Földügyi és Térinformatikai Fő...
2019. március 01.

Az Agrárminisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya (AM FTF)

 • felelős az állami földmérési, térképészeti és távérzékelési tevékenység, az ingatlan-nyilvántartás, a földvédelem és földminősítés, a földbirtok-politika (földtulajdon, földhasználat, birtokrendezés) irányításáért, szabályozási és egyes hatósági feladatainak ellátásáért;

 • felelős továbbá az informatikai stratégia kidolgozásáért, megvalósításának koordinációjáért, az informatikai projektek szakmai ellenőrzéséért, az elektronikus közigazgatás földügyi szakterülettel összefüggő informatikai feladatainak és a kormányzati illetve uniós informatikai rendszerekhez való kapcsolódás koordinálásáért, a földügy hazai és külhoni informatikai kapcsolatainak szervezéséért.

 • A minisztérium szervezetén belül a főosztály irányító és ellenőrző tevékenységét 
  Zambó Péter
  földügyekért felelős államtitkár

  dr. Nagy János
  földügyekért felelős helyettes államtitkár
  felügyeli.

  A Földügyi és Térinformatikai Főosztály vezetője 
  dr. Nagy Levente főosztályvezető

A Földügyi és Térinformatikai Főosztály az alábbi osztályokra tagolódik:
Ingatlan-nyilvántartási Osztály
Földmérési és Térinformatikai Osztály
Földvédelmi és Földhasználati Osztály

Földforgalmi és Ellenőrzési Osztály

Ingatlan-nyilvántartási Osztály
Osztályvezető: dr. Tóth Balázs

Az osztály felelős az ingatlanok nyilvántartására vonatkozó jogszabályok, irányelvek szakmai kidolgozásáért, az ingatlan-nyilvántartást érintő más jogszabályok véleményezéséért, továbbá ellátja:

 • a földhivatalok ingatlan-nyilvántartási tevékenységének irányítását, felügyeletét és ellenőrzését,  valamint
 • a földüggyel kapcsolatos központi területi adatszolgáltatásokat.

Földmérési és Térinformatikai Osztály
Osztályvezető: Zalaba Piroska

Az osztály felelős az állami földmérésre, térképészetre és távérzékelésre vonatkozó jogszabályok szakmai kidolgozásáért, a szakmai irányelvek meghatározásáért, valamint irányítja és felügyeli

 • a geodéziai alappont-hálózatok kialakítását, fejlesztését és fenntartását;
 • az állami földmérési alaptérképeknek és azok átnézeti térképeinek, valamint az 1:10000 méretarányú topográfiai térképeknek a készítését, fenntartását és korszerűsítését;
 • a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv (korábbi Földmérési és Távérzékelési Intézet) vonatkozásában az állami alapmunkák és alapfeladatok végrehajtását,
 • a földhivatalok földmérési munkáit.

Az osztály felelős  továbbá a földhivatalok számítógépesítési programjának irányításáért, a szakági informatikai stratégia megtervezéséért és megvalósításának koordinálásáért, valamint irányítja és felügyeli a földhivatalok, a földmérési téririnformatikai államigazgatási szerv és az NKP Kht. informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos tevékenységét.
Feladata: 

 • a földhivatali informatikai rendszerek üzemeltetésének felügyelete, hardver- és szoftver fejlesztések koordinálása, a földhivatalok és a földmérési térinformatikai államigazgatási szerv informatikai feladataival kapcsolatos felmérések, adatgyűjtések koordinálása;
 • a földhivatalok munkatársainak informatikai oktatását, továbbképzését biztosító tanfolyamok szervezésének koordinálása;
 • az elektronikus közigazgatás agrárágazattal összefüggő informatikai feladatai és a kormányzati illetve uniós informatikai rendszerekhez való kapcsolódás koordinálása;
 • a minisztériumhoz tartozó ágazati informatikai rendszerek fejlesztéseinek koordinációja, informatikai projektek szakmai ellenőrzése;
 • az agrárágazat hazai és külhoni informatikai kapcsolatainak szervezése; a földügyi-térképészeti ismeretek kelet-európai és balkáni országok felé történő átadása különböző projektek keretében.

 Vissza

Földvédelmi és Földhasználati Osztály
Osztályvezető: dr. Nagy Olga

Az osztály feladata a földvédelemre, a földminősítésre, a földtulajdonra és földhasználatra, a földhasználati nyilvántartásra, valamint a földprivatizációs eljárásokra vonatkozó jogszabályok szakmai kidolgozása, és a földügyet érintő más ágazati jogszabályok szakmai véleményezése.
Az illetékességi szabályoknak megfelelően eljár másodfokú földvédelmi szakhatóságként, a jogszabályokban foglalt esetekben földvédelmi szempontból véleményezi a településfejlesztési koncepciókat, dönt a földvédelmi járulék és bírság visszafizetésével, törlésével kapcsolatos ügyekben, továbbá döntésre előkészíti a II. kárpótlási földalapok módosítása iránti kérelmek elbírálását.
Ezen túl az osztály ellátja a birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásával kapcsolatos szakmai feladatokat, koordinálja a földhivatalok által végzett határszemlét és parlagfű-felderítést.
Irányítja és ellenőrzi a földhivatalok földvédelmi, földminősítési, és a földhasználati nyilvántartás vezetésével kapcsolatos tevékenységét.

Vissza

Földforgalmi és Ellenőrzési Osztály
Osztályvezető: dr. Kollár Mária

Az osztály feladatait alapvetően a mező -és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény által meghatározott öt új hatósági feladat ellátásából eredő szakmai irányítási, szabályozási, valamint az   ellenőrzési feladatok képezik. 2014. május 1-jétől a földhivatalok, mint mezőgazdasági igazgatási szervek feladata:

 • a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásának (Földműves nyilvántartás) felállítása és vezetése;
 • a mező- és erdőgazdasági föld és tanya tulajdonszerzésének hatósági engedélyezése (megyei földhivatal hatásköre);
 • mező- és erdőgazdasági földre vonatkozó használati jogosultság megszerzésének hatósági engedélyezése (járási földhivatal hatásköre);
 • a földforgalmi törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzésére, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazása;
 • a föld tulajdonjogának végrehajtási, felszámolási, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében történő megszerzésére irányuló árverés vagy pályáztatás lefolytatása (megyei földhivatal hatásköre).

Az osztály feladatát képezi továbbá az új hatósági feladatokkal megbízott földhivatali kollégáknak - a közigazgatási és igazságügyi miniszter közreműködésével - történő képzése és szakmai felkészítése, a kapcsolódó törvények, egyéb jogszabályok, szakmai szabályzatok és felsőszintű előterjesztések szakmai előkészítése, valamint irányítja és ellenőrzi a földhivatalok földforgalmi hatósági munkáját, a földműves nyilvántartás vezetését, valamint részt vesz a szakmai ellenőrzési feladatok ellátásában.

Vissza

Az AM FTF által szakmailag felügyelt, illetve irányított hivatali egységek (korábbi földhivatalok):

 szerv

A járási hivatalok földhivatali osztályai és a két budapesti hivatalra a továbbiakban együttesen járási földhivatalként hivatkozunk, számuk összesen 119 db. A Földmérési és Távérzékelési Intézet 49 év sikeres működés után 2017. január 1-ével jogutódlással Budapest Főváros Kormányhivatalába beolvadással megszűnt. Feladatait továbbra is a Bosnyák téri székházban, mint Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya (BFKH FTFF) látja el.

        Megyei Kormányhivatalok Földhivatali szervezeti egységei (főosztályok)
        Korábbi FÖMI - BFKH FTFF

        Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.  
 

Az AM FTF elérhetőségei:

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postacím: 1860 Budapest

Telefon: 06-1-795-2190
Fax: 06-1-795-0688
E-mail:
foldugyifo am.gov.hu

qr_koord