabbítása http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero-minsites
 • Horváth G. I. - Virág R. - Holéczy E. 2016. Állásfoglalás a földmérési szakmai továbbképzésekről. Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat Hírlevele. 2016. 04. 26.