Földhasználati adatszolgáltatás...
2015. augusztus 04.

Földhasználati adatszolgáltatás és annak díja

A földhasználati nyilvántartásból történõ adatszolgáltatás:
- Földhasználati lap másolat
- Földhasználati összesítő
- Adatszolgáltatási díjak
- Okirattárba történő betekintés

A földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatás

 A földhasználati nyilvántartásból földhasználati lap másolat, illetve földhasználati összesítő szolgáltatható.
Adatszolgáltatás teljesíthető a földhasználati nyilvántartás okirattárába való betekintés útján is.
 
Földhasználati lap

A földhasználati lap másolat szolgáltatását bárki igényelheti. A földhasználati lap papír alapú másolatként és elektronikus másolatként is szolgáltatható.  

Papír alapú földhasználati lap másolat a földhasználati nyilvántartásba az érintett földrészlet használatára vonatkozóan bejegyzett adatokat hitelesen tanúsítja.
Papír alapú földhasználati lap másolatot a járási hivatal kérelemre, illetve a Fönyr.-ben megjelölt szervek részére megkeresésre szolgáltat.

A földhasználati lap kiadása iránti kérelem adattartalmát a Fönyr. 2. számú melléklete határozza meg. A kérelem a Nyomtatványok menüpontban megtalálható, illetve a Földművelésügyi Minisztérium honlapján is hozzáférhető. (http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/foldhivatali-formanyomtatvanyok)
 
Földhasználati lapot elektronikus másolatként a járási hivatal a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásaira jogosultak (a TakarNet felhasználók) részére adatátviteli vonalon keresztül szolgáltat.

Az adatszolgáltatás során az alábbi földhasználati lap másolat típusok szolgáltathatók:

  • a földhasználati lap teljes másolata, amely valamennyi nyilvántartott adatot (fennálló és törölt bejegyezéseket) tartalmazza;
  •  földhasználati lap teljes szemle-másolata, amely valamennyi fennálló adatot tartalmazza;
  • a földhasználati lap részleges másolata , amely a kérelemben megjelölt földrészletre leválogatott valamennyi nyilvántartott adatot (fennálló és törölt bejegyzéseket) tartalmazza;
  • a földhasználati lap részleges szemle-másolata (minta megtekinthető itt), amely a kérelemben megjelölt földrészletre leválogatott valamennyi fennálló adatot tartalmazza.

A teljes földhasználati lap másolat típusok kizárólag hatóság részére közigazgatási eljáráshoz, közérdekű bejelentés és panasz elbírálására irányuló eljáráshoz, valamint bíróság, ügyészség és nyomozó hatóság részére jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából, továbbá a földhasználó részére a saját földhasználati lapjairól szolgáltatható.
Az említett szerveknek az adatszolgáltatás iránti megkeresésükben meg kell jelölniük a feladatuk ellátására vonatkozó pontos jogszabályhelyet és annak az ügyiratnak a számát, amely elintézéséhez az adatszolgáltatást igénylik.

Vissza

Földhasználati összesítő

A földhasználati összesítő a földhasználó által az ország területén használt valamennyi földterület területnagyságát és Ak értékét, valamint a földhasználat jogcímét tartalmazza. A földhasználati összesítő papír alapon és elektronikusan is szolgáltatható az országos földügyi nyilvántartási rendszerből való lekérdezés útján. 

A földhasználati összesítő természetes személy földhasználók esetében a személyi azonosító, míg gazdálkodó szervek esetében a statisztikai azonosító és a cégjegyzékszám alapján kérhető.

A földhasználati összesítő igénylésére jogosult a földhasználó a saját használatában lévő területekről, az ingatlanügyi hatóság, a hatáskörébe, illetve feladatkörébe tartozó ügy elbírálása érdekében a mezőgazdasági igazgatási szerv, a hatáskörében eljáró ügyész és bíróság, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások folyósításával, nyilvántartásával és ellenőrzésével összefüggésben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv.

Papír alapú földhasználati lap másolatot a járási hivatal csak a földhasználó kérelmére szolgáltathat. A papír alapú földhasználati összesítő kiadása iránti kérelem adattartalmát a Fönyr. 6. számú melléklete határozza meg. A kérelem a Nyomtatványok menüpontban megtalálható, illetve a Földművelésügyi Minisztérium honlapján is hozzáférhető. (http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/foldhivatali-formanyomtatvanyok)
 
Földhasználati összesítőt elektronikus formában a járási hivatal az ingatlanügyi hatóság, a hatáskörébe, illetve feladatkörébe tartozó ügy elbírálása érdekében a mezőgazdasági igazgatási szerv, a hatáskörében eljáró ügyész és bíróság, valamint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások folyósításával, nyilvántartásával és ellenőrzésével összefüggésben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére adatátviteli vonalon keresztül szolgáltat.

Vissza

Adatszolgáltatási díjak mértéke és megfizetése

A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól a 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet rendelkezik.

A földhasználati lap másolat díja oldalanként 800 Ft. A díjat annak kell megfizetnie, aki a földhasználati lap másolat szolgáltatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést előterjeszti.
A földhasználati összesítő díja 4.000.- Ft. A díjat annak kell megfizetnie, aki a földhasználati összesítő szolgáltatását kéri.

A földhasználati lap másolat szolgáltatása díjmentes hatóság megkeresésére annak hivatalból indított eljárásához, a kisajátítási eljáráshoz, a közérdekű bejelentés és panasz elbírálásához, továbbá bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közjegyző és bírósági végrehajtó részére jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához, a Földforgalmi törvényben és e törvényben meghatározott célból a hatáskörébe, illetve feladatkörébe tartozó ügy elbírálása érdekében a mezőgazdasági igazgatási szerv.

A földhasználati összesítő szolgáltatása díjmentes az ingatlanügyi hatóság, a Földforgalmi törvényben és e törvényben meghatározott célból a hatáskörébe, illetve feladatkörébe tartozó ügy elbírálása érdekében a mezőgazdasági igazgatási szerv, valamint a hatáskörében eljáró ügyész és bíróság részére.

Papír alapú földhasználati lap másolat, illetve papír alapú földhasználati összesítő igénylése esetén a díjfizetés az adatigénylés helye szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, illetve ha a járási hivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával, vagy az illetékes megyei kormányhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással teljesíthető.
Átutalással történő fizetési mód esetén a földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot, vagy annak másolatát.
A földhasználati lap másolat és a földhasználati összesítő elektronikus úton történő igénylése esetén a díj megfizetését a FÖMI előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő átutalással kell teljesíteni.

A földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezési eljárás díja 5000 Ft.

Vissza

Okirattárba történő betekintés

Iratbetekintéssel élni az okirattár részét képező bármely olyan magán- és közokiratba, amely a földhasználat bejegyzésének vagy törlésének alapjául szolgált, vagy szolgálhat, csak a földhasználati nyilvántartásban szereplő földhasználó, vagy a földhasználó által használt földet használatba adó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt hozzájárulásával lehet.
Ez alól kivételt képez az az eset, ha a kérelmező írásban igazolja, hogy az irat megismerése joga érvényesítéséhez, vagy jogszabályon, hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, és az iratban foglaltak megismerésének egyéb törvényi feltételei fennállnak.