Tájékoztató az Inytv. változás...
2007. február 28.

Tájékoztató az ingatlan-nyilvántartást érintõ jogszabályi változásokról

Az ingatlan-nyilvántartást érintõ jogszabályok körében a közelmúltban két alkalommal került sor jelentõs módosításra. 2006. január 1-én hatályba lépett az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) módosításáról szóló 2005. évi CXXII. törvény, amely érintette az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvényt (a továbbiakban: Díjtörvény) is.

Az említett törvényi módosítások végrehajtásával összefüggésben került megalkotásra az Inytv. végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) módosításáról szóló 117/2005. (XII. 19.) FVM rendelet, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 118/2005. (XII. 19.) FVM rendelet.

A 2007. február 4-én hatályba lépett 2006. évi CXXII. törvénnyel pedig ismételten módosításra kerültek a Díjtörvény egyes rendelkezései. Az ügyfelek oldaláról legfontosabb változások:
  1. a kötelezõ jogi képviselethez,
  2. a kérelem formanyomtatvány rendszeresítéséhez, illetve
  3. az igazgatási szolgáltatási díjhoz kapcsolódnak.
  1. Az új szabályozás alapján csak azokban a kérelemre induló eljárásokban kötelezõ a jogi képviselet, amelyekben a jogváltozás bejegyzése alapjául közjegyzõ által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál. Ily módon a kötelezõ jogi képviselet csak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetõ jogok körére szûkül, és ott is csak azokra az esetekre, ha a bejegyzés közjegyzõi okiraton, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiraton alapul. Az Inytv. 32. § (3) bekezdése alapján ügyvédi ellenjegyzéshez, vagy közokirati formához kötött a tulajdonjog, haszonélvezeti jog, a használat joga, telki szolgalmi jog, vételi jog, jelzálogjog (önálló zálogjog) keletkezésére, módosulására, illetve megszûnésére vonatkozó bejegyzés. Jelzálogjog esetében speciális szabály, hogy a jelzálogjog (önálló zálogjog) alapítására, módosulására és megszûnésére vonatkozó bejegyzés olyan magánokirat alapján is teljesíthetõ, amelyet a nyilatkozattevõ hitelintézet - nevének feltüntetésével - szabályszerûen és nyilvánvalóan azonosítható módon írt alá.  

  2. A fentiekhez, vagyis a kérelemre lefolytatott eljárásokhoz kapcsolódik azon új rendelkezés is, miszerint az ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve megszûnését jogszabályban meghatározott nyomtatványon benyújtott kérelemre kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. (Az Inyvhr. mellékletét képezõ kérelem nyomtatvány letölthetõ a Nyomtatványok menüpontban.) Tekintettel arra, hogy a kérelem nyomtatvány alkalmazása kötelezõ, a sorban állások elkerülése, illetve az iratbeadás gyorsítása érdekében javasoljuk az ügyfeleknek, hogy a nyomtatványt már kitöltve vigyék magukkal a földhivatalba. A kérelem nyomtatványok a kitöltésre rendelkezésre álló hely növelése érdekében - a tartalom és a szerkezet megváltoztatása nélkül - átszerkeszthetõk.

  3. A nyomtatványon feltüntetendõ adatkör kialakítása az eljárási illetéknek 2006. január 1-ét követõen igazgatási szolgáltatási díjjá alakításával összefüggõ új jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel történt.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendõ díjakat az alábbi táblázat a 2007. február 4-tõl hatályos rendelkezéseknek megfelelõen tartalmazza:
a) elsõfokú eljárás (kivéve a b) és c) pontokat)
6 000 forint/érintett ingatlan
b) jelzálogjog bejegyzése, illetve módosítása
12 000 forint/érintett ingatlan
c) vagyoni értékû jog törlése
2000 forint / érintett ingatlan
d) soron kívüli eljárás
10 000 forint/ érintett ingatlan
e) körzeti földhivatali határozat elleni fellebbezés
10 000 forint
Miképp az a táblázatból is kitûnik, a módosított Díjtörvény értelmében az elsõfokú ingatlan-nyilvántartási eljárásért - fõ szabály szerint - változással érintett ingatlanonként 6.000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

E szabály alól a jelzálogjog bejegyzése, módosítása valamint a vagyoni értékû jog törlése iránt elõterjesztett ingatlan-nyilvántartási kérelmek képeznek kivételt. Jelzálogjog bejegyzése, valamint a bejegyzés módosítása iránti eljárás díja változással érintett ingatlanonként 12 000 forint.

Vagyoni értékû jog törlése esetén az eljárás díja változatlan, vagyis 2 000 forint, amelyet változással érintett ingatlanonként kell megfizetni. E jogok körét a 2007. február 4-i hatállyal módosított Díjtörvény pontosan meghatározza, így a hatályos rendelkezések értelmében vagyoni értékû jognak tekintendõ a földhasználati jog, a haszonélvezeti jog, a használat joga, a lakásszövetkezeti tagot megilletõ állandó használati jog és a vagyonkezelõi jog.

Az ügyfél kérelmére engedélyezett soron kívüli eljárás díja ingatlanonként 10 000 forint.
Társasházak alapítása esetén a fizetendõ eljárási díj mértéke társasházi tulajdoni különlaponként 6 000 forint, legfeljebb azonban 100 000 forint. Társasházi alapító okirat módosítása esetében a módosítás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséért tulajdoni különlaponként 6000 forint, de legfeljebb összesen 100 000 forint igazgatási szolgáltatási díj fizetendõ. Ily módon a díj mértéke - függetlenül az alapító okirat módosításával érintett tulajdoni különlapok számától - maximum 100 000 forint.

Az elsõfokú ingatlan-nyilvántartási határozatok ellen benyújtott fellebbezés díja egységesen 10 000 forintban került meghatározásra.
Ha egyazon ingatlanra vonatkozóan a kérelmezõ többféle jog vagy tény bejegyzését, feljegyzését, módosítását vagy törlését egy eljárásban kéri, a díjfizetés alapjául azt az értéket kell venni, amely után a legmagasabb díj jár.
A díjfizetés kizárólag az illetékes földhivatalnál - a kérelem elõterjesztésével egyidejûleg - a pénztárba történõ készpénzbefizetéssel vagy a megyei földhivatal elõirányzat felhasználási keret számlája javára történõ készpénz-átutalási megbízással (sárga csekk), illetve átutalási megbízással teljesíthetõ. Készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással történõ fizetés esetén a kérelemhez mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát. Az utólagos azonosíthatóság érdekében a készpénz átutalás megbízás illetve az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetnie a változással érintett ingatlan(ok) fekvése szerinti település elnevezését, az érintett ingatlan(ok) helyrajzi számát (és a kérelmezõ nevét) is.

Hangsúlyozandó a díjfizetési kötelezettség teljesítésének jelentõsége, amennyiben ugyanis a kérelmezõ a díjat nem fizeti meg, vagy a kérelem benyújtásával egyidejûleg a díjfizetés megtörténtét nem igazolja, az eljáró körzeti földhivatal a kérelem beérkezésétõl számított 15 napon belül hiánypótlási felhívást bocsát ki, amelynek kézhezvételétõl számított 15 napon belül a kérelmezõ köteles a díjat megfizetni, illetve a befizetés megtörténtét igazolni.